Servei d'atenció a abusos en la infància i adolescència (SAANNA)

Servei d'atenció a abusos en la infància i adolescència (SAANNA)

 Servei específic d’atenció a abusos sexuals en la infància i l’adolescència (SAANNA)

És un servei específic d'assistència integral i especialitzada a xiquets, xiquetes i adolescents que han patit abusos i agressions sexuals, tracta i/o explotació sexual que es troben en la Comunitat Valenciana.

Aquesta atenció professional especialitzada té com a objectiu reparar el mal causat per l'abús o agressió sexual, alhora que dotar d'eines a la persona menor d'edat i al seu entorn convivencial i impedir la victimització secundària.

 

 

 

Persones Beneficiàries

Es consideren beneficiàries d'aquest servei:

  • Persones menors d'edat víctimes d'abusos, agressions, tracta i/o explotació sexual.
  • Persones menors d'edat perpetradores inimputables.
  • Persones menors d'edat perpetradores que tinguen imposada una mesura judicial quan des del recurs assignat no siga possible la seua adequada atenció.
  • Familiars convivencials i de referència dels xiquets/as i adolescents víctimes o perpetradors quan així es determine per part dels serveis territorials.

 

Prestacions

Assistència psicològica.

Les actuacions d'assistència psicològica a realitzar pel Servei seran les següents: 

  • Valoració diagnòstica. Consistirà en l'exploració, en les sessions que siguen necessàries, del xiquet, xiqueta o adolescent respecte del qual se sospita haja pogut patir abús, agressió i/o explotació sexual, amb la finalitat de determinar l'afectació del mal. De la valoració realitzada es derivarà sempre un informe psicològic de valoració diagnòstica. Aquesta valoració diagnòstica també es realitzarà a persones menors d'edat perpetradores d'agressions i abusos sexuals amb les condicions descrites.
  • Sessions de Tractament a xiquets, xiquetes i adolescents que hagen patit abús, agressió i/o explotació sexual. Consistirà en un conjunt d'actuacions amb els mateixos tendents a pal·liar o eliminar les seqüeles de tota índole que les agressions i abusos sexuals pogueren haver-los causat, així com l'orientació i suport a les persones i familiars que conviuen amb ells/es i així ho determine el servei territorial derivant. El tractament a persones menors d'edat perpetradores d'agressions o abusos sexuals, consistirà en la utilització d'estratègies educatives, rehabilitadores i/o terapèutiques tendents a afavorir un adequat desenvolupament psicosexual i minimitzar el risc de reincidència.
  • Informes de seguiment i de finalització de tractament. Es realitzaran informes de seguiment amb caràcter trimestral.
  • Compareixences judicials per a ratificació d'informes. Quan així es requerisca per part del jutjat per haver intervingut per derivació de l'Administració Pública.

 

Intervenció Soci-Familiar.

Aquesta prestació consisteix a avaluar la situació soci-familiar de la persona menor d'edat atesa quan així siga requerit per part del servei territorial derivant i establir canals de coordinació que faciliten la intervenció social en xarxa de tots els recursos implicats 

 

Assessorament jurídic.

Aquest assessorament consistirà a oferir informació i orientació sobre els procediments judicials, recursos legals i socials existents que pogueren ser d'utilitat a les persones menors d'edat víctimes d'agressions i/o abusos sexuals i als seus familiars quan així ho determine el servei territorial derivant.

 

Cursos de formació i orientació a professionals de la xarxa pública.

L'equip multidisciplinari que preste el servei impartirà cursos de formació als professionals que integren els diferents serveis i recursos de l'àmbit de la protecció de la infància i adolescència i, especialment, als equips específics d'atenció a la infància i adolescència (EEIIA's).

 

Model Barnahus

El model islandés Barnahus o «Casa dels Xiquets» es configura com un recurs en forma d'espai amigable, i compta amb professionals especialitzats i coordinats, agrupant en un mateix espai tots els agents que intervenen en un cas de violència contra la infància; evitant que el xiquet o la xiqueta haja de reviure la seua experiència a través de múltiples declaracions i proporcionant un entorn amigable i respectuós amb les seues necessitats.

Aquest model és eficaç i eficient, respecta els drets de la infància, així com els drets constitucionals de tutela judicial efectiva i dret de defensa, essencials en la nostra societat.

Save the children ha elaborat un manual en el qual s'explica en què consisteix aquest model, les seues potencialitats i la manera d'implantar-lo en la nostra Comunitat. Es pot consultar el document pressionant sobre la imatge del marge.