Reconeixement inicial de la dependència

Reconeixement inicial de la dependència

QUÈ ÉS LA DEPENDÈNCIA I COM SE SOL·LICITA


 

 

DEFINICIÓ I OBJECTE

Procediment per al reconeixement inicial de la situació de dependència.

La situació de dependència és l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra o d’unes altres persones o ajudes importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, altres suports per a la seua autonomia personal.

 

A QUI VA DIRIGIT

Es tracta d'un dret subjectiu d'accés al Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència que tenen totes les persones amb residència efectiva a la Comunitat Valenciana.

 

     COM SE SOL·LICITA

1.  Sol·licitud

El procediment s'inicia a instàncies de la persona interessada davant dels serveis socials d'atenció primària de l'ajuntament on es trobe empadronada. (Igualment, pot iniciar-lo el seu representant legal o qualsevol de les figures jurídicament reconegudes per a donar suport a les persones amb discapacitat).

La sol·licitud ha de presentar-se preferentment en el registre oficial del seu ajuntament; no obstant això, també podrà presentar-se en els registres establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Una vegada presentada tota la documentació i completat l'expedient, es procedirà a la valoració de la situació de dependència i a l'elaboració de l'informe social de l'entorn, que seran incorporats a l'expedient.

L'informe social de l'entorn serà realitzat pel treballador o treballadora socials competents en funció del lloc de residència de la persona interessada:

Persona interessada resideix en:

Informe social realitzat per:

El seu domicili

Serveis socials d’atenció primària del seu municipi

Residència pública (gestió pública)

Treballador/a social de la residència

Residència pública (gestió privada)

Serveis socials d'atenció primària del municipi de la residència

Residència privada concertada

Residència privada

Hospital públic de llarga estada

Treballador/a social del centre hospitalari

Hospital privat de llarga estada

Treballador/a socials dels serveis socials d'atenció primària del municipi on es trobe el centre hospitalari

Institució penitenciària

Treballador/a socials del centre penitenciari

2. Valoració de la situació de dependència

Els serveis socials d'atenció primària bàsica notificaran a la persona la data i hora en la qual es realitzarà la valoració.

La valoració serà efectuada per l'òrgan competent en funció del lloc de residència de la persona interessada:

Persona interessada resideix en:

Òrgan competent per a la valoració:

El seu domicili

Serveis socials d’atenció primària del seu municipi

Recurs residencial públic (gestió pública)

Conselleria en matèria de serveis socials

Recurs residencial públic (gestió pública) titularitat municipal

 

Residència pública (gestió privada)

Serveis socials d'atenció primària on es preste el servei

Residència privada concertada

 

Residència privada

 

Hospital públic de llarga i mitjana estada

Conselleria amb competència en matèria d'assistència sanitària

Xiquets/xiquetes menors 3 anys amb hospitalització llarga estada

Hospital privat de llarga i mitjana estada

Conselleria amb competència en matèria de serveis socials

Institució penitenciària

 

Persones amb trastorn mental greu

Centres de les unitats de salut mental xarxa pública assistencial

El grau de dependència es determinarà tenint en compte el BAREM DE VALORACIÓ de la situació de dependència, l'informe social d'entorn, l'informe de salut i, si és el cas, els productes tècnics, ortesis i pròtesis que li hagen sigut prescrites o qualsevol document rellevant quant a les condicions socials i de salut que conste en l'expedient.

En el cas de persones menors de 3 anys es determinarà a través de l'escala de valoració específica (EVE), atenent així les especials circumstàncies que es deriven de la seua edat.

 

3. Resolució

Una vegada efectuada la valoració i l'informe social d'entorn, s'emetrà un dictamen tècnic amb indicació del grau de dependència proposat i especificació dels serveis i prestacions als quals la persona pot optar en virtut del grau atorgat, el qual serà elevat a la direcció general amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència per a la seua resolució.

 

4. Programa individual d’atenció (PIA)

La direcció general amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència emetrà d'ofici la corresponent resolució que aprove el programa individual d'atenció (PIA), sempre que les preferències de serveis i/o prestacions triades inicialment per la persona interessada siguen compatibles entre si, concordes amb el grau de dependència reconegut i prescrites per l'informe social d'entorn.

En el cas de discrepància entre l'elecció de la persona sol·licitant i el criteri professional de la persona treballadora social, s'elaborarà una proposta PIA, que serà remesa a la persona interessada perquè efectue les al·legacions que estime convenients, en el termini de 15 dies. Aquestes al·legacions seran estudiades per la Comissió Tècnica Avaluadora de la Situació de Dependència, que informarà sobre la vista de l'expedient, sobre la proposta PIA idònia per a la persona interessada. Sobre la base d'aquest informe s'emetrà una resolució que aprove el PIA.

El programa individual d'atenció (PIA) contindrà la relació de serveis i/o prestacions reconegudes d'acord amb el Catàleg de serveis i prestacions establit en el Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques, modificat pel Decret 102/2022, de 5 d'agost, del Consell.

 

5. Termini de resolució

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del procediment de reconeixement de grau serà de 3 mesos, que es computarà des de la data de registre d'entrada de la sol·licitud en el registre de qualsevol entitat competent per a la seua tramitació (entitats locals i Generalitat Valenciana).

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del PIA (programa individual d'atenció) serà de 3 mesos a computar a partir de la data de la resolució de grau.

Efectes del silenci administratiu:Transcorregut el termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que el procediment haja sigut resolt, tindrà efectes el silenci administratiu (entenent-se la sol·licitud estimada), i s’abonarà retroactivament, des d'aquest moment la prestació econòmica o servei que corresponga una vegada determinat el grau de dependència pels òrgans valoradors, i determinat en el PIA el recurs o servei que si és el cas corresponga.

 

6. Situacions possibles després de resolució de grau i PIA (programa individual d'atenció):

6.1. Revisió de grau.

6.2. Canvi o addició de recurs. (Noves preferències de serveis i prestacions)

6.3. Increment d'hores del servei d'ajuda a domicili.

6.4. Increment de l'import de la PVS-SAD (prestació vinculada al servei a ajuda a domicili).

6.4. Canvi de persona cuidadora no professional.

6.4. Trasllat d'expedient a altres comunitats autònomes.

 

COMPATIBILITAT

Pot consultar la compatibilitat dels recursos de dependència en aquest ENLLAÇ

 

IMPORTS MÀXIMS I MÍNIMS DE LES PRESTACIONS

Pot consultar-los en aquest ENLLAÇ

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Els documents necessaris que s’han de presentar per al reconeixement inicial del grau de dependència, ampliació o sol·licitud de nous drets són els que es detallen a continuació.

Per a accedir als documents normalitzats ha de clicar en aquest ENLLAÇ.

 •  SOL·LICITUD INICIAL RECONEIXEMENT DE GRAU

1. Sol·licitud inicial de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema.

2. Informe de salut.

3. Certificat d’empadronament històric.

4. Certificat de discapacitat, només en el cas que haja sigut emés en una altra comunitat autònoma.

4. Model de domiciliació bancària.

 5. Si no s'autoritza l'accés a dades:

             – DNI

             – Llibre de família (en cas de persones menors d'edat)

 – Certificat empadronament

 – Resolució gran invalidesa (si és el cas)

6. Segons el recurs sol·licitat:

Si sol·licita prestació econòmica d'assistència personal:

 Si l'assistència la presta una persona física:

 • Declaració responsable de l’assistent personal
 • Projecte de vida independent

Si l'assistència la presta una persona jurídica:

 • Projecte de vida independent.

Si l'assistència la presta una persona menor d'edat:

Annex: Necessitat d'acompanyament de la persona professional d'assistència terapèutica infantil (PATI) en l'àmbit educatiu (si és el cas).

Si sol·licita prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar:

 • Compromís de permanència i formació de la persona o persones cuidadores.

Si sol·licita servei de prevenció i promoció, servei de centre de dia o servei d'atenció residencial:

 • Acte d'internament, en el cas de persones que no sol·liciten voluntàriament servei d'atenció residencial.
 • En el cas de sol·licitar prestació vinculada per estar rebent de forma privada algun servei acreditat:

 – Informe social del treballador o treballadora socials del servei

 – Fotocòpia del contracte i les tres últimes factures

Si sol·licita servei de teleassistència avançada:

 • Sol·licitud de servei de teleassistència avançada.

 

 

En el cas que la persona sol·licitant actue mitjançant un representant o persona de suport:

 • Document que acredite aquesta representació.
 • DNI/NIE de la persona representant o persona de suport, només en el cas que aquesta no preste el seu consentiment per a verificar la identitat.

En el cas que la persona sol·licitant actue mitjançant una persona guardadora de fet:

 • Declaració responsable de la persona guardadora de fet.
 • Autorització d'accés a dades subscrita per la persona sol·licitant, segons model normalitzat. En cas de no autoritzar l'accés a dades, haurà d'aportar:

–         Fotocopia DNI/NIE

–         Certificat o volant d'empadronament

–         Certificat de pensions emés per l'INSS

–         Fotocòpia de la declaració de la renda de l'exercici fiscal vençut

 

 • SOL·LICITUD REVISIÓ DE GRAU

1. Sol·licitud de revisió de grau de dependència.

2. Informe social i/o de salut que justifique la variació en l'estat de salut o en l'entorn.

 

 • SOL·LICITUD DE CANVI O ADDICIÓ DE NOU RECURS

1. Sol·licitud de noves preferències de serveis o prestacions, ampliació o revisió del PIA

2. Model de domiciliació bancària, en el supòsit de canvi de compte bancari.

3. Segons el recurs sol·licitat:

           

Si sol·licita prestació econòmica d'assistència personal:

Si l'assistència la presta una persona física:

 • Declaració responsable de la persona assistent personal.
 • Projecte de vida independent.

Si l'assistència la presta una persona jurídica:

 • Projecte de vida independent.

Si l'assistència la presta una persona menor d'edat:

 • Annex: Necessitat d'acompanyament de la persona professional d'assistència terapèutica infantil (PATI) en l'àmbit educatiu (si és el cas).

Si sol·licita prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar:

 • Compromís de permanència i formació de la persona o persones cuidadores.
 • DNI/NIE de la persona cuidadora, només en el cas que aquesta no preste el seu consentiment per a verificar la identitat.

Si sol·licita servei de prevenció i promoció, servei de centre de dia o servei d'atenció residencial:

 • Acte d'internament, en el cas de persones que no sol·liciten voluntàriament servei d'atenció residencial.
 • En el cas de sol·licitar prestació vinculada per estar rebent de forma privada algun servei acreditat:

 – Informe social del treballador o treballadora socials del servei

 – Fotocòpia del contracte i les tres últimes factures

Si sol·licita servei de teleassistència avançada:

• Sol·licitud de servei de teleassistència avançada.

 

 • SOL·LICITUD D’AUGMENT DE L'IMPORT DE LA PRESTACIÓ VINCULADA Al SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (PVS-SAD):

1.   Sol·licitud d'augment de l'import de la prestació vinculada al servei d'ajuda a domicili.

2. Contracte actualitzat que justifique l'augment en l'import de les hores de servei contractades.

 

 • SOL·LICITUD DE CANVI DE PERSONA CUIDADORA NO PROFESSIONAL

1. Sol·licitud de canvi de persona cuidadora no professional per a persones amb resolució PIA notificada.

2. Compromís de permanència i formació de la persona cuidadora no professional.

3. En el supòsit de canvi de persona cuidadora amb contracte laboral, s'aportarà:

– Contracte de treball presentat en la Seguretat Social i segellat per aquesta, o

– Resolució del reconeixement d'alta en la Seguretat Social.

 

 •    SOL·LICITUD DE TRASLLAT D'EXPEDIENT DES DE LA COMUNITAT VALENCIANA FINS A UNA ALTRA COMUNITAT AUTÒNOMA

1. Sol·licitud de trasllat d'expedient de dependència des de la Comunitat Valenciana fins a una altra comunitat autònoma.

Reconeixement inicial de la dependència Duplica 0