Xiquets, xiquetes i adolescents migrants sense referent familiar

Xiquets, xiquetes i adolescents migrants sense referent familiar

En els últims anys, la Comunitat Valenciana ha experimentat un gran augment d'arribades de xiquetes, xiquets i adolescents migrants sense referent familiar. Aquest creixement exponencial suposa que les institucions i actors públics unifiquen esforços per a aconseguir una atenció immediata i efectiva.

Termes

Amb el concepte xiquets, xiquetes i adolescents migrants sense referent familiar, parlem de xiquets, xiquetes i adolescents que no podent comptar amb la protecció d'una persona adulta o familiar són vulnerables a la invisibilitat i a l'exclusió social. Ens referim amb caràcter general a aquells xiquets, xiquetes i adolescents que, no tenint els 18 anys complits, es troben en territori espanyol sense estar acompanyats de la seua mare i/o del seu pare o d'una persona adulta que, legalment o conformement als usos o costums, siguen responsables d'aquests.

Aquest concepte recolliria la concepció d'infància i adolescència migrant no acompanyada anteriorment coneguda sota l'acrònim MENA, substituït pel nou acrònim de XXAMNA (xiquets, xiquetes i adolescents migrants no acompanyats) que no esmenta la paraula estranger i acull la terminologia del Comité de Drets del Xiquet per a referir-se a les persones menors d'edat.

D'altra banda, les persones refugiades són aquelles que fugen del seu país a causa d'un conflicte o d'una persecució. Per a més informació sobre les persones refugiades, pot consultar un fullet informatiu presionant sobre la imatge del marge.

Si desitja més informació sobre atenció a persones migrants, pot accedir al següent enllaç.

 

Guia per a professionals

ACNUR ha encarregat a la Universitat Pontifícia Comillas un estudi sobre la “Infància No Acompanyada i Separada en Necessitat de Protecció Internacional a Espanya” l'objectiu principal de la qual és posar llum i claredat sobre l'accés a la protecció que necessiten i el tractament que reben, recopilant informació sobre les pràctiques existents a nivell nacional en un sistema divers i complex condicionat per les circumstàncies de cada territori.

Les conclusions d'aquest estudi han sigut reflectides en la «Guia per a professionals sobre xiquets i xiquetes refugiats no acompanyats i separats». Es pot descarregar la guia pressionant sobre la imatge de la portada.

 

 

 

Còmic sobre migració forçada

El còmic "Ana", publicat per Save the Children, és un material per a sensibilitzar a la societat sobre la situació de la migració forçada de xiquets, xiquetes i adolescents des de Centreamèrica cap als Estats Units. El còmic ha sigut elaborat pel dibuixant Humberto Ramos i pel reconegut escriptor, guionista i director cinematogràfic Guillermo Arriaga.

‘Ana' és la història d'una xiqueta que fuig d'Hondures per a salvar la seua vida i la de la seua família. Junts emprenen el dolorós camí de la migració forçada rumb als Estats Units. A través de la narrativa i imatge, l'obra s'endinsa en una realitat que cada any viuen milers de xiquetes, xiquets i adolescents.

Es pot descarrega el còmic pressionant sobre la imatge del marge.

 

 

 

 

 

 

Promoció i garantia de drets

D'acord amb la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l'adolescència, les persones menors d'edat estrangeres que es troben en la Comunitat Valenciana, incloses aquelles que no estiguen acompanyades, gaudiran dels mateixos drets que els i les nacionals i en igualtat de condicions.

A més, a fi de garantir que aquestes xiquetes, xiquets i adolescents tinguen accés als seus drets i puguen gaudir d'aquests, així com proporcionar orientació sobre la protecció, atenció i tracte adequat a la seua situació, prevaldrà el context jurídic que representa la Convenció sobre els Drets del Xiquet (d'ara en avant CDN).

L'Observació General Núm. 6 del Comité dels Drets del Xiquet, apartat referent al tracte dels xiquets, xiquetes, i adolescents no acompanyats i separats de la seua família fora del seu país d'origen, subratlla de manera particular els principis de no discriminació, l'interés superior del xiquet i el dret de la persona menor d'edat a manifestar lliurement les seues opinions:

 • Principi de no discriminació: es prohibeix tota discriminació basada en la situació de sense referent familiar o en la seua condició de persona refugiada, sol·licitant d'asil o migrant. A fi de no infringir el mandat de no discriminació, les mesures descrites mai podran ser aplicades a un grup o sobre una base col·lectiva.

 • L'interés superior del xiquet com a consideració primordial en la cerca de solucions a curt i a llarg termini: en preparar una decisió que tinga repercussions fonamentals en la vida del xiquet o xiqueta sense referent familiar, es documentarà la determinació de l'interés superior. La determinació de l'interés superior de la xiqueta, xiquet o adolescent exigeix una avaluació clara i a fons de la seua identitat i, en particular, de la seua nacionalitat, criança, antecedents ètnics, culturals i lingüístics, així com les vulnerabilitats i necessitats especials de protecció.

 • Dret del xiquet a expressar la seua opinió lliurement: és imperatiu que els xiquets, xiquetes i adolescents disposen de tota la informació pertinent sobre, per exemple, els seus drets, serveis existents, especialment mitjans de comunicació, el procediment per a sol·licitar l'asil, la localització de la família i la situació al país d'origen (articles 13, 17 i paràgraf 2 de l'article 22). En el que concerneix la tutela, custòdia i allotjament i representació legal de la persona menor d'edat, han de tindre's també en compte les seues opinions.

La informació avantdita es proporcionarà en forma que siga conforme amb la maduresa i el nivell de comprensió del xiquet o la xiqueta. Atés que la participació està en funció d'una comunicació fiable, es proveirà en el seu cas interpretació en totes les fases del procediment.

Així mateix, altres drets en els quals es posa l'accent principalment en l'Observació General No. 6 de la CDN, en relació amb les xiquetes, xiquets i adolescents sense referent familiar, són:

 • Dret de respecte del principi de no devolució

 • Dret de confidencialitat

 • Dret a la vida, a la supervivència i al desenvolupament.

La infància i adolescència migrant no acompanyada constitueix un grup particularment vulnerable per l'exposició a riscos i a patir amb freqüència greus violacions de drets humans com ara tràfic d'éssers humans, abusos físics, psicològics i sexuals abans i/o després de la seua arribada al territori UE. Per tant, el dret a la vida, a la supervivència i al desenvolupament (article 6 de la CDN), exigeix la protecció màxima possible contra la violència i l'explotació, que posaria en perill el dret del xiquet o la xiqueta a la vida, la supervivència i el desenvolupament.

 

Procediment administratiu

Sense perjudici, de conformitat amb la legislació vigent sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i del marc jurídic internacional, la Generalitat garantirà a xiquetes, xiquets i adolescents migrants sense referent familiar una protecció adequada a les seues necessitats específiques, assumint la Conselleria competent en matèria de protecció de la infància i l'adolescència la seua atenció integral i comunitària, durant el temps de permanència en la Comunitat Valenciana, i dotant-los de les mesures de protecció i assistència necessàries per a garantir els seus drets. En aquests casos, l'accés als recursos propis de l'entitat autonòmica serà prioritari, si així es preveu en el pla de protecció, i el seu ingrés es justificara mitjançant la resolució de tutela o guarda d'aquest.

Dins de l'organització de la Generalitat, és la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives la que té atribuïda les competències en matèria de protecció d'infància i l'adolescència, i per tant a qui li correspon adoptar, a través dels seus serveis territorials, les mesures necessàries per a la seua protecció.

Els procediments d'identificació i inscripció en el registre corresponent per part de les forces i cossos de seguretat, que han de practicar-se en aquests casos, es realitzaran en dependències diferenciades de les persones adultes, amb les condicions adequades a la seua edat i circumstàncies i amb la major celeritat possible. Els assistirà personal dependent de l'entitat pública de protecció i, si fóra necessari, una persona intèrpret.

Bàsicament el procediment administratiu per a tramitar un expedient de protecció d'una persona menor d'edat sense referents familiars, és el mateix que el seguit per a qualsevol persona menor d'edat espanyola, sent aplicable el mateix conjunt normatiu específic en matèria de protecció de xiquets, xiquetes i adolescents, i que essencialment és el següent:

 

Normativa específica


Així mateix s'aplica la normativa específica en matèria d'estrangeria, i que és la següent:

 • Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social (BOE núm. 10, de 12 de gener de 2000), modificada per:

 • Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre

 • Llei orgànica 11/2003, de 29 de setembre

 • Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre

 • Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre

 • Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social (BOE núm. 6 de 07 de gener de 2005).

 • Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5911 de 11 de diciembre de 2008).

 • Decret 93/2009, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6056 de 14 de julio de 2009).

 

Avaluació i mesures inicials

Les mesures que s'adopten per a atendre les necessitats de protecció de les xiquetes, xiquets i adolescents sense referent familiar, la seua seqüència i prioritat, han de regir-se pel principi de l'interés superior del xiquet. D'acord amb les observacions generals de la CDN, el procés d'avaluació inicial comprén les següents:

 1. Determinació, amb caràcter prioritari, de la condició de xiquet o xiqueta migrant sense referent familiar immediatament després de la seua arribada al port d'entrada o tan prompte com les autoritats prenguen coneixement de la seua presència al país.

