Cens de persones cuidadores en l'entorn familiar

Cens de persones cuidadores en l'entorn familiar

La teua experiència com a persona cuidadora en l'entorn familiar ens importa!

Des de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, s'ha considerat necessari realitzar un reconeixement públic de la figura de la persona cuidadora en l'entorn familiar com a agent important en la prestació de cures a les persones dependents en els seus domicilis.

Per aquest motiu la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Economia Sostenible i Sectors Productius, Comerç i Treball (LABORA) van signar un acord per a impulsar un pla d'actuació dirigit a les persones cuidadores en l'entorn familiar que desitgen integrar-se professionalment en el sector d'atenció a persones dependents i no disposen d'una qualificació professional específica que ho permeta.

L'objectiu és oferir a aquelles persones que han exercit o exerceixen com a cuidadores en l'entorn familiar, i que així ho desitgen i ho sol·liciten voluntàriament, la possibilitat de formar-se i obtindre una qualificació professional que els permeta poder accedir a un treball com a cuidador/a o gerocultor/a en centres d'atenció a persones dependents, com a auxiliar d'ajuda a domicili o en el seu cas com a assistent personal de persones dependents en les modalitats que corresponguen.

Requisits:

Les persones que desitgen inscriure's en aquest cens hauran de complir els requisits següents:

  • Ser major de 18 anys.

  • Tindre la nacionalitat espanyola o la residència legal en territori espanyol.

  • La persona sol·licitant haurà de tindre reconeguda la condició de persona cuidadora en la resolució d'aprovació del programa individual d'atenció (PIA) de la persona o persones dependents ateses.

  • Haurà de disposar d'una experiència mínima com a persona cuidadora en l'entorn familiar de 3 anys i 2.000 hores en els últims 10 anys anteriors a la inscripció en aquest cens.

  • Que no disposen d'una qualificació professional específica en el sector professionalitzat d'atenció a persones dependents.

  • I que estiguen interessades a participar en els procediments de reconeixement de la competència professional adquirida per experiència laboral i en la formació que fóra necessària per a adquirir la qualificació professional d'Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili o d'Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials.

Passos a seguir:

Com a primer pas per a aconseguir l'objectiu de l'acord, per Resolució de 20 de novembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, es va crear a la Comunitat Valenciana el cens de persones cuidadores en l'entorn familiar. L'objectiu d'aquest cens és concretar les persones cuidadores en l'entorn familiar de la Comunitat Valenciana, que complint els requisits necessaris, estaven interessades a participar en un procediment de reconeixement de la competència professional adquirida per l'experiència com a persona cuidadora en l'entorn familiar, per a facilitar-los l'obtenció de la qualificació professional de:

 

◦ Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili

◦ Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials

 

En aquesta primera fase el resultat, en aquests moments, ha sigut la inscripció de més de 2.100 persones que sí que acrediten els requisits necessaris i han quedat inscrites en aquest cens. Si bé, el procediment d'inscripció és un procediment obert i continuen sol·licitant la seua inscripció les persones cuidadores en l'entorn familiar que així ho desitgen.

El segon pas per a aconseguir l'objectiu de l'acord entre les tres conselleries, ha sigut la convocatòria que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV Num. 8974 de data 14/12/2020. Aquesta convocatòria específica té com a objecte dur a terme el procediment de reconeixement de la competència professional perquè les persones que estan inscrites en el cens puguen demostrar quines competències professionals, relacionades amb les qualificacions citades, han adquirit per la seua experiència com a persones cuidadores en l'entorn familiar i per la formació no formal que hagen rebut.

Les persones que estiguen interessades a participar en aquest procés d'acreditació podran presentar una instància telemàtica segons el model establit en el DOGV Num. 8974 de data 14/12/2020. La instància es troba disponible en la web de Qualificacions Professionals de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en el següent enllaç:

 

https://www.ocupacio.gva.es:7018/internet_comuns/comuns/jclient/sformssistemaexplotacion30/ObtenerXML.do?formulario=21918&conv=CO605


 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 40 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGV i sense incloure dissabtes, diumenges ni festius (des de 15 de desembre de 2020 al 12 de febrer de 2021).

Si la persona sol·licitant d'aquesta convocatòria completa el procés i obté l'acreditació de totes les unitats de competència de la qualificació professional sol·licitada podrà sol·licitar el certificat de professionalitat corresponent.

L'última fase consistirà a, una vegada finalitzat el procediment anterior, i per a aquelles persones que hagen participat en aquest procediment i no hagen adquirit totes les unitats de competència de la qualificació professional sol·licitada, li'ls oferirà la formació necessària perquè les adquireixen i accedisquen al certificat de professionalitat corresponent.

Informació Relacionada