Instruments de col·laboració en l'acogiment residencial de xiquets, xiquetes i adolescents

Instruments de col·laboració en l'acogiment residencial de xiquets, xiquetes i adolescents

L'acolliment residencial de les persones protegides per la Generalitat es realitzara en residències o llars de la seua titularitat o en aquells altres amb els quals aquesta hi haja conveni, concertat o contractat la provisió de serveis, que integraran en el seu conjunt la xarxa pública d'acolliment residencial per a la infància i l'adolescència de la Comunitat Valenciana.

Totes les residències i llars situades a la Comunitat Valenciana hauran d'estar autoritzades i acreditades per a exercir aquesta funció per la conselleria competent en matèria d'infància i adolescència.

Una part dels centres públics titularitat de la Generalitat Valenciana estan gestionats directament per l'Administració amb personal propi, i una altra part de centres públics tenen gestió indirecta a través d'entitats privades sense ànim de lucre.

Són entitats col·laboradores en l'execució de mesures de protecció de la infància i l'adolescència, les associacions, fundacions, cooperatives i altres entitats sense ànim de lucre que realitzen alguna de les activitats següents, entre altres:

  1. Activitats de suport i prevenció, encaminades a previndre possibles situacions de desprotecció social de xiquets, xiquetes o adolescents; a prestar l'atenció i intervenció social, educativa, sanitària, psicopedagògica o jurídica que puguen requerir; i a afavorir la inclusió social, autonomia personal, i inserció laboral de les persones menors d'edat en conflicte amb la llei.
  2. Activitats de guarda de xiquets, xiquetes i adolescents en acolliment residencial.
  3. Activitats de promoció de l'autonomia, a través de programes de preparació per a la vida independent.

Les entitats col·laboradores hauran de disposar, a més dels requisits que, amb caràcter general, exigeix la normativa de serveis socials, els següents:

  1. Tindre entre les seues finalitats estatutàries, o previstes en els documents constitutius, l'atenció o la protecció de la infància o adolescència, o la promoció i defensa dels seus drets.
  2. Disposar dels mitjans materials i personals necessaris per al desenvolupament de l'activitat i de l'habilitació administrativa que, si escau, es requerisca per a exercir-la.

Les entitats podran participar en la provisió de prestacions públiques de serveis socials dirigides a la infància i a l'adolescència per mitjà d'acords d'acció concertada o a través de les fórmules establides en la normativa sobre contractes del sector públic.

Al respecto, se pueden consultar en los siguientes enlaces la últimas resoluciones de régimen de acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de infancia y adolescencia para 2019 y 2020:

  • Resolució de 17 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020 (DOGV núm. 8555 de 24 de maig de 2019)
  • Correcció d'errades de la Resolució de 17 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se el règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020. (DOGV núm. 8573 de 18 de juny de 2019)
  • Resolució de 28 de novembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020. (DOGV núm. 8692 de 5 de desembre de 2019)