Beques de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència

Beques de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència

BASES REGULADORES

 

CONVOCATÒRIES

 • 2019. Acord de la convocatòria de beques concedides en el marc de la convocatòria resolta en data 20 de desembre de 2019:

  • Resolució de 31 de març de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'adjudica, pel temps restant, una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència, corresponent a la convocatòria de 2019, amb motiu de la renúncia del seu titular (Enllaç al DOGV)

 

 • 2020. Convocatòria de dues beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència (exercici 2020-2021). 

  • Resolució de 16 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeix una beca vacant per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència (enllaç al document)

  • Resolució de 16 d'agost de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeix una beca vacant per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència (DOGV núm. 9163 de 31 d'agost de 2021).

  • Resolució de 21 de febrer de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es concedeix una beca vacant per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Infància i Adolescència (DOGV núm. 9289 de 2 de març de 2022).

 
 • 2021. Convocatòria de dues beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència (exercici 2021-2022). 

  • Resolució de 23 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència (DOGV núm. 9185 de 30 de setembre de 2021).
  • Resolució de 14 de març de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeix una beca vacant per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Infància i Adolescència (DOGV núm. 9304 de 23 de març de 2022)
  • Resolució de 6 de juny de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeix una beca vacant per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència (DOGV núm. 9361 de 14 de juny de 2022)
 
 • 2022. Convocatòria de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència (exercici 2022-2023).

  • Resolució de 13 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen dues beques per a la realització de pràctiques professionals, en la Direcció General d’Infància i Adolescència (DOGV núm. 9492 de 19 de desembre de 2022)

 

 • 2023. Convocatòria de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència (exercici 2023-2024).

  • Resolució, de 23 de maig de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Infància i Adolescència. (DOGV núm. 9603 de 25 de maig de 2023)
  • Termini de presentació de sol·licituds: del 26 de maig al 15 de juny de 2023, tots dos inclusivament.
  • Punxa ací per a accedir al tràmit de la sol·licitud.

ACORD PRIMERA COMISSIÓ  DE VALORACIÓ  BEQUES PRÀCTIQUES PROFESIONALS 2023.

En la present Nota Informativa, es dona publicitat a l'acord adoptat per la Comissió Avaluadora de la convocatòria de beques, publicada el 25 de maig de 2023 en el DOGV número 9603, mitjançant Resolució de 23 de maig de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, reunida la Comissió i finalitzat el procés de valoració de les sol·licituds presentades, es publica el llistat provisional de persones aspirants admeses i la puntuació provisional assignada (Annex I) i (Annex II), així com les exclusions i el motiu d'exclusió (Annex III).

Es pot consultar el document punxant ací.

Totes les persones aspirants, admeses i excloses, disposaran d'un termini de deu dies hàbils, en el qual podran formular les al·legacions que estimen oportunes que seran resoltes per la comissió. El termini començarà a comptar l'endemà de la publicació, això és, l'1 d'agost de 2023 i finalitzarà el 14 d'agost de 2023, tots dos inclusivament.

Les al·legacions es presentaran a través del Procediment denominat «Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat», disponible en la Guia Prop a través de l'enllaç corresponent:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16204&version=amp

Transcorregut el termini d'al·legacions, es publicarà, en la mateixa seu electrònica de la Generalitat i en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria d'infància i adolescència, el llistat definitiu convocant a la fase d'entrevista a les persones candidates amb una puntuació mínima de 13,50 punts en la fase de valoració de mèrits, conforme al resolc sisé de la Resolució de 23 de maig de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència.

Secretari de la Comissió: Cap de Servei de Promoció dels Drets de la Infància i l'Adolescència

 ACORD SEGONA COMISSIÓ DE VALORACIÓ BEQUES DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 2023

En la present Nota Informativa, es dona publicitat al segon acord adoptat per la Comissió Avaluadora de la convocatòria de beques, publicada el 25 de maig de 2023 en el DOGV número 9603, mitjançant Resolució de 23 de maig de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència.

Una vegada finalitzat el termini de presentació d'al·legacions, reunida la Comissió, es publica:

 • Annex I amb les revisió de les al·legacions presentades
 • Annex II amb les puntuacions de la convocatòria de Dret
 • Annex III amb les puntuacions de la convocatòria de Psicologia 
 • Annex IV amb les persones excloses de totes dues convocatòries
 • Annex V amb les persones convocades a la fase d'entrevista de la convocatòria de dret
 • Annex VI amb les persones convocades a la fase d'entrevista de la convocatòria de psicologia

Es pot consultar el document punxant ací.

Secretari de la Comissió: Cap de Servei de Promoció dels Drets de la Infància i l'Adolescència

 ACORD TERCERA COMISSIÓ DE VALORACIÓ BEQUES DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 2023

En la present Nota Informativa, es dona publicitat al tercer acord adoptat per la Comissió Avaluadora de la convocatòria de beques, publicada el 25 de maig de 2023 en el DOGV número 9603, mitjançant Resolució de 23 de maig de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència. Es pot consultar el document punxant ací

Una vegada efectuada la fase d'entrevista del procediment, la comissió ha acordat excloure del procés selectiu a les persones reflectides en el punt tercer, per no haver-se presentat a l'entrevista. Igualment, s'acorda assignar la puntuació resultant de l'entrevista a les persones que es van presentar a aquesta, obtenint la puntuació final que queda reflectida en els següents annexos:

Totes les persones aspirants, disposaran d'un termini de deu dies hàbils, en el qual podran formular les al·legacions que estimen oportunes que seran resoltes per la comissió. El termini començarà a comptar l'endemà de la publicació, això és, el 6 d'octubre de 2023 i finalitzarà el 23 d'octubre de 2023, tots dos inclusivament.

Les al·legacions es presentaran a través del Procediment denominat «Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat», disponible en la Guia Prop a través de l'enllaç corresponent:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16204&version=amp

Secretari de la Comissió: Cap de Servei de Promoció dels Drets de la Infància i l'Adolescència

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2023, de la directora general de Família, Infància i Adolescència i Repte Demogràfic, per la qual es concedixen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Família, Infància i Adolescència i Repte Demogràfic. ( DOGV Num. 9733 de  27 de novembre de  2023)