Reconeixement i tràmits de dependència

Dades actualitzades a 01/12/2021

A qui va dirigit

Persones amb limitacions en l'activitat que requereixen suport imprescindible per realitzar les tasques més elementals.

Dependència

Limitacions de l'activitat que requereixen del suport imprescindible d'altres persones en les tasques més elementals.

Mesurada en 3 graus:

 • Grau I. Moderada
 • Grau II. Severa
 • Grau III. Gran Dependència

El Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) és l'organisme encarregat d'atendre el dret a la promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència, que està reconegut per llei des de l'1 de gener de 2007, i que comporta la concessió de diversos serveis i prestacions.

La llei estableix tres graus de dependència que poden ser temporals o permanents:

