Servei d'atenció residencial

Servei d'atenció residencial

El servei d'atenció residencial és el servei de caràcter permanent que constitueix la residència habitual de la persona en situació de dependència i ofereix una atenció integral i continuada, de caràcter personal, social i sanitària, tenint en compte la naturalesa de la dependència, grau de la mateixa i intensitat de les cures que precise.

En virtut de l'aprovació de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat i que modifica l'Ordre 21/2012 de 25 d'octubre de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, s'han anul·lat les retallades socials en matèria de copagament i s'han introduït les següents millors en matèria d'aportació de l'usuari:

  • En els Serveis d'Atenció Residencial s'han augmentat les quanties de lliure disposició, és a dir, s'ha augmentat els diners de butxaca que li queda a la persona usuària d'aquest servei. Aquest import s'ha vist augmentat i ascendeix per a les persones amb diversitat funcional a 345 €/mes (suposa un augment de +57%) i per a les persones majors ascendeix a 219 €/mes (suposa un augment de +24%). Així mateix per a les persones que estan en Habitatges Tutelats s'ha augmentat l'import de diners i ascendeix a 532,51€/mes.
  • Així mateix s'ha eliminat del còmput de la capacitat econòmica les pagues extraordinàries dels usuaris de Serveis d'Atenció Residencial i s'estableix el pagament en 12 mensualitats iguals.

 

CENTRES D'ATENCIÓ RESIDENCIAL PÚBLICS I CONCERTATS PER A PERSONES MAJORS DEPENDENTS

CENTRES D'ATENCIÓ RESIDENCIAL PÚBLICS I CONCERTATS PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL