Programes Infància

Programes Infància

Introducció

La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència (d'ara en avant, Llei 26/2018) prima la consideració de la infància i l'adolescència com a ciutadania activa, l'interés superior de les persones menors d'edat així com els principis de no discriminació i d'escolta i participació infantil, entre altres.

El títol III de la Llei 26/2018 regula l'acció protectora de l'Administració prioritzant i potenciant les actuacions preventives. A més, la Llei 26/2018 ha actualitzat i millorat, així mateix, les institucions de protecció de l'acolliment familiar i l'adopció, i dota amb la preferència oportuna l'acolliment familiar enfront del residencial, d'acord amb el que es disposa en l'article 172 ter del Codi Civil. Per això, en l'article 136, la Llei 26/2018 imposa en la Generalitat l'obligació de fer costat a aquelles actuacions de foment de l'acolliment que duguen a terme les entitats locals o les organitzacions socials sense ànim de lucre dedicades a la seua promoció. A més, com a garanties per al compliment dels drets de la infància i l'adolescència, la Llei 26/2018 imposa en la Generalitat, en l'article 86, l'obligació de divulgar-los i sensibilitzar la ciutadania per a afavorir la seua implantació efectiva, i, en l'article 88, la d'impulsar la formació contínua i la millora de les competències de les persones professionals d'aquest àmbit, inclosa la sensibilització i formació en drets de la infància i l'adolescència.

Amb la finalitat de desenvolupar aquestes premisses, la Direcció General d'Infància i Adolescència ha impulsat el finançament dels següents programes:

  1. Promoció de drets de la infància i l'adolescència.
  2. Prevenció i protecció de la infància i l'adolescència.
  3. Foment de l'acolliment familiar, així com per a l'adopció de xiquetes i xiquets amb característiques molt especials.
  4. Formació a persones professionals que interactuen en el desenvolupament de la seua professió amb xiquets, xiquetes i adolescents.
  5. Formació continua a col·lectius concrets relacionats amb la infància i l'adolescència.
Programes de promoció dels drets de la infància i l'adolescència, i de prevenció, protecció i inserció de persones menors d'edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció

 

Ordre de bases

  • Ordre 2/2021, d'11 de març, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i l'adolescència i de prevenció, protecció i inserció de persones menors d'edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció (DOGV núm. 9.041 de 15 de marzo de 2021).

 

Convocatòria 2021

  • Resolució de 13 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen les subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i l'adolescència,mi de prevenció, protecció i inserció de persones menors d'edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l'exercici 2021.

 

Convocatòria 2022

  • Resolució de 20 d'octubre de 2022, de la Vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de concessió de les subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i l'adolescència i de prevenció, protecció i inserció de persones menors d'edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protección, per a l'exercici 2022. (DOGV núm. 9466 de 09 de novembre de 2022)
  • Resolució de 21 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions a entitats sense ànim de lucre per a programes de promoció de drets de la infància i l’adolescència, per a 2022, en execució d’una proposta dels pressupostos participatius de la Generalitat per a aquest exerci. (DOGV núm. 9498 de 27 de desembre de 2022)

 

Convocatòria 2023

FASE DE SOL·LICITUD
Resolució de 28 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i l’adolescència, i de prevenció, protecció i inserció de persones menors d’edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l’exercici 2023 (DOGV núm 9501 de 30 de desembre de 2022).

 

FASE D'ESMENA

Notificació del requeriment d'esmena. Es publica els requeriments d'esmena de les sol·licituds de subvenció per a programes de promoció dels drets de la infància i l’adolescència, i de prevenció, protecció i inserció de persones menors d’edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l’exercici 2023.

 

Aquesta publicació té efectes de notificació, d'acord amb el que es disposa en l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el resolc nové de la resolució de convocatòria.

El text integre dels actes notificats, acordast per les comissions instructores designades en les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives, pot consultar-se mitjançant l'enllaç a les seues actes, que figura a continuació. En elles s'indica, d'haver-les, les deficiències i omissions de documentació preceptiva i la documentació necessària per a esmenar-les.

 

La publicació té lloc el 25 d'abril del 2023, per la qual cosa el termini d'esmena, de deu dies hàbils, s'inicia ales 00 hores de l'endemà i conclou a les 23:59 hores del 10 de maig de 2023.

S'adverteix a les persones interessades que contra aquest acord no cap recurs, sense perjudici que l'oposició al mateix puga al·legar-se per a la seua consideració en la resolució que pose fi al procediment.

La documentació es presentarà telemàticament, accedint a la seu electrònica de la Generalitat Valenciana amb l'enllaç que corresponga al tipus de programa dels següents:

Els formularis dels documents normalitzats estan disponibles en el tràmit al qual s'accedeix mitjançant aquest enllaç.

Notificació de resolució de tindre per desistit. Es publiquen les resolucions de les persones titulars de les direccions territorials d’Igualtat i Polítiques Inclusives per les quals es tenen per desistides de la seua sol·licitud de subvenció per a l'exercici 2023, a les entitats que no han esmenat les deficiències o no han aportat la documentació preceptiva.

Aquesta publicació té efectes de notificació, d'acord amb el que es disposa en l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el resolc nové de la resolució de convocatòria.El text íntegre de l'acte notificat pot consultar-se punxant sobre els següents enllaços:

La publicació té lloc el 15 de juny de 2023. S'adverteix a les persones interessades, que aquesta resolució esgota la via administrativa i que, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra aquesta es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua notificació, o bé pot interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua notificació, d’acord amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puguen interposar qualsevol altre que estimen pertinent.