 2. Nomenament de persona que exercisca la seua tutoria, assessoria i representació legal. 

 3. Atenció i allotjament.

 4. Ple accés a l'educació.

 5. Dret a un nivell de vida adequat.

 6. Dret al gaudi del més alt nivell possible de salut i a serveis per al tractament de malalties i la rehabilitació de la salut.

 7. Prevenció del tràfic i de l'explotació sexual i d'una altra naturalesa, així com dels maltractaments i de la violència.

 8. Prevenció del reclutament militar i protecció de les conseqüències de la guerra.

 9. Prevenció de la privació de llibertat i tractament d'aquestes hipòtesis.

Les mesures inclouran la determinació de l'edat per a això, no sols ha de tindre's en compte l'aspecte físic de la persona, sinó també la seua maduresa psicològica. A més, l'avaluació haurà de realitzar-se amb criteris científics, seguretat i imparcialitat, atés l'interés de la persona menor d'edat i a consideracions de gènere, evitant tot risc de violació de la seua integritat física, respectant degudament la seua dignitat humana, i, en cas d'incertesa, atorgant a la persona el benefici del dubte, de manera que, en la hipòtesi que es tracte d'un xiquet o xiqueta, li ho tracte com a tal.

En les disposicions finals de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l'adolescència, on queda ratificada la modificació de l'article 58 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana, queda regit que s'establirà un protocol d'atenció específic per a persones menors d'edat migrants sense referent familiar o no acompanyades, amb la finalitat de realitzar-los una exploració mèdica bàsica que permeta conéixer el seu estat de salut. La Conselleria competent en matèria de sanitat efectuarà amb caràcter prioritari les proves necessàries per a la determinació de l'edat, conforme a la normativa vigent.

Tal com recomana la EASO (European Asylum Support Office), s'han de tindre especialment rellevància una sèrie de drets fonamentals consagrats per la CDN i la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (CDF) en el procés d'avaluació de l'edat:

 • L'interés superior del xiquet (article 3 de la CDN i article 24 de la CDF). 

 • Dret a la no discriminació (article 2 de la CDN i article 21 de la CDF).

 • Dret a la identitat (articles 1, 7 i 8 de la CDN). 

 • Dret a expressar lliurement els seus punts de vista i dret a ser escoltat (articles 12 i 14 de la CDN i articles 24 i 41 de la CDF).

 • Dret a la informació.

 • Respecte de la dignitat i el dret a la integritat (articles 3 i 37 de la CDN i articles 1, 3 i 5 de la CDF).

 • Respecte de la vida privada i protecció de les dades personals (article 16 de la CDN i articles 7 i 8 de la CDF).

 • Dret a un recurs efectiu (articles 12 i 47 de la CDF). 

A més, tant el marc jurídic internacional com l'europeu identifiquen els següents estàndards i garanties necessaris per a l'avaluació de l'edat:

 • Benefici del dubte. Aquest s'aplicarà de la forma més àmplia possible en el cas de xiquets, xiquetes i adolescents sense referent familiar, que són els qui solen mancar de proves documentals.

 • Accés immediat a una persona qualificada i independent que exercisca la representació i/o tutoria, que actue en l'interés superior del xiquet, salvaguarde el seu benestar general i exercisca la capacitat jurídica.

 • Dret a rebre informació apropiada per a la seua edat en una llengua que entenga.

 • Dret a participar i que les seues opinions se senten i siguen considerades conformement a la seua edat i maduresa.

 • Consentiment informat i dret a negar-se a reconeixements mèdics.

 • Confidencialitat, protecció de dades i seguretat.

 • Procediments adaptats a les xiquetes, xiquets i adolescents realitzats per professionals qualificats que coneixen les particularitats culturals i ètniques.

 • Mètode menys intrusiu, procés menys intrusiu (implementació gradual), apropiat quant al gènere i la cultura.

 • Precisió i marge d'error a aplicar a favor del sol·licitant.

 • Dret al recurs efectiu que procedisca.

Quan el procés i els recursos disponibles no garantisquen les garanties citades, com podria ocórrer en situacions de gran afluència o desembarcament, l'avaluació de l'edat podria realitzar-se posteriorment o en dues etapes (amb una selecció preliminar a l'arribada i una avaluació pròpiament dita una vegada que les condicions ho permeten). En aquest escenari, el benefici del dubte és totalment aplicable, i l'edat declarada ha d'acceptar-se fins que les condicions garantisquen que es puga realitzar una avaluació d'edat segura i eficient.