Servei ajuda domicili

Servei ajuda domicili

SERVEI AJUDA DOMICILI (únicament amb ajuntament/mancomunitat que han assumit la gestió)

El Servei d'Ajuda a domicili (SAD) el constitueix el conjunt d'actuacions dutes a terme en el domicili de les persones en situació de dependència amb la finalitat d'atendre les seues necessitats de la vida diària i incrementar la seua autonomia, afavorint la permanència en aquest, en condicions adequades, prestades per entitats o empreses acreditades per a aquesta funció.

Així mateix, aquestes actuacions podran ser les següents:

Serveis relacionats amb l'atenció personal en la realització de les activitats de la vida diària:

El conjunt d'activitats que poden comprendre les atencions personals engloba tots els aspectes relacionats amb la higiene, la cura i la neteja personal. Inclou canvis posturals, mobilitzacions, control de medicació bàsica i les activitats directament relacionades amb la potenciació de l'autonomia personal.

Serveis relacionats amb l'atenció de les necessitats domèstiques o de la llar:

El conjunt d'activitats que pot comprendre l'atenció de necessitats de la llar engloba totes les activitats relacionades amb la neteja, manteniment i cura de l'entorn més pròxim de la persona.

Els serveis relacionats amb l'atenció de les necessitats domèstiques només podran prestar-se conjuntament amb serveis d'atenció personal, no podent prestar-se únicament el servei d'ajuda per a necessitats domèstiques o de la llar, ni tampoc podrà ser el servei d'atenció a les necessitats domèstiques o de la llar superior al 50% respecte al servei d'atenció personal.

COM SE SOL·LICITA EL SERVEI?

Si no té reconeguda la situació de dependència, ha de sol·licitar-la a través dels Serveis Socials del seu municipi.

Una vegada reconeguda la situació de dependència, el Programa Individual d'Atenció (PIA) dictarà el servei a prestar, d'acord amb les seues necessitats i tenint en compte les seues preferències.

INTENSITAT

Els intervals d'hores mensuals d'atenció segons grau de dependència són els següents:

1. Per a les persones que ingressen en el Sistema d'Atenció a la Dependència, amb reconeixement de la situació de dependència de "grau" (a partir del 15/7/12), la intensitat hora/mes per al servei d'Ajuda a domicili serà:

• Grau III : Entre 46 i 70 hores/mes

• Grau II : Entre 21 i 45 hores/mes

• Grau I : Màxim de 20 hores/mes

2. Per a les persones que a l'entrada en vigor de la reforma (15/7/12), ja tingueren reconegut grau i nivell, la intensitat per a l'ajuda a domicili serà:

• Grau III, nivell 2 : Entre 56 i 70 hores/mes

• Grau III, nivell 1 : Entre 46 i 55 hores/mes

• Grau II, nivell 2 : Entre 31 i 45 hores/mes

• Grau II, nivell 1 : Entre 21 i 30 hores/mes

• Grau I, nivells 1 i 2 : Màxim de 20 hores/mes

En el PIA d'aquelles persones reconegudes en situació de Grau III o en situació de Grau II en el qual s'establisca la compatibilitat entre el Servei d'atenció diürna -o la prestació econòmica vinculada al mateix- i el Servei d'Ajuda a domicili -o la prestació vinculada a aquest-, la intensitat d'aquest serà com a màxim de 22 hores mensuals, de dilluns a divendres, a fi de facilitar-los l'assistència al Centre d'atenció diürna.

GESTIÓ I COST DEL SERVEI

El servei serà gestionat per l'ajuntament/mancomunitat on es residisca i serà gratuït per a les persones usuàries.