CATÀLEG DE SERVEIS I PRESTACIONS ECONÒMIQUES

CATÀLEG DE SERVEIS I PRESTACIONS ECONÒMIQUES

D'acord amb el que s'estableix en el art.15 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, el catàleg de serveis del Sistema per a l'Autonomia Personal i Atenció a Persones en situació de Dependència en la Comunitat Valenciana està confirgurat pels següents serveis i prestacions:

SERVEIS
SERVEIS Prestació econòmica VINCULADA AL SERVEI Prestació VINCULADA DE GARANTIA
Xarxa de centres i serveis públics i privats concertats Té per objecte contribuir al finançament del cost dels serveis. Es reconeixerà únicament quan no siga possible l'atenció a través de la xarxa de centres i serveis públics i privats concertats , o no es considere adequada la plaça adjudicada per motius justificats.

Té per objecte oferir a la persona usuària que no puga disposar d'una plaça pública residencial adequada al seu grau de dependència en un radi de 20 km al seu domicili, l'import serà:

Cost real del servei-aportació persona usuària

Servei de prevenció de la situació de dependència i de promoció de l'autonomia personal Servei de prevenció de la situació de dependència i de promoció de l'autonomia personal
Teleassistència avançada
Ajuda a domicili (SAD) Ajuda a domicili (SAD)
Centre de dia Centre de dia
Centre de nit Centre de nit
Atenció residencial ( en grau I només per a persones amb discapacitat) Atenció residencial (en grau I només per a persones amb discapacitat) Atenció residencial (en grau I només per a persones amb discapacitat)
PRESTACIONS ECONÒMIQUES
PRESTACIONS ECONÒMIQUES NIVELL ADDICIONAL DE PROTECCIÓ
Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals  
Prestació econòmica d'assistència personal Prestació econòmica d'assistència personal (per a persones en situació Grau III i Grau II)