Servei de Centre de dia

Servei de Centre de dia

El servei de centre de dia d'atenció a persones majors és un recurs social que ofereix, durant el dia, una atenció integral a les persones majors en situació de dependència, per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària i que precisen atenció de caràcter assistencial, rehabilitador i biopsicosocial, a fi de millorar o mantenir el seu nivell d'autonomia personal. Així mateix, proporciona als familiars o persones cuidadores el suport i l'orientació necessària per a facilitar-ne l'atenció, afavorint la permanència de les persones majors en el seu ambient familiar i social.
 
El servei de centre d'atenció diürna a persones amb diversitat funcional és un recurs social, destinat a garantir l'atenció integral i afavorir la permanència en l'entorn familiar i social de les persones en situació de dependència que, per motiu de la seua diversitat física, intel·lectual, mental, o de qualsevol altra naturalesa, tenen necessitats de suport de diferent intensitat i freqüència, i on s'exerceixen activitats que van dirigides a procurar l'adquisició, el manteniment o la rehabilitació de les habilitats d'autonomia personal, en funció de les característiques psicofísiques i necessitats socials de les persones a què van dirigides. Aquests serveis fomentaran la participació en la vida cultural i social de la comunitat, potenciant la seua competència personal, laboral i social, i contribuiran a millorar-ne la qualitat de vida.
 
Les persones amb diversitat funcional podran ser ateses mitjançant centre d'atenció diürna, a través de:
 
a) Centres de Dia
b) Centres ocupacionals per a persones amb diversitat funcional
 
En virtut de l'aprovació de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, que modifica l'Ordre 21/2012, de 25 d'octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, en els centres d'atenció diürna (centres de dia per a persones majors, centres de dia per a persones amb diversitat funcional i centres ocupacionals), s'ha eliminat el copagament.
 
 

CENTRES DE DIA PÚBLICS I CONCERTATS PER A PERSONES MAJORS DEPENDENTS

CENTRES D'ATENCIÓ DIÜRNA PÚBLICS I CONCERTATS PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL