Xarxa d'emancipació

Xarxa d'emancipació

INTRODUCCIÓ

L'any 2015 van entrar en vigor dues normes legals d'àmbit nacional (Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència i la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència), que van establir les bases d'una reforma integral del sistema d'atenció a la infància i l’adolescència.

Entre les novetats que arrepleguen aquestes normes legals, destaca l'impuls a la preparació per a la vida autònoma i independent de les persones joves ateses en el sistema de protecció i que suposa un impuls definitiu a l'autonomia i participació de la joventut amb la definició dels programes de preparació per a la vida independent.

D'acord amb l'article 122 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat de drets i garanties de la infància i l'adolescència, a partir dels setze anys, els qui es troben sota la tutela de la Generalitat, o els qui estiguen sota la guarda de la Generalitat i es troben en risc d'exclusió social, per mancar de suports familiars adequats, tindran dret a participar en un programa de preparació per a la vida independent. També tindran dret a participar en aquests programes els qui, en aconseguir la majoria d'edat, estigueren en eixa situació, fins que estiguen en condicions de portar una vida autònoma o, com a màxim, fins als vint-i-cinc anys.

XARXA DE RECURSOS D'EMANCIPACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Xarxa de Recursos d'Emancipació de la Comunitat Valenciana es concreta inicialment en el document “El nou model de transició a la vida independent i emancipació: el repte després del sistema de protecció”.

 

 

 

Enllaç al document Transición a la vida independiente y emancipación: el reto tras el sistema de protección, pressionant sobre la imatge del marge.

 

 

 

 

A l'empara del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, que desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de servicis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social, es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis en el sector de la infància i adolescència per als anys 2019 i 2020 a través de la Resolució de 28 de desembre de 2018, que estableix les bases de la nova xarxa d'emancipació que s'inicia l'1 de juny de 2019.

El Servei de Suport a l'Emancipació i Autonomia Personal de persones joves extutelades que hagen aconseguit la majoria d'edat, es defineix com el conjunt d'actuacions de suport a l'emancipació i autonomia personal de persones joves procedent de llars o residències de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de desprotecció, o d'una mesura d’acolliment familiar.

Aquest servei, que constitueix la Xarxa de recursos d'emancipació de la Comunitat Valenciana, s'organitza de manera permeable i flexible en diferents recursos i serveis, tenint en compte les necessitats de tutorització i els diferents itineraris, que han d'adaptar-se a les circumstàncies de cada persona jove. Per això, disposa d'un procés d'atenció individualitzada i contempla la possibilitat d'accedir al servei amb o sense mòdul d'allotjament.


1. LLARS D'EMANCIPACIÓ

Són centres residencials de caràcter convivencial orientats a proporcionar allotjament a persones joves amb la finalitat d'acompanyar i impulsar la seua transició a la vida independent i autònoma. El recurs es destina a persones joves que han estat en situació de guarda o tutela administrativa o que han finalitzat una mesura judicial d'internament, que no puguen incorporar-se al domicili familiar, o manquen de família o altres xarxes de suport.

L'accés al recurs és de caràcter voluntari i exigeix el compromís per part de la persona usuària de desenvolupar un procés de creixement personal. L'estada tindrà una duració de 12 mesos, podent prorrogar-se en períodes de 6 mesos fins a un màxim de 24. Excepcionalment, podrà prorrogar-se quan es preveja pròxima l'emancipació, prèvia sol·licitud motivada de la persona, sempre que no haja arribat als 23 anys, edat màxima d'estada en el recurs. Els centres tenen una capacitat mínima de 4 places i màxima de 6 places.

Prestacions:

•         Suport psicològic i emocional en el procés de desenvolupament personal de la persona.

•         Suport educatiu per a propiciar la inclusió en el seu entorn social, una gestió saludable de l'oci i temps lliure i la plena participació en la vida comunitària.

•         Suport i acompanyament en aspectes legals o de gestió administrativa.

2. OFICINES MENTORA

Aquest recurs es defineix com el conjunt d'actuacions de suport a l'emancipació i autonomia personal de persones joves que han estat en situació de guarda o tutela administrativa. El programa té la finalitat de coordinar i impulsar el procés d'emancipació de persones adolescents i joves que requerisquen una atenció especialitzada durant el període de transició a la vida independent per trobar-se en situació d'especial vulnerabilitat i dependència.

