Transició a la vida independent i emancipació

Transició a la vida independent i emancipació

TRANSICIÓ A LA VIDA INDEPENDENT I EMANCIPACIÓ

D'acord amb l'article 122 de la Llei 26/2018, d'21 de desembre, de la Generalitat de drets i garanties de la infància i l'adolescència, a partir dels setze anys, els qui es troben sota la tutela de la Generalitat, o els qui estiguen sota la guarda de la Generalitat i es troben en risc d'exclusió social, per mancar de suports familiars adequats, tindran dret a participar en un programa de preparació per a la vida independent. També tindran dret a participar en aquests programes els qui, en arribar a la majoria d'edat, estiguen en aqueixa situació, fins que estiguen en condicions de portar una vida autònoma o, com a màxim, fins als vint-i-cinc anys.

La participació en aquests programes serà voluntària i estarà condicionada a un compromís de participació i aprofitament. Per a establir els seus objectius i continguts es comptarà amb la intervenció activa de la persona interessada.

Aquests programes constituiran una intervenció integral comunitària que abaste, almenys:

  1. El seguiment socioeducatiu dirigit a potenciar l'autonomia personal i social.
  2. La inserció sociolaboral mitjançant l'orientació i formació, així com l'acompanyament laboral i el foment de l'ocupació. Es desenvoluparan mesures de sensibilització i conscienciació sobre els programes sociolaborals per a assegurar la participació efectiva de les joves i dels joves.
  3. L'alternativa d'allotjament, que podrà oferir-se en els termes en què es determine reglamentàriament, mitjançant la prolongació de l'estada en residències o llars d'acolliment o en famílies mitjançant la posada a la disposició de llars d'emancipació, o mitjançant mesures destinades a facilitar l'accés a habitatges de lloguer o a una llar alternativa.

El programa podrà contenir unes altres accions destinades a atendre necessitats particulars dels participants en l'accés a la vida adulta, com ara l'orientació jurídica.

Projecte per a la posada en marxa d'una xarxa pública per a donar suport i orientar en la transició a la vida independent de joves que compleixen la majoria d'edat en el sistema de protecció

Si desitja sol·licitar l'ingrés en la Xarxa d'Emancipació de la Comunitat Valenciana, presione el següent enllaç

SERVEI DE SUPORT A L'EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA PERSONAL DE JOVES EX-TUTELATS/ADES

El Servei de Suport a l'Emancipació i Autonomia Personal de joves extutelats/ades que hagen arribat a la majoria d'edat es defineix com el recurs destinat a coordinar i impulsar el procés de suport i orientació, en el període de transició a la vida independent i autònoma de la població jove que, a causa de la seua situació de vulnerabilitat i dependència, requereix una atenció especialitzada d'acompanyament i seguiment.

Aquest servei disposa d'un procés d'atenció individualitzada i adaptada a les característiques personals de cada persona jove, de manera que en el procés de la programació es contempla la possibilitat d'accedir al programa amb mòdul d'allotjament o sense.

Així, la nova Xarxa d'emancipació s'estructura de forma permeable i flexible a diferents recursos i estructures, i també diferents itineraris que s'adapten a les circumstàncies de cada persona jove atesa. Pel que hem de distingir, entre dues modalitats del Servei de Suport a l'Emancipació i Autonomia Personal de joves extutelats/ades que hagen arribat a la majoria d'edat:

  • Servei de Suport a l'Emancipació i Autonomia Personal de joves extutelats/ades que hagen arribat a la majoria d'edat amb un programa d'allotjament incorporat, el qual passarà a denominar-se a partir d'ara Llar d'emancipació..

Aquest recurs atendrà persones joves entre 18 i 25 anys.

  • Servei de Suport a l'Emancipació i Autonomia Personal de joves extutelats/ades/ades que hagen arribat a la majoria d'edat i altres persones joves que encara es troben en situació de guarda o tutela o mesura judicial sense programa d'allotjament incorporat, el qual passarà a denominar-se a partir d'ara Unitats externes d'emancipació. Si desitja més informació sobre les unitats externes d'emancipació, pressione la imatge del marge.

Aquest recurs atendrà persones joves entre 16 i 25 anys, amb caràcter ambulatori.

La Xarxa d'emancipació haurà d'atendre les persones joves que presenten les següents característiques:

Llars d'emancipació

  • Joves entre 18 i 25 anys extutelats/ades, una vegada haja cessat l'acolliment familiar o residencial en el qual van estar i que requerisquen els seus serveis.
  • Joves entre 18 i 25 anys que han finalitzat una mesura judicial d'internament en un centre socioeducatiu.

Unitats externes d'emancipació:

  • Joves entre 18 i 25 anys extutelats/ades, residents o no de Llars d'Emancipació, que requerisquen els seus serveis.
  • Joves majors de 16 anys que es troben en situació jurídica de guarda o tutela per la Generalitat Valenciana i en acolliment residencial o familiar, que tinguen com a objectiu principal en el seu pla de protecció de menors, la preparació per a l'emancipació.
  • Joves entre 16 i 25 anys que han finalitzat una mesura judicial i que ho requerisquen per a completar el seu procés d'inclusió social i laboral.

CENTRES D'EMANCIPACIÓ

Són establiments que oferixen un servici de caràcter assistencial i educatiu a menors d'edats compreses, preferentment, entre els 16 i 17 anys, i a jóvens entre 18 i 23 anys que hagen eixit d'institucions d'acolliment, a fi d'iniciar un procés de desinternament gradual per a obtindre la seua autonomia personal, social i laboral.

La joventut és l'etapa en la qual les persones es preparen per a assumir les responsabilitats de la vida adulta, quan es defineixen projectes vitals i s'estableixen prioritats i objectius de futur. Per això, és necessari disposar d'oportunitats estimulants, d'incentius capaços de promoure el desenvolupament personal i de comprometre's amb el sosteniment i la millora de la societat. A través del document que reflecteix la transició a la vida independent i emancipació podem conèixer les bases de la xarxa d'emancipació que acompanye als i les joves atesos.

Enllaç al document Transició a la vida independent i emancipació: el repte després del sistema de protecció, pressionant sobre la imatge del marge.

 
 
 
 

Tramitació

Existeix un tràmit específic per a sol·licitar l'ingrés en la Xarxa d'Emancipació de la Comunitat Valenciana. En aquest enllaç es pot consultar la legislació aplicable, descarregar els formularis necessaris i presentar la sol·licitud telemàticament

 

Documents de treball per a professionals

Listado documentos

Altres documents

Listado documentos