Estades temporals

Estades temporals

Programes de desplaçament temporal a la Comunitat Valenciana de persones menors d'edat estrangeres.

Procediment a través del qual persones menors d'edat procedents d'altres països, mitjançant un acord o compromís entre parts, es traslladen a Espanya per motius de caràcter humanitari i temporal, per a beneficiar-se de programes vacacionals, cursar estudis per a complementar i millorar la seua formació o rebre assistència sanitària específica que no puga ser proporcionada al seu país d'origen, a fi de promoure un millor desenvolupament del seu procés vital en el seu propi país.

En general, es considerarà que un programa té caràcter humanitari:

 • Si al país d'origen hi ha un conflicte bèl·lic, o en dificultat social a causa d'aqueix conflicte.
 • Si el país d'origen està afectat per catàstrofes o desastres naturals o provocats per l'ésser humà.
 • Quan es troben en camps de refugiats.
 • Persones menors d'edat sahrauís desplaçades per a tractament mèdic, vacances o estudis.
 • Quan al país d'origen no puga desenvolupar-se el tractament mèdic especialitzat o la intervenció quirúrgica que precisen les persones menors d'edat per a la seua salut.

Es garantirà la no discriminació en l'accés al programa, en les modalitats de Vacances i d'Assistència Sanitària, als xiquets, xiquetes i adolescents que es troben sota una mesura de protecció al seu país d'origen.

S'haurà de verificar l'existència del compromís escrit de facilitar el retorn al país d'origen de les persones menors d'edat, i el coneixement que el desplaçament d'aquesta persona menor d'edat no té per objecte l'adopció.

El desplaçament i l'estada temporal del xiquet o xiqueta en el territori espanyol es realitzarà sempre prèvia autorització expressa de les persones que ostenten la seua pàtria potestat, tutela o guarda i custòdia, i comptarà amb el compromís, per part de l'Estat Espanyol, de vetlar per l'adequada atenció de la persona estrangera menor d'edat durant la seua estada en el territori nacional, podent aplicar les autoritats espanyoles mecanismes de supervisió i control per a protegir-la davant qualsevol situació de desprotecció que poguera afectar-lo.

Els DESPLAÇAMENTS TEMPORALS es plantegen per un màxim de 90 dies en els casos de tractament mèdic o gaudi de vacances; en els DESPLAÇAMENTS PER ESCOLARITZACIÓ, que es consideren jurídicament ESTADES PER ESTUDIS, es pren com a referència el curs escolar. Sobre aquest tema, l'article 187 del Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, després de la seua reforma per Llei orgànica 2/2009.(BOE núm. 103 de 30 d'abril de 2011) estableix el següent:

 1. El desplaçament de menors estrangers a Espanya per a períodes no superiors a noranta dies, en programes de caràcter humanitari promoguts i finançats per les administracions públiques, associacions sense ànim de lucre o fundacions o altres entitats alienes als qui exerceixen la seua pàtria potestat o tutela, per a estades temporals amb finalitats de tractament mèdic o gaudi de vacances, necessitarà l'autorització expressa de qui exercisca la pàtria potestat o tutela, així com l'informe previ favorable del Subdelegat del Govern o Delegat del Govern en les Comunitats Autònomes uniprovincials, en el territori de les quals vagen a romandre. Amb caràcter previ a l'emissió de l'informe de la Delegació o Subdelegació del Govern, l'entitat o persona que promoga el programa haurà de presentar davant aquesta informe emés per l'òrgan autonòmic competent en matèria de protecció de menors sobre el programa.
 2. Els requisits i exigències d'aquest article s'entendran compliments, a l'efecte de la concessió del visat, a través de l'informe favorable del Subdelegat del Govern o Delegat del Govern a què es refereix l'apartat 1. L'informe es referirà al compliment, per part del programa, dels requisits i autoritzacions exigibles a Espanya, proporcionats per a la fi de l'estada i la seua duració, tant en matèria sanitària com de protecció jurídica del menor en relació amb la finalitat exposada i d'aqueixa duració, amb vista a garantir l'absència de risc de desprotecció d'aquest. Així mateix, s'haurà de verificar l'existència de compromís escrit de facilitar el retorn al país d'origen dels menors, i el coneixement que el desplaçament del menor no té per objecte l'adopció, segons el referit en l'apartat 4, i que l'esmentat retorn no implica cost per a l'erari públic, llevat que aquest cost haja sigut assumit expressa i prèviament per l'òrgan competent. L'Oficina Consular al país d'origen del menor deurà, no obstant això, comprovar l'autorització expressa de qui exercisca la pàtria potestat o tutela, així com tot el relatiu als requisits dels passaports individuals o col·lectius, salconduits o una altra documentació de viatge dels menors.
 3. Els Ministeris d'Afers exteriors i de Cooperació, de Treball i Immigració i de l'Interior coordinaran el desplaçament i estada d'aquests menors, i per aquest últim departament es controlarà el seu retorn al país d'origen o de procedència.
 4. En tots els casos, si els menors romandran amb famílies o persones individuals, aquestes hauran d'expressar per escrit el seu coneixement que el desplaçament del menor no té per objecte l'adopció i el seu compromís d'afavorir el retorn al seu país d'origen o procedència.

Edats mínimes per a participar en el programa.

Es consideren amb caràcter general inadequats els desplaçaments per gaudir de vacances de les persones menors d'edat que no hagen complit els sis anys, i els desplaçaments amb finalitats d'escolarització dels xiquets, xiquetes i adolescents que no hagen complit els dotze anys, llevat que al seu país d'origen no residisquen en un mitjà familiar. Quan el desplaçament es dega a tractament mèdic o per motius sanitaris no es contempla una edat mínima.

Persones interessades/sol·licitants

 1. Els programes de desplaçament temporal de menors estrangers amb finalitats de tractament mèdic o per a gaudir de vacances només els poden promoure les persones jurídiques següents: administracions públiques, associacions sense ànim de lucre, fundacions o altres entitats alienes a les que exerceixen la pàtria potestat o tutela de les persones menors d´edat.
 2. Els programes de desplaçament temporal de persones menors d´edat estrangeres amb finalitats d'escolarització també les poden promoure, a més de les persones jurídiques indicades en l'apartat anterior, les persones físiques alienes a les que exercisquen la seua pàtria potestat o tutela.

 

Per a més informació i sol·licita l'informe, a la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de protecció a la infància, relatiu als programes de desplaçament temporal a la Comunitat Valenciana de persones menors d'edat estrangeres.disposa del següent enllaç: estades temporals.