Materials de suport

Materials de suport

Materials de suport

 


L'explotació sexual i adolescent (ESIA) és un problema que afecta un important nombre de persones menors d'edat i sobre el que tenim l'obligació d'intervindre. Entre aquestes, destaquen aquelles particularment vulnerables, ateses en els centres d'acolliment residencial, víctimes d'abusos sexuals i altres formes de maltractament en les seues famílies d'origen i que mostren una conducta marcada per les fugides o les eixides no autoritzades de manera recurrent. Les conseqüències adverses de l'explotació sexual són múltiples i afecten diferents àrees de la salut al llarg del desenvolupament de la xiqueta, xiquet i adolescent.

En aquest context, s'ha publicat la Guia comuna d'actuació per a la detecció, notificació i derivació de casos d'explotació sexual contra la infància en centres residencials, amb especial atenció a xiquetes i adolescents (Guia ESIA) de la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere té com a objectiu brindar a les i els professionals dels serveis residencials una eina integral per a previndre, detectar, comunicar i intervindre en casos d'ESIA.

Punxant ací pots consultar el tríptic informatiu sobre la guia i es pot descarregar el document complet pressionant sobre la imatge de la portada d'aquest.

 

 

El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 ha impulsat la nova Estratègia Estatal de Drets d'Infància i Adolescència (2023-2030), que aspira al fet que, l'any 2030 s'aconseguisca un país en el qual el conjunt de drets estiga garantit i siga real i efectiu per a tots els xiquets, xiquetes i adolescents.


La missió d'aquesta Estratègia és articular l'acció del conjunt de l'Estat i de les Administracions entorn de huit àrees estratègiques i una sèrie de metes a aconseguir en 2030, totes elles clau per a la plena garantia dels drets de les xiquetes, xiquets i adolescents.


Els principis guia d'aquesta estratègia emanen dels tractats internacionals de drets humans. Són els paràmetres conformement als quals han de definir-se les polítiques d'infància i les metes a aconseguir en 2030.

 • Les xiquetes, xiquets i adolescents són subjectes actius de drets
 • El dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament ple o integral
 • L'interés superior de les persones menors d'edat
 • Principi d'igualtat i no discriminació
 • La participació.

S'organitza en 8 àrees estratègiques d'intervenció:

 1. Aprofundir en la ciutadania activa de la infància com a part d'una societat democràtica.
 2. Acabar amb la pobresa i l'exclusió social en la infància i l'adolescència
 3. Enfortir el desenvolupament integral i equitatiu dels xiquets, xiquetes i adolescents en un entorn saludable
 4. Reforçar el desenvolupament integral de la infància i l'adolescència en els àmbits de l'educació i la cultura
 5. Erradicar la violència contra la infància i l'adolescència
 6. El dret a viure en família, cures alternatives i desinstitucionalització
 7. Construir un marc comú de protecció per a la infància migrant
 8. Garantir l'efectivitat dels drets de la infància i l'adolescència en relació amb l'entorn digital

 

La Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones ha elaborat una guia el títol de la qual és Atenció a víctimes adolescents de la violència de gènere en la parella i a les seues famílies: Guia d'Intervenció Psicològica i Socioeducativa i que pot descarregar-se pressionant sobre la imatge de la portada.

Es tracta d'una guia per a professionals que intervenen amb dones joves víctimes de violència de gènere en parella i/o, en el seu cas, amb les famílies de dones menors d'edat víctimes d'aqueixa violència i que sol·liciten assessorament i/o intervenció professional.

El seu contingut s'estructura en diversos blocs:

 • Una anàlisi preliminar de les característiques de l'adolescència com a etapa vital i les seues formes de relació en parella
 • Una anàlisi de la violència de gènere en l'adolescència (dades a nivell nacional, diferències amb violència de gènere en parelles adultes, indicadors…)
 • Una proposta concreta i detallada de programa d'intervenció psicològica i socioeducativa -en format individual i grupal- per a mares/pares i per a les adolescents

Aquesta guia representa una eina eminentment pràctica per a realitzar l'assessorament i intervenció psicològica i socioeducativa, des d'un enfocament metodològic basat en l'evidència científica, avalat pels estudis nacionals i internacionals existents en la matèria. Així mateix, resulta un instrument imprescindible per a aquells agents socials interessats en la prevenció de la violència masclista en població juvenil.

 

La Llei orgànica de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència enfront de la Violència (LOPIVI) es va aprovar el 20 de maig de 2021.

Aquesta llei ha sigut un avanç fonamental per a protegir els xiquets i xiquetes enfront de la violència i per a promoure els drets que els són inherents.

Per això, Save the Children ha elaborat un vídeo en el qual assenyalen les novetats i millores de la citada llei.

 

 

 

El Pla d'Acció Estatal per a la Implementació de la Garantia Infantil Europea (2022-2030), aprovat pel Consell de ministres suposa el full de ruta fins a l'any 2030 que guiarà a totes les administracions públiques en la lluita contra la pobresa infantil. La prioritat d'aquest pla és acabar amb la pobresa infantil. 

El PAEGIE es desenvolupa al voltant de tres eixos estratègics:

 • La lluita contra la pobresa i reforç de la protecció social (eix 1).
 • La universalització dels drets socials mitjançant l'accés i gaudi a serveis (eix 2).
 • La promoció de l'equitat territorial, entorns protectors, igualitaris, inclusius i participatius (eix 3).  

Es pot descarregar el document pressionant sobre la imatge de la portada d'aquest.

 

Durant 2021, UNICEF Espanya va treballar al costat de la consultora Dirdira en un diagnòstic del punt de partida, reptes i bones pràctiques en 9 comunitats autònomes de cara a la implementació de la Llei orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència (LOPIVI).

Com a resultat d'aquell treball, s'han publicat una sèrie de recursos que pretenen facilitar i guiar el treball de totes aquelles persones que comparteixen responsabilitats a crear entorns més segurs per a la infància i adolescència.

Tots els documents poden descarregar-se pressionant sobre els següents enllaços:

 

 

 

 

 

 

​Unicef ha elaborat una guia amb recomanacions sobre la crisi d'Ucraïna per a la resposta per part de les entitats locals, amb l'objectiu d'oferir eines davant l'arribada de població ucraïnesa a causa del conflicte bèl·lic. Com a administració més pròxima a la població, i als xiquets i xiquetes, els ajuntaments seran la primera porta de crida d'aquestes famílies a la recerca de suport i protecció. Es pot consultar aquesta guia el títol de la qual és «Crisi a Ucraïna: Com abordar la situació des de l'àmbit local?» pressionant sobre la imatge esquerra.
 
A més, també han redactat un document resum sobre les propostes d'acció a nivell local per a la infància desarrelada al qual es pot accedir pressionant sobre la imatge de la dreta. Aquest document recull els 6 punts clau que les entitats locals poden treballar per a promoure els drets de la infància refugiada, migrant o desplaçada.

 

 

 

 

El Ministeri d'Educació i Formació Professional a través de la Secretaria d'Estat d'Educació del MEFP (Unitat d'Igualtat), ha impulsat un informe que, sota el títol "d'Igualtat i violència contra les dones en l'adolescència a Espanya. El paper de l'escola", recull la situació actual de l'adolescència a Espanya respecte a la igualtat i la violència contra les dones i el paper dels centres educatius amb la finalitat de previndre-la.
L'informe ressalta la importància de treballar des de l'escola des d'una perspectiva de gènere l'educació per a la salut i el desenvolupament socioemocional, la construcció de la identitat, així com desenvolupar protocols de detecció precoç i col·laborar amb les famílies per a la prevenció de la violència de gènere.

Es pot descarregar l'informe en versió en castellà pressionant sobre la imatge del marge.