Perfil de les persones usuàries:

•        Joves de 18 a 23 anys que es trobaven en situació de guarda o tutela administrativa en el moment en què van aconseguir la majoria d'edat

•        Adolescents a partir de 16 anys en situació de guarda o tutela administrativa subjectes a mesures d'acolliment familiar o residencial, quan el seu pla de protecció incloga com a objectiu la preparació per a la vida independent

•       Persones adolescents i joves de 16 a 23 anys que es troben complint una mesura judicial de règim obert o el segon període de llibertat vigilada d'una mesura de internament, quan el programa individualitzat d'execució de la mesura incloga com a objectiu la preparació per a la vida independent.

•       Persones i joves entre 16 i 25 anys que requerisquen orientació i acompanyament per a la seua autonomia personal i inclusió sociolaboral.

L'accés al recurs és de caràcter voluntari, per la qual cosa les persones que participen en el recurs han de subscriure un contracte d'atenció amb les persones responsables d'aquest. Per a la derivació a aquest recurs es requereix l'informe del centre o programa d'atenció primària o secundària de procedència i la consulta prèvia a l'equip d'intervenció social corresponent dels serveis socials d'atenció primària bàsica.

Prestacions:

•         Atenció jurídica i administrativa: assessorament i acompanyament en qüestions legals i de gestió administrativa.

•         Suport psicològic: entrenament en habilitats socials, suport emocional, informació i prevenció del consum abusiu de substàncies addictives.

•      Inserció sociolaboral: assessorament i acompanyament en els processos de capacitació laboral i cerca d'ocupació. Desenvolupament d'hàbits laborals i d'administració, i inserció en programes formatius ocupacionals.

•         Seguiment socioeducatiu: foment de la inclusió social i la plena participació en la comunitat, en coordinació amb els serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic.

•        Atenció a la diversitat familiar i sexual: orientada a facilitar informació sobre diversitat sexual, familiar, de gènere i de caràcter sexual, i prevenció de la violència de gènere i masclista i delictes d'odi.

•         Suport pedagògic: aprenentatge de les habilitats necessàries per a aconseguir un nivell d’autonomia adequat que li facilite la seua integració (resolució de problemes, presa de decisions, capacitat d'esforç, atenció sostinguda, hàbits de treball, *locus de control intern). Detecció i intervenció en les diverses dificultats d'aprenentatge que puga tindre, acompanyament emocional, informació i orientació formatiu-laboral atenent les seues necessitats educatives i tenint en compte una transició progressiva a l'emancipació.

Dades d'ubicació, telèfon i correu electrònic de les quatre oficines Mentora de la Comunitat Valenciana:

•             OFICINA MENTORA ALACANT I PROVÍNCIA

Glorieta de la Solidaritat 1-planta baixa-aula B21

03005 Alacant

Telèfon de contacte: 965 831 616 - 678 447 594

Correu electrònic: mentora.alicante@cruzroja.es

•             OFICINA MENTORA BARRIS ZONA NORD D'ALACANT

Carrer Benejúzar, 4-planta-local D

Barri Verge del Carme

03014 Alacant

Telèfon de contacte: 620 929 378

Correu electrònic: emancipacion.uealicante@fundacionamigo.org

•             OFICINA MENTORA CASTELLÓ I PROVÍNCIA

Ronda Panderola, 19

12530 Borriana

Telèfon de contacte: 964 517 607 - 678 510 733

Correu electrònic: mentora.castellon@cruzroja.es

•             OFICINA MENTORA VALÈNCIA I PROVÍNCIA

“Ciutat Gran Túria”

Carrer de la Creu Roja, 2-Edifici TER 3-Bloc 3-Planta Baixa-Oficina 4

46014 València

Telèfon de contacte: 610 119 849

Correu electrònic: mentora.valencia@cruzroja.es

3. OFICINES MENTORA PLUS - PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR), FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA NEXTGENERATION-EU.

