Procediments tècnics en l'acollida residencial de xiquets, xiquetes i adolescents

Procediments tècnics en l'acollida residencial de xiquets, xiquetes i adolescents

INTRODUCCIÓ

La labor, el treball i l'execució tècnica que es duen a terme en les llars i residències on es presta l'acolliment residencial han de ser vertebrats per una sèrie de documents que a continuació esmentem:

 • Documents de gestió organitzativa.
 • Documents de planificació i intervenció tècnica.
 • Documents d'intervenció individualitzada.

DOCUMENTS DE GESTIÓ ORGANITZATIVA

L'article 139.5 de l'actual Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència, estableix:

"Les residències i llars d'acolliment comptaran amb un projecte global, que reculla el projecte educatiu i les normes de funcionament i convivència".
 

Aquests documents essencials per a establir la planificació en les llars i residències estan descrits en l'Ordre de 17 de gener de 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les Residències i Llars de protecció i l'acolliment residencial i d'estada de dia de menors a la Comunitat Valenciana.

Així podem trobar com a documents de planificació els següents:

 • Documents de planificació a llarg termini:
  • El Projecte global de Residències i Llars. Que constarà del Projecte educatiu i de les Normes de funcionament i convivència.
 • Documents de planificació a curt termini:
  • La planificació a curt termini es realitza anualment i es compon de la Programació anual de Residències i Llars, que recull les actuacions previstes en el curs escolar present, i de la Memòria anual de Residències i Llars.

DOCUMENTS DE PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ TÈCNICA

Al llarg de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència, s'estableixen diversos documents que han de recollir la planificació sobre la intervenció realitzada amb un xiquet, xiqueta o adolescent resident en una llar o residència:

 • Pla de protecció: Quan la Generalitat assumisca la tutela o la guarda d'una persona menor d'edat, s'elaborarà un pla individualitzat, denominat pla de protecció, que establirà l'objectiu de la intervenció, les mesures a dur a terme, la previsió o no de reunificació familiar, i el termini de la seua execució.
 • Projecte socioeducatiu individual: Després de l'ingrés en la residència o llar, s'elaborarà un projecte socioeducatiu individual, en el marc del pla de protecció, amb la participació de la mateixa persona protegida, d'acord amb la seua edat i etapa madurativa, a la qual s'escoltarà i s'informarà del seu contingut i especialment dels seus objectius i de la finalitat del pla de protecció.
 • Pla individualitzat de transició d'entorn: Les variacions de mesures o de la forma d'exercici de la guarda que impliquen un canvi d'entorn de convivència de la persona protegida es duran a terme d'acord amb un pla individualitzat de transició d'entorn, adaptat a la seua edat, llevat que l'interés d'aquesta requerisca una actuació urgent degudament justificada.
 • Programa de preparació per a la vida independent: A partir dels setze anys, els qui es troben sota la tutela de la Generalitat, o els qui estiguen sota la guarda de la Generalitat i es troben en risc d'exclusió social, per mancar de suports familiars adequats, tindran dret a participar en un programa de preparació per a la vida independent.

DOCUMENTS D'INTERVENCIÓ INDIVIDUALITZADA

Existeix un model teòric i de metodologia d'intervenció individualitzada amb xiquets, xiquetes i adolescents residents en llars i residències d'infància i adolescència de la Comunitat Valenciana, recollit en el Manual d'intervenció individual amb menors residents.

En el manual s'organitza el procés d'intervenció individual, que s'estructura en cinc fases:

 1. Admissió (fitxa d'identificació i registre d'admissió)
 2. Avaluació (registres d'avaluació inicial)
 3. Disseny i execució (disseny i execució del PII)
 4. Seguiment (registres de seguiment mensual)
 5. Resultats (informe final individual)

Manual d'Intervenció amb persones Menors d'edat Residents (pressione les imágenes per a descarregar)

Volum 1 Volum 2