 

 

 

 

 

 

 

La Plataforma d'Infància juntament amb la Càtedra dels Drets del Xiquet de la Universidad Pontifícia Comillas/Projecte Holistic, ha elaborat una guia, per a donar a conéixer la Llei orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència (LOPIVI) i totes les novetats que ha introduït en el nostre ordenament jurídic, així com per a identificar els pròxims passos a seguir per a aconseguir la seua efectiva aplicació.

Aquesta guia, que porta per títol "Guia sobre la Llei orgànica de Protecció integral a la Infància i l'Adolescència enfront de la Violència", es pot consultar en la seua versió en castellà pressionant sobre la imatge del marge esquerre.

 

 

 

 

 

 

 

 

UNICEF ha publicat recentment una "Guia metodològica per a realitzar consultes a xiquets, xiquetes i adolescents que es troben en acolliment residencial".

Aquesta guia metodològica pretén ser una eina que ajude a realitzar els processos de participació dels xiquets, xiquetes i adolescents en acolliment residencial per a les institucions responsables quan decidisquen emprendre processos d'avaluació i millora dels seus recursos. L'objectiu és proporcionar una metodologia per a realitzar consultes a xiquetes, xiquets i adolescents residents en les llars i residències de protecció que servisquen per a realitzar millores del funcionament d'aquests. És a dir, per a afavorir la participació consultiva des de l'escolta i l'expressió activa. Aquesta participació consultiva ha de ser el primer pas d'un procés de participació protagonista molt més complex, que per a ser implementat íntegrament requereix d'un procés de transformació del model educatiu i d'intervenció en el recurs residencial.

Es tracta d'un material fonamental per a les persones professionals del sistema de protecció. Pressionant la imatge es pot descarregar la guia en castellà.

 

 

Unicef ha publicat una guia amb l'objectiu de visibilitzar la violència entre els xiquets, xiquetes i adolescents com un problema social de la comunitat (que no es limita només a l'àmbit escolar i a les famílies afectades) que necessita d'accions coordinades i davant el qual cada ajuntament ha d'assumir un rol actiu i responsable tant en la prevenció com en la detecció dels qui agredeixen i els qui pateixen agressions, tots menors de 18 anys. En aquesta guia es pretén aportar un marc conceptual per a actuar davant la problemàtica, així com criteris i orientacions perquè cada Govern Local puga adaptar-los a la seua realitat i circumstàncies, brindant exemples i bones pràctiques identificades en diferents municipis d'Espanya.

Premeu la imatge per descarregar la guia en castellà.

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació presentem el document "Escucha-Actua-Cambia, Manual del Consejo de Europa sobre participación infantil para profesionales que trabajan con y para niños". Aquest Manual està destinat a persones que treballen professionalment amb xiquets, xiquetes i adolescents. Es dirigeix als professionals del treball social, educació social, docència, justícia, responsables de l'àrea d'immigració, psicologia, persones que treballen amb joves i els que paren atenció de dia. L'objecte del Manual és ajudar aquests i altres persones professionals a comprendre i reivindicar el dret dels xiquets, xiquetes i adolescents a ser escoltats. Ofereix enfocaments pràctics per a ajudar les persones professionals a «experimentar» la participació infantil i fer-la funcionar. Explica què s'entén per «participació infantil» i demostra com podem ajudar les persones menors d'edat amb què treballem, tant individualment com com en grup, a participar en les decisions que els afecten. Es pot accedir a la versió original en anglés pressionant sobre la imatge o al document traduït al castellà a través del següent enllaç.

 

 

 

 

 

 • En 2019 es va aprovar la "Guia d'ús segur i responsable d'Internet per a professionals de serveis de protecció a la infància"; la present publicació pertany al INCIBE (Institut Nacional de Ciberseguretat) i l'Observatori de la Infància.

D'aquesta forma es desenvolupen els principis establits en l'article 32 de la Llei 26/2018, d'1 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència, que recomana la promoció de programes d'educació digital per a actuar en línia amb respecte, seguretat i responsabilitat i per a estimular el desenvolupament i facilitar la participació.

Premeu la imatge per descarregar la guia.

 

 

 

 

 

 

 

 

ACNUR presenta nous materials informatius sobre la protecció internacional a Espanya, dirigits i específicament adaptats a xiquets, xiquetes i adolescents migrants no acompanyats o separats.
El fullet informatiu elaborat al costat del Defensor del Poble i Save The Children, així com el vídeo que presenta ACNUR estan dirigits a informar els xiquets i xiquetes migrants sobre el que significa ser un refugiat i sobre els passos que s'han de donar per a demanar protecció internacional a Espanya.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Unicef Comité Espanyol, ha editat dos guies (una destinada a població infantil i una altra a població adolescent) el propòsit de les quals és tractar claus sobre el desenvolupament evolutiu de les xiquetes i xiquets, claus sobre la història de trauma que han viscut molts dels xiquets i xiquetes que es troben en centres de protecció arran de la situació provocada pel Covid-19, i com aquesta història pot condicionar l'afrontament de la situació d'emergència per part dels xiquets i xiquetes, i claus per a la intervenció amb xiquetes i xiquets en aquest context d'emergència sanitària.

Pot descarregar les guies pressionant sobre les imatges.

 

 

 

 

 

 

 

 

Save The Children ha realitzat un informe en el qual s'analitza el consum de continguts pornogràfics entre la població adolescent i l'impacte que aquests tenen en les seues relacions i el seu desenvolupament. L'informe també recull una sèrie de recomanacions sobre com abordar la sexualitat per a les famílies, els professionals de l'educació i de la salut i la pròpia població adolescent. L'Informe, realitzat a nivell nacional, però amb especificacions sobre la realitat pròpia de cada Comunitat Autònoma assenyala les principals tendències sobre el consum de pornografia de la població adolescent. Es pot consultar l'informe anomenat «(Des)Información Sexual: Pornografía i Adolescencia» pressionant sobre la imatge de l'esquerra. A més d'aquest informe, s'ha realitzat també una guia per a famílies sobre el consum de pornografia en l'adolescència que inclou recomanacions i pautes d'actuació segons l'edat dels i les adolescents així com suggeriments de recursos (llibres, articles, sèries…) per a aprofundir en l'assumpte o treballar-lo amb la infància i l'adolescència. La guia, titulada «Tenemos que hablar de porno» pot descarregar-se pressionant sobre la imatge de la dreta. Finalment, pressionant sobre aquest enllaç, pot visualitzar-se l'annex que inclou l'informe de l'estudi realitzat en la Comunitat Valenciana.

 
 
 
 
 
UNICEF, amb la col·laboració de la Direcció General d'Infància i Adolescència, entre altres, ha publicat un Informe titulat «Impacte de la crisi per Covid-19 sobre els xiquets i xiquetes més vulnerables» l'objectiu de la qual és mostrar com la infància i l'adolescència del nostre país s'està veient afectada per la crisi de la COVID-19, tant pel seu impacte econòmic, com per les polítiques sanitàries que van portar en la primera fase al seu confinament estricte i al tancament de centres escolars. En ella, s'ha tractat de determinar quins col·lectius són els més vulnerables i els que probablement patiran en major mesura les conseqüències d'aquesta crisi. En segon lloc, s'analitza l'impacte de la crisi sanitària sobre aquests col·lectius. Es pot accedir a la guia pressionant sobre la imatge de l'esquerra. Finalment, s'annexa un document amb dades estadístiques, conclusions i recomanacions d'actuació per a la Comunitat Valenciana disponible punxant sobre la imatge de la dreta. Per a accedir a la informació completa de l'Informe, es pot visitar aquest enllaç en la web d'UNICEF.