Normativa vigent

Normativa autonòmica

Normativa autonòmica

1.DECRETS:

D'acord amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les Persones en Situació de Dependència, li correspon a les comunitats autònomes determinar els òrgans de valoració de la situació de dependència i establir els corresponents procediments, tant per al reconeixement de la situació de dependència i del dret per a les prestacions del sistema com per a l'establiment del Programa Individual d'Atenció (PIA) .

Es produeix la integració dels serveis municipals d'atenció a la dependència en els serveis socials generals, canviant el model paral·lel i de duplicitat que s'estava desenvolupant en els municipis.

Aquests serveis cohesionats donaran resposta a la ciutadania tant per la tramitació de la sol·licitud, juntament amb l'informe social i la valoració de la persona en situació de dependència, ja que els serveis socials generals són els més pròxims i coneixedors de les situacions de dependència que afecten les persones.

En nom del principi de seguretat jurídica, es regula de manera clara i detallada el contingut dels serveis i prestacions econòmiques per a la promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència en la Comunitat Valenciana, amb especial esment a la denominada Prestació Vinculada de Garantia, com a mecanisme que assegura que cap persona, per falta de recursos, serà privada del dret a obtindre un recurs residencia.

S'estableix el règim de compatibilitats entre els diferents serveis i prestacions que permeta donar cobertura a totes les situacions en les quals es pot trobar la persona en situació de dependència, facilitant el seu desenvolupament personal i el màxim nivell d'autonomia personal.

El decret estableix un nivell addicional de protecció de les prestacions, que es finançarà amb fons propis de la Generalitat .

Aquest decret té com a objecte la regulació del procediment per al reconeixement de la possible situació de dependència de les persones, determinar la composició i funcions dels òrgans competents per a la seua valoració i establir el règim de requisits, condicions i compatibilitats dels serveis i prestacions econòmiques en matèria de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 


Informació del Decret:

A la vista de l'experiència obtinguda, després de l'aplicació del Decret 62/2017, es considera imprescindible introduir determinades modificacions que tendeixen a fomentar l'autonomia de les persones en situació de dependència mitjançant serveis i prestacions que afavoreixen la permanència a l'entorn de les persones i fomenten la desinstitucionalització garantint la lliure elecció de les persones davant la cartera de serveis.

La jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha deixat palesa els principis inspiradors de la Llei 39/2006 , expressant el dret reconegut a la persona en situació de dependència de decidir lliurement sobre l'ingrés en centre residencial, i, per tant, es reflecteix la voluntat del legislador de respectar en la mesura que siga possible les preferències de la persona en situació de dependència, tenint en compte la llibertat d'elecció d'aquesta.

S'amplia la figura de la persona Professional Assistent Personal (PAT), així com s'aclareix tant quant a la seua tipologia com quant a requisits i tipus de prestacions, i especialment es regula la figura de la Persona Professional d'Assistència Terapèutica Infantil (PATI). Destaca la millora en la intensitat del Servei d'Ajuda a domicili (SAD) i en l'import de la seua Prestació Vinculada (PVS-SAD), amb l'objectiu de facilitar la permanència de les persones en situació de dependència en el seu entorn.

S'impulsa un pla d'actuació dirigit a les persones cuidadores en l'entorn familiar que desitgen integrar-se laboralment en el sector professionalitzat d'atenció a persones en situació de dependència i no disposen d'una qualificació professional específica en aquest sector. La finalitat d'aquesta regulació és oferir a aquestes persones cuidadores en l'entorn familiar la possibilitat d'obtindre, a través de la conselleria amb competències en matèria d'educació, la qualificació professional d'Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili o d'Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials.

I en última instància, s'introdueixen determinades modificacions que afecten el servei de prevenció i promoció de l'autonomia personal, tant referent a l'acreditació com a la intensitat d'aquest, tot això en llaures a assolir la màxima eficàcia i celeritat en la tramitació dels expedients, garantint una atenció eficaç a les persones usuàries d'aquests.

Informació del Decret:

Aquest decret conté en la seua disposició final primera una modificació al Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques, amb l'objectiu d'establir per part de la Generalitat un nivell addicional de protecció que garantisca l'accés a totes les persones en situació de dependència per raó de diversitat funcional, a determinats programes de promoció de l'autonomia personal desenvolupats en habitatges tutelats.

 

2.INSTRUCCIONS:

Informació de la Instrucció:

Instrucció de la Direcció General de Dependència i de les Persones Majors per a la qualificació i aplicació en el Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència dels habitatges tutelats com a centres residencials conforme al Decet 27/2023, de 10 de març, del Consell, pel qual es regulen la tipologia i el funcionament dels centres, servicis i programes de Servicis Socials, i la seua ordenació dins de l'estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials.