Normativa vigent

Normativa estatal

Normativa estatal

Informació básica:

Es tracta de configurar un nou desenvolupament dels serveis socials del país que amplie i complemente l'acció protectora d'aquest sistema, potenciant l'avanç del model d'Estat social que consagra la Constitució Espanyola, potenciant el compromís de tots els poders públics a promoure i dotar els recursos necessaris per a fer efectiu un sistema de serveis socials de qualitat, garantistes i plenament universals. En aquest sentit, el Sistema d'Atenció de la Dependència és un dels instruments fonamentals per a millorar la situació dels serveis socials al nostre país, responent a la necessitat de l'atenció a les situacions de dependència i a la promoció de l'autonomia personal, la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats.

La present Llei regula les condicions bàsiques de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència, té per finalitat principal la garantia de les condicions bàsiques i la previsió dels nivells de protecció a què es refereix la present Llei .

La Llei estableix un nivell mínim de protecció, definit i garantit financerament per l'Administració General de l'Estat. Així mateix, com un segon nivell de protecció, la Llei contempla un règim de cooperació i finançament entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes mitjançant convenis per al desenvolupament i aplicació de les altres prestacions i serveis que es contemplen en la Llei. Finalment, les comunitats autònomes podran desenvolupar, si així ho estimen oportú, un tercer nivell addicional de protecció als ciutadans.

 

 

Información básica:

La present norma té per objecte establir la regulació del nivell mínim de protecció garantit per l'Administració General de l'Estat, així com els criteris de la seua assignació i la forma i procediment del seu abonament a les comunitats autònomes.

L'assignació financera del nivell mínim de protecció a cada comunitat autònoma s'efectua mensualment considerant tres variables: el nombre de beneficiaris, el grau de dependència així com el número i tipus de prestacions, establides en el capítol II del títol I de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

 

 

Informació bàsica:

Aquest reial decret unifica totes les normes relatives a les prestacions i serveis que han sigut dictades en desenvolupament de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, amb la finalitat d'ordenar, simplificar i actualitzar la normativa en un únic text normatiu.
Estableix la regulació de les prestacions i determina les intensitats de protecció dels serveis, compatibilitats i incompatibilitats entre els mateixos i assegura l'excepcionalitat de la prestació de cures en l'entorn familiar, amb l'objectiu també de millorar la qualitat en l'atenció a les persones en situació de dependència. No obstant això, la comunitat autònoma o Administració que, si escau, tinga la competència, podrà dictar les disposicions normatives que resulten necessàries per a l'aplicació d'aquest reial decret.

 

 

Informació bàsica:

Es modifica el citat reial decret per a introduir la regulació del servei de promoció de l'autonomia personal per a les persones amb grau II i III de dependència, que té per finalitat desenvolupar i mantindre la capacitat personal de controlar, afrontar i prendre decisions sobre com viure d'acord amb les normes i preferències pròpies, facilitant l'execució de les activitats bàsiques de la vida diària i la consecució d'una millor qualitat de vida i d'autonomia personal.

 

 

Informació bàsica:

El barem que s'estableix en l'annex I d'aquesta norma determina els criteris objectius per a la valoració del grau d'autonomia de les persones, amb vista a la capacitat per a fer les tasques bàsiques de la vida diària, així com la necessitat de suport i supervisió referent a això per a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, conforme al que s'estableix en el capítol III, títol I de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
La valoració té en compte els informes existents relatius a la salut de la persona i a l'entorn en què es desembolica. Aquest instrument de valoració de la situació de dependència inclou instruccions d'aplicació, un protocol amb els procediments i tècniques a seguir, i la determinació dels intervals de puntuació que corresponen a cadascun dels graus i nivells de dependència.

 

 

  • Reial decret 675/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, establides en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-16651

Informació bàsica:

Aquest Reial decret actualitza quanties del nivell mínim de protecció, considera la teleassistència com a dret subjectiu i estableix un calendari de millores en les prestacions econòmiques i serveis d'atenció a la dependència.