Reconeixement i tràmits de dependència

Dades actualitzades a 27/2/2024

A qui va dirigit

Persones amb residència efectiva en la Comunitat Valenciana que sol·liciten el reconeixement de la situació de dependència per a accedir al catàleg de prestacions i servicis arreplegats en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.
 

Dependència

La situació de dependència és l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l'atenció d'una altra o altres persones o ajudes importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d'altres suports per a la seua autonomia personal. Es classifica en els següents graus:
Grau I. Dependència moderada
Grau II. Dependència severa
Grau III. Gran dependència

Programa Individual d'Atenció (PIA)

El Programa Individual d'Atenció (PIA) contindrà la relació de servicis i/o prestacions reconegudes d'acord amb el Catàleg de servicis i prestacions establit en el Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'establix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de servicis i prestacions econòmiques, modificat pel Decret 102/2022, de 5 d'agost, del Consell .

Catàleg de servicis i prestacions (PIA)

- Servicis 
•    Promoció de l'Autonomia
•    Ajuda a domicili
•    Teleassistència Avançada 
•    Centre de dia 
•    Atenció residencial
-Prestacions econòmiques:
•    Assistència Personal
•    Cuidador no professional
-Prestacions vinculades a un servici:
•    Promoció de l'Autonomia
•    Ajuda a domicili
•    Centre de dia
•    Atenció residencial

Més informació: https://inclusio.gva.es/es/web/dependencia

 

 • El procediment s'inicia a instàncies de la persona interessada davant els servicis socials d'atenció primària de l'Ajuntament on es trobe empadronada. (Igualment pot iniciar-ho el seu representant legal o qualsevol de les figures jurídicament reconegudes per a donar suport a les persones amb discapacitat).
 • La sol·licitud ha de presentar-se preferentment en el registre oficial del seu ajuntament. No obstant això, també podrà presentar-se en els registres establits en el *art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Presentada tota la documentació i completat l'expedient, es procedirà a la valoració de la situació de dependència i a l'elaboració de l'informe social de l'entorn, que seran incorporats a l'expedient.
 • Una vegada efectuada la valoració i l'informe social d'entorn s'emetrà un Dictamen Tècnic amb indicació del grau de dependència proposat i especificació dels servicis i prestacions als quals la persona pot optar en virtut del grau atorgat, el qual serà elevat a la Direcció General amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència per a la seua Resolució.
 • La Direcció General amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència emetrà d'ofici, la corresponent Resolució aprovant el Programa Individual d'Atenció (PIA), tenint en compte la preferència expressada per la persona sol·licitant.
 • Terminis de resolució:
  • El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del procediment de reconeixement de grau serà de 3 mesos, computant-se des de la data de registre d'entrada de la sol·licitud en el registre de qualsevol entitat competent per a la seua tramitació (Entitats Locals i Generalitat Valenciana).
  • El termini màxim per a dictar i notificar resolució del PIA (Programa Individual d'Atenció) serà de 3 mesos a computar a partir de la data de la resolució de grau.

Els documents per a cada tràmit associat a la dependència són específics, per la qual cosa recomanem seleccionar en la taula inferior el tràmit que t'interessa per a conéixer-los amb exactitud.

Per a qualsevol canvi o ampliació o sol·licitud de nous drets caldrà fer ús del tràmit de revisió o sol·licitud de noves preferències.

Per al reconeixement inicial de la dependència i altres tràmits d'accés al Sistema Públic de Serveis i Prestacions Econòmiques es necessiten els següents documents-

Reconeixement, revisió i PIA

 • Sol·licitud inicial de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema
 • Model de domiciliació bancària
 • Autorització d'accés a dades en el marc de la legislació sobre dependència
 • Sol·licitud de revisió de grau de dependència
 • Model per a sol·licitar noves preferències de serveis o prestacions, ampliació o revisió del pia
 • Sol·licitud de trasllat d'expedient de dependència des de la comunitat valenciana a una altra comunitat autònoma

Què necessites fer? En línia Presencial Termini Silenci
Sol·licitud reconeixement inicial grau de dependència document PDF 6 mesos  positiu
Sol·licitud servei de teleassistència document PDF N.A. N.A.
Sol·licitud necessitat d'acompanyament de l'assistent personal en l'àmbit educatiu document PDF N.A. N.A.
Compromís de permanència i formació de la PersonaCuidadora no professional document PDF N.A. N.A.
Sol.licitud de canvi de persona cuidadora no professional   document PDF N.A. N.A.
Canvi dades bancàries document PDF N.A. N.A.
Declaració responsable Assistent personal document PDF N.A. N.A.
Declaració persona guardadora de fet document PDF N.A. N.A.
Sol.licitud de canvi de persona Assistent Personal document PDF N.A. N.A.
Sol·licitud revisió grau de dependència document PDF 6 mesos  positiu
Sol·licitud noves preferències de serveis o prestacions, ampliació o revisió del PIA document PDF 6 mesos  positiu
Sol·licitud servei de teleassistència document PDF N.A. N.A.
Sol·licitud necessitat d'acompanyament de l'assistent personal en l'àmbit educatiu document PDF N.A. N.A.
Compromís de permanència i formació de la Persona Cuidadora no professional document PDF N.A. N.A.
Sol.licitud de canvi de persona cuidadora no professional 
document PDF
N.A. N.A.
Canvi dades bancàries document PDF N.A. N.A.
Declaració responsable Assistent personal document PDF N.A. N.A.
Declaració persona guardadora de fet document PDF N.A. N.A.
Sol.licitud de canvi de persona Assistent Personal document PDF N.A. N.A.
Sol·licitud d'augment de l'import de la prestació vinculada al servei d'ajuda a domicili document PDF N.A. N.A.
Sol.licitud d'augment del nombre d'hores concedides del servei d'ajuda a domicili o de la prestació vinculada al servei d'ajuda a domicili document PDF

N.A.

N.A.
Sol·licitud de trasllat d'expedient de dependència de la Comunitat Valenciana a un altra comunitat autònoma document PDF N.A. N.A.
Declaració Responsable Assistent Personal document PDF N.A. N.A.
Declaració de persona guardadora de fet document PDF N.A. N.A.
Model domiciliació bancària document PDF N.A. N.A.
Sol·licitud d'inscripció en el cens de persones cuidadores document PDF N.A. N.A.
Autorització d'accés a dades en el marc de la legislació sobre dependència document PDF N.A. N.A.