Un dels principals reptes que motiven el PRTR és reforçar les polítiques de cures, promovent serveis que reforcen una atenció més centrada en la persona i impulsant la seua desinstitucionalització, així com enfortir el principi de la protecció social entesa com un dret de la ciutadania.

Per això, el quint eix de modernització dels serveis socials del PRTR se centra en la millora de l'atenció a la infància i l'adolescència, sent un dels centres objecte d'inversió del sistema de protecció a la infància i l'adolescència la creació de 9 oficines Mentora Plus, amb la finalitat de donar suport a la preparació per a la vida independent de persones joves que es troben sota una mesura de protecció o en situació de vulnerabilitat social.

 

  

 

Les oficines Mentora Plus, que s'inicien a l'octubre i desembre de 2022, ofereixen les mateixes prestacions que les oficines Mentora, amb l'excepció que atenen a més persones joves entre 15 i 25 anys en risc d'exclusió social, que requerisquen orientació i acompanyament en el seu procés d'autonomia personal i inclusió sociolaboral, que no hagen estat acollides en el sistema de protecció.

Dades d'ubicació, telèfon i correu electrònic de les nou oficines Mentora Plus de la Comunitat Valenciana:

PROVÍNCIA D'ALACANT:

•             OFICINA MENTORA PLUS ALACANT

C/ Callosa de Segura, 12-1r dta.

03005 Alacant

Telèfon de contacte: 865 608 331 – 692 982 582

Correu electrònic: omp.alicante@fundacionamigo.org

•             OFICINA MENTORA PLUS ELX

C/ Emilio Mora Ferrández, 52

03203 Elx

Telèfon de contacte: 687 431 313 - 643 897 728

Correu electrònic: oficinamentora@socialiacv.com

•             OFICINA MENTORA PLUS TORREVIEJA

Av. de la Puríssima, 5

03182 Torrevieja

Telèfon de contacte: 966 704 848 - 966 708 750

Correu electrònic: mentoraplus.torrevieja@cruzroja.es

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ:

•             OFICINA MENTORA PLUS CASTELLÓ

C/ Onda, 7

12006 Castelló

Telèfon de contacte: 964 780 400 - 692 991 795

Correu electrònic: omp.castellon@fundacionamigo.org

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA:

•             OFICINA MENTORA PLUS GANDIA

Plaça d'Espanya, 6.

46702 Gandia

Telèfon de contacte: 960 627 107 - 692 975 241

Correu electrònic: omp.gandia@fundacionamigo.org

•             OFICINA MENTORA PLUS PATERNA

C/ Mestra Monforte, 17-baix

46980 Paterna

Telèfon de contacte: 960 627 106 - 692 975 210

Correu electrònic: omp.paterna@fundacionamigo.org

•             OFICINA MENTORA PLUS TORRENT

C/ Tirant lo Blanc, 19

46900 Torrent

Telèfon de contacte: 960 627 108 - 692 975 246

Correu electrònic: omp.torrent@fundacionamigo.org

•             OFICINA MENTORA PLUS VALÈNCIA I

C/ Sant Josep de la Muntanya, 8-baixos

46008 València

Telèfon de contacte: 960 627 109 - 692 975 180

Correu electrònic: omp.valencia@fundacionamigo.org

•             OFICINA MENTORA PLUS VALÈNCIA II

C/ Pintor Nicolau, 2

46022 València

Telèfon de contacte: 963 332 487 - Ext. 46619

Correu electrònic: mentoraplusvalencia2@ymca.es

ACCÉS A LA XARXA DE RECURSOS D'EMANCIPACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

En l'apartat “tràmits i servicis” de la GUIA PROP de la GVA, es pot accedir als tràmits telemàtics de sol·licitud de participació i de proposta de derivació als recursos de la Xarxa d'Emancipació de la Comunitat Valenciana, en els quals es pot així mateix accedir als documents necessaris per a això:

•             per a presentar la sol·licitud d'ingrés per a les llars d'emancipació i les unitats externes d'emancipació (oficines Mentora), a través del següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g20310

•             per a presentar la sol·licitud de participació en les oficines Mentora Plus, a través del següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g23004

•             per a presentar la proposta de derivació a les oficines Mentora Plus per part de les persones professionals, a través del següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g23044