Tràmits Famílies Monoparentals

Es considera descendència d’una persona el fill, la filla, els fills o les filles, les persones menors d’edat en situació d’acolliment superior a un any i les persones majors d’edat que hagen estat en situació d’acolliment i continuen vivint amb la família acollidora. Totes elles tindran consideració de persones descendents. Així mateix, es considera persona progenitora la mare, el pare, el tutor o la tutora legal, o la persona acollidora.

Les famílies monoparentals són un dels tipus de família que més s’ha estès al llarg dels últims anys. Es tracta de famílies amb major vulnerabilitat socioeconòmica i una major intensitat en la criança de les filles i fills que la mitjana, especialment quan estan encapçalades per dones, que són la gran majoria. Degut a aquestes circumstàncies requereixen d’un major suport i protecció per part de les administracions públiques.

El Títol de Família Monoparental pretén donar resposta a aquesta realitat, oferint a aquestes famílies una sèrie de beneficis. El requisit general es que només hi haja un ascendent, però existeixen altres casos específics. En funció de qual aplicació, parlarem de família monoparental de categoria general o categoria especial, tenint aquesta última uns beneficis majors.

Les sol·licituds d’expedició, renovació o modificació del títol de família monoparental es poden presentar de manera telemàtica mitjançant sol·licitud electrònica amb certificat digital o similar a la seu electrònica de la Generalitat.

Així mateix, es possible realitzar les sol·licituds juntament amb la documentació relativa a la unitat familiar i als seus membres específics a la seu de la Direcció Territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent a la província d’empadronament de la persona que ho sol·licita demanant cita prèvia al telèfon  012 o a través d’internet.

Per últim, es podrà aconseguir l’imprès, emplenar-lo i entregar-lo de manera també presencial a les oficines PROP de la Generalitat demanant també cita prèvia al telèfon  012 o a través d’internet.

Comprovar les diverses pestanyes de documentació per tal de complimentar el teu expedient correctament.

 

 Documentació general:

 •  Sol·licitud degudament emplenada segons model normalitzat.
 •  Acreditació de dades personals:
  • Persones amb nacionalitat espanyola: document nacional d'identitat (DNI) del sol·licitant i de cada una de les persones descendents majors de catorze anys, o autorització per a la consulta.
  • Persones estrangeres: número d'identificació d'estranger (NIE) o autorització per a la consulta, o passaport de totes les persones que integren la unitat familiar, o certificat literal de naixement del Registre Civil. En cas que els menors d'edat no disposen d'aquest document, han d'aportar un certificat literal de naixement.
  • Còpia del llibre o els llibres de família complets o document equivalent, o resolució administrativa o judicial de l'adopció o la tutela.
  • Certificat d'empadronament de les persones que integren la unitat familiar, en els supòsits en què no s'autoritze a l'òrgan gestor per a la comprovació.
  • ​​​​​​​Declaració responsable que indique que els descendents no perceben ingressos anuals superiors al 100 % de l'IPREM vigent calculat en dotze mensualitats.

 Documentació específica segons la situació familiar:

 • Una persona i la seua descendència (siga una o més) on ella és l’única progenitora o té en exclusivitat la pàtria potestat:
  • Declaració responsable de no constituir una unió de fet, d'acord amb la legislació vigent, ni haver contret matrimoni amb una altra persona.
 • Una persona vídua o en situació equiparable i la descendència que haguera tingut amb la parella desapareguda:
  • Declaració responsable de no constituir una unió de fet, d'acord amb la legislació vigent, ni haver contret matrimoni amb una altra persona.
  • Còpia del certificat de defunció de l'ascendent que haja mort, en cas que no conste en el llibre de família.
 • Una persona i les persones menors d'edat que tinga en acolliment per un temps igual a un any o superior:
  • Declaració responsable de no constituir una unió de fet, d'acord amb la legislació vigent, ni haver contret matrimoni amb una altra persona.
  • Resolució administrativa de l'acollida familiar o de delegació de guarda amb finalitats d'adopció, o certificat de família acollidora d'urgència-diagnòstic emés per la direcció territorial competent en infància, o l'autorització per a la consulta.
 • Una persona acollidora amb la consideració d'urgència-diagnòstic:
  • Declaració responsable de no constituir una unió de fet, d'acord amb la legislació vigent, ni haver contret matrimoni amb una altra persona.
  • Resolució administrativa de l'acollida familiar o de delegació de guarda amb finalitats d'adopció, o certificat de família acollidora d'urgència-diagnòstic emés per la direcció territorial competent en infància, o l'autorització per a la consulta.
 • Una dona que ha patit violència de gènere per part del progenitor i la descendència sobre la qual té la guarda i custòdia. En aquest cas s'ha de presentar un dels documents següents que acrediten aquesta situació.
  • Ordre de protecció judicial a favor de la progenitora, o
  • Interlocutòria judicial que indique que hi ha mesures de protecció davant d'una situació de violència de gènere, o
  • Certificat acreditatiu d'un centre d'atenció especialitzada, autoritzat per la direcció general competent en protecció a les dones víctimes de violència de gènere, o
  • Sentència per la qual es condemna el progenitor per violència de gènere.
 • Una persona progenitora que té la guarda i custòdia exclusiva de les persones descendents segons el conveni de relacions patern-filials, si compleixen amb el requisit d’ingressos anuals de la unitat familiar inferiors al 150% de l'IPREM vigent:
  • Declaració responsable de no constituir una unió de fet, d'acord amb la legislació vigent, ni haver contret matrimoni amb una altra persona.
  • Sentència en què s'acredite qui té l'obligació legal de pagar la pensió alimentària, i el règim de convivència de la descendència.
  • Acreditació dels ingressos de la unitat familiar de l'any anterior a la data de la sol·licitud, mitjançant certificats tributaris oficials o autorització per a la consulta, i declaració responsable sobre els ingressos corresponents a les pensions d'aliments.
 • Una parella en la qual una de les persones progenitores estiga en situació de privació de llibertat o d'hospitalització en un centre hospitalari per un temps igual a un any o superior, si compleixen amb el requisit d’ingressos anuals de la unitat familiar inferiors al 150% de l'IPREM vigent:
  • Certificat de permanència en un centre d'execució penal com a mínim durant l'any anterior a la sol·licitud.
  • Certificat de permanència en un centre hospitalari com a mínim durant l'any anterior a la sol·licitud.
  • Acreditació dels ingressos de la unitat familiar de l'any anterior a la data de la sol·licitud, mitjançant certificats tributaris oficials o autorització per a la consulta, i declaració responsable sobre els ingressos corresponents a les pensions d'aliments.
 • Una parella en la qual una de les persones progenitores té reconeguda un grau 3 de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa, si compleixen amb el requisit d’ingressos anuals de la unitat familiar inferiors al 150% de l'IPREM vigent:
  • Resolució administrativa de reconeixement del grau 3 de dependència o autorització per a la seua consulta.
  • Resolució administrativa d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa, o autorització per a la seua consulta.
  • Acreditació dels ingressos de la unitat familiar de l'any anterior a la data de la sol·licitud, mitjançant certificats tributaris oficials o autorització per a la consulta, i declaració responsable sobre els ingressos corresponents a les pensions d'aliments.

 

Documentació específica que cal aportar relativa a les persones descendents:

 • Grau de discapacitat igual al 33 % o superior, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
  • Resolució administrativa del grau de discapacitat o autorització per a la seua consulta.​​​​​​​
  • Resolució administrativa d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa, o autorització per a la seua consulta.

 

Documentació específica que cal aportar relativa als requisits per a la consideració de la categoria especial:

 • Ingressos de la unitat familiar:
  • Acreditació dels ingressos de la unitat familiar de l'any anterior a la data de la sol·licitud, mitjançant certificats tributaris oficials o l'autorització per a la consulta, i declaració responsable sobre els ingressos corresponents a les pensions d'aliments.
 • Grau de discapacitat igual al 33 % o superior, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa:
  • Resolució administrativa del grau de discapacitat o resolució administrativa d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa, o autorització per a la seua consulta.
 • Grau de discapacitat igual al 65 % o superior, per a progenitors, grau 3 de dependència o incapacitat absoluta o gran invalidesa:
  • Resolució administrativa del grau de discapacitat o resolució administrativa de reconeixement del grau 3 de dependència, o resolució administrativa d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa, o autorització per a la seua consulta.

Què necessites fer? Com es tramita Termini de resolució Silenci (1) Informació del tràmit
En línia Presencial
Sol·licitud de Títol de Família Monoparental

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 6 mesos Positiu

document PDF  

Sol·licitud de duplicat del Títol de Família Monoparental

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 6 mesos Positiu

document PDF  

Sol·licitud de subvenció per a la compensació de despeses-procediment per al col·lectiu de famílies monoparentals

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 6 mesos Positiu

document PDF​​​​​​​  

 

(1)

Silenci positiu: si l'Administració no respon expressament en termini, s'entén estimada la sol·licitud.

Silenci negatiu: si l'Administració no respon expressament en termini, s'entén desestimada la sol·licitud.

Títol preguntes freqüents

 

Preguntes freqüents

Són els ingressos de les persones descendents en la quantia establida en el conveni regulador de les relacions patern-filials.

És el valor que es concedeix, d'acord amb l'escala OCDE modificada, a cada persona integrant de la unitat familiar per al càlcul de la renda per càpita d'aquesta unitat familiar. En concret, la primera persona adulta es valora en 1, la resta de persones de 14 o més anys d'edat es valoren a raó de 0’5 per cadascuna d'elles, i, aquelles persones menors de 14 anys se li valora amb 0’3 per cadascuna d'elles.

Es tracta d'un indicador que serveix com a referència a Espanya per a la concessió de diferents ajudes, beques i subvencions de l'estat, així com el subsidi de desocupació i que s'utilitza per a establir la dependència econòmica entre les persones integrants d'una família monoparental, la possibilitat de ser reconeguda com a tal i per a establir la categoria de família monoparental que corresponga en funció dels ingressos.
El seu valor mensual actual per a l'any 2021 és de 564,90 €. En dotze pagues és de 6.778,80 €. En catorze és de 7.908,60 €.

El Títol de Família Monoparental, s'emet, a instàncies de part, per l'Administració autonòmica. Per a la seua obtenció, la unitat familiar interessada haurà de presentar la sol·licitud corresponent al costat de la documentació acreditativa del compliment dels requisits establits per a la seua obtenció.

Les persones que apareixen en el Títol de Família Monoparental tenen accés, a nivell autonòmic, a les notificacions o exempcions establides legalment en diferents taxes administratives, deduccions fiscals i tributs, a més d'aquelles altres deduccions o bonificacions que tinguen establides l'administració autonòmica o local del seu lloc de residència.

Els requisits afecten tant la composició de la unitat familiar com al compliment de requisits individuals de les persones que la componen. Perquè es reconega i es mantinga la condició de família monoparental, cada persona descendent ha de complir les següents condicions:

 1. Trobar-se en algun dels següents suposats:
  • Ser menor de 26 anys.
  • Tindre reconegut un grau igual o superior al 33 per cent de discapacitat, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa.
 2. Conviure en la unitat familiar. S'entén que la separació transitòria motivada per raó d'estudis, treball, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars, incloent els supòsits de força major, privació de llibertat de la persona progenitora o de la descendència o internament, d'acord amb la normativa reguladora de la responsabilitat penal de les persones menors d'edat, no trenca la convivència de la unitat familiar, encara que siga conseqüència d'un trasllat temporal a l'estranger.
 3. Dependre econòmicament de la unitat familiar. Es considera que hi ha dependència econòmica sempre que la persona descendent no obtinga ingressos superiors, en còmput anual, al 100% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (*IPREM) vigent calculat en dotze mensualitats. No es consideren com a ingressos les pensions d'orfandat, ni la d'aliments, ni altres prestacions econòmiques.

Les persones integrants de la unitat familiar han de tindre la seua residència efectiva en algun municipi de la Comunitat Valenciana amb un període mínim de dotze mesos ininterromputs i immediatament anteriors a la data de sol·licitud.

Una família monoparental perd aquesta condició, de manera general, a excepció d'aquelles situacions específiques contemplades en el Decret, en el moment en el qual la persona que encapçala la unitat familiar contrau matrimoni amb una altra persona o constituïsca una unió de fet d'acord amb la legislació vigent. També es perdrà la condició si la unitat familiar deixa de complir qualsevol de les condicions establides en aquest Decret per a tindre la condició de família monoparental.

Totes aquelles que complisquen els requisits de caràcter individual establits per la legislació vigent.

De manera general, la vigència d'un títol ve determinada pel compliment de l'edat de 26 anys per part de la filla o fill major de la unitat familiar. També, d'acord amb la tipologia de família monoparental existeixen les següents vigències especials:

 • Acolliment familiar de duració determinada: la vigència ve determinada per la duració de l'acolliment.
 • Família acollidora d'urgència-diagnòstic: la vigència ve determinada per la duració del reconeixement com a tal.
 • Acolliment familiar permanent: la vigència ve determinada de moment en què la persona o les persones menors acolliments complisquen l'edat de 18 anys. En el cas de mantindre's la convivència podrà renovar-se fins que la persona o les persones que hagen sigut acollides complisquen l'edat de 26 anys.
 • En els casos d'hospitalització o ingrés hospitalari d'una de les persones progenitores el reconeixement com a família monoparental tindrà una vigència de dos anys.
 • En els casos en què el títol o la categoria depenga del grau de discapacitat, situació de dependència, d'incapacitat absoluta o gran invalidesa, tindrà la vigència que establisca aqueix reconeixement.
 • En els casos que la categoria depenga dels ingressos de la unitat familiar tindrà una vigència de dos anys.
 • En els casos de violència de gènere, la vigència serà de cinc anys a comptar des de la data del document que acredite aquesta situació.

Sí, mentre en la unitat familiar amb reconeixement de la condició de família monoparental hi haja una filla o fill que complisca els requisits individuals, mantindrà la possibilitat de gaudir del reconeixement com a família monoparental per part de l'Administració.

De manera general en data anterior pròxima a la data de perduda d'efectes indicada en aquest. També s'ha de procedir a sol·licitar la seua renovació en els casos de modificació de dades de caràcter personal (nom, sexe, domicili, DNI, etc.), d'incompliment dels requisits individuals per part d'alguna de les persones que consten en el Títol, o de canvis en la composició de la unitat familiar.

El termini per a la presentació de la sol·licitud de renovació en aquests casos ve determinat per l'obligació legal de comunicar en el termini de tres mesos des de la data en què es produïra el fet a comunicar a l'Administració.

— 10 articles per pàgina
Mostrant 11 - 20 de 29 resultats