Visualització de contingut web

Programes Infància

Introducció

La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència (d'ara en avant, Llei 26/2018) prima la consideració de la infància i l'adolescència com a ciutadania activa, l'interés superior de les persones menors d'edat així com els principis de no discriminació i d'escolta i participació infantil, entre altres.

El títol III de la Llei 26/2018 regula l'acció protectora de l'Administració prioritzant i potenciant les actuacions preventives. A més, la Llei 26/2018 ha actualitzat i millorat, així mateix, les institucions de protecció de l'acolliment familiar i l'adopció, i dota amb la preferència oportuna l'acolliment familiar enfront del residencial, d'acord amb el que es disposa en l'article 172 ter del Codi Civil. Per això, en l'article 136, la Llei 26/2018 imposa en la Generalitat l'obligació de fer costat a aquelles actuacions de foment de l'acolliment que duguen a terme les entitats locals o les organitzacions socials sense ànim de lucre dedicades a la seua promoció. A més, com a garanties per al compliment dels drets de la infància i l'adolescència, la Llei 26/2018 imposa en la Generalitat, en l'article 86, l'obligació de divulgar-los i sensibilitzar la ciutadania per a afavorir la seua implantació efectiva, i, en l'article 88, la d'impulsar la formació contínua i la millora de les competències de les persones professionals d'aquest àmbit, inclosa la sensibilització i formació en drets de la infància i l'adolescència.

Amb la finalitat de desenvolupar aquestes premisses, la Direcció General d'Infància i Adolescència ha impulsat el finançament dels següents programes:

  1. Promoció de drets de la infància i l'adolescència.
  2. Prevenció i protecció de la infància i l'adolescència.
  3. Foment de l'acolliment familiar, així com per a l'adopció de xiquetes i xiquets amb característiques molt especials.
  4. Formació a persones professionals que interactuen en el desenvolupament de la seua professió amb xiquets, xiquetes i adolescents.
  5. Formació continua a col·lectius concrets relacionats amb la infància i l'adolescència.

 

Ordre de bases

  • Ordre 2/2021, d'11 de març, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i l'adolescència i de prevenció, protecció i inserció de persones menors d'edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció (DOGV núm. 9.041 de 15 de marzo de 2021).

 

Convocatòria 2021

La publicació té lloc el 23 de setembre de 2021, per la qual cosa el termini d'esmena s'inicia ales 0:00 hores de l'endemà i haurà conclòs a les 0:00 hores del 8 d'octubre de 2021. S'adverteix a les persones interessades, que contra aquest acord no cap recurs, sense perjudici que l'oposició al mateix puga al·legar-se per a la seua consideració en la resolució que pose fi al procediment. La documentació es presentarà telemàticament, accedint, amb el mateix certificat amb el qual es va presentar la sol·licitud, en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana amb el següent enllaç:

Els formularis normalitzats estan disponibles en el tràmit al qual s'accedeix mitjançant els enllaços.

  • Notificació de correcció d'errors del requeriment d'esmena. Es publica la correcció d'errors de l'acord de la comissió instructora de la Direcció Territorial de València de la convocatòria subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i l'adolescència, i de prevenció, protecció i inserció de persones menors d'edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l'exercici 2021, pel qual es requereix l'esmena de les sol·licituds de subvenció.

Aquesta publicació té efectes de notificació, d'acord amb el que es disposa en l'article 45.1b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el resolc nové de la resolució de convocatòria.

El text íntegre de l'acte notificat pot consultar-se punxant sobre aquest enllaç.

La publicació té lloc el 28 de setembre de 2021, per la qual cosa a partir d'endemà s'inicia un nou còmput del termini d'esmena, que quedarà conclòs a les 00 hores del 14 d'octubre de 2021. S'adverteix a les persones interessades, que contra l'acte notificat no cap recurs, sense perjudici que l'oposició a aquest puga al·legar-se per a la seua consideració en la resolució que pose fi al procediment.

  • Notificació de resolució de tindre per desistit. Es publica la resolució de la Direcció Territorial de València per la qual es tenen per desistides de la seua sol·licitud de subvenció dirigida a programes de promoció dels drets de la infància i l'adolescència, i de prevenció, protecció i inserció de persones menors d'edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l'exercici 2021, a les entitats que no han esmenat les deficiències de la seua sol·licitud o no han aportat la documentació preceptiva. Aquesta publicació té efectes de notificació, d'acord amb el que es disposa en l'article 45.1b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el resolc nové de la resolució de convocatòria.

El text íntegre de l'acte notificat pot consultar-se punxant sobre aquest enllaç.

La publicació té lloc el 28 d'octubre de 2021. S'adverteix a les persones interessades, que aquesta resolució esgota la via administrativa i que, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra aquesta es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua notificació, o bé pot interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puguen interposar qualsevol altre que estimen pertinent.