Servei de prevenció de la situació de dependència i promoció de l'autonomia personal

Servei de prevenció de la situació de dependència i promoció de l'autonomia personal

El servei de prevenció de les situacions de dependència té com a finalitat prevenir l'aparició o l'agreujament del grau de dependència, mitjançant el desenvolupament coordinat, entre els serveis socials i de salut, d'actuacions de promoció de condicions de vida saludables, programes d'atenció biopsicosocial i serveis de caràcter preventiu i de rehabilitació, dirigits a les persones en situació de dependència. El servei de prevenció de les situacions de dependència es desenvoluparà en el marc dels Plans Específics de Prevenció i d'acord amb els criteris, recomanacions i condicions mínimes que establisca el Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

Els serveis de promoció de l'autonomia personal tenen com a finalitat desenvolupar i mantenir la capacitat personal de controlar, afrontar i prendre decisions sobre com viure d'acord amb les normes i preferències pròpies, i facilitar l'execució de les activitats bàsiques de la vida diària. Són serveis de promoció de l'autonomia personal aquells que es troben degudament acreditats per la Conselleria competent, i que es classifiquen en: 

  • Assessorament, orientació, assistència i formació en tecnologies de suport i adaptacions que contribuïsquen a facilitar la realització de les activitats de la vida diària.

  • Habilitació i desenvolupament de l'autonomia personal.

  • Teràpia ocupacional.

  • Atenció primerenca.

  • Estimulació i activació cognitiva.

  • Atenció biopsicosocial per a persones amb trastorn mental en Centres de Rehabilitació i Inserció Social.

  • Promoció, manteniment i recuperació de l'autonomia funcional, inclosos els productes tècnics i productes de suport.

  • Suports personals i cures en habitatges tutelats.

  • Habilitació professional i social prestada en centres ocupacionals i/o polivalents per a persones amb diversitat funcional.

 

SERVEIS PÚBLICS DE SERVEIS DE PROMOCIÓ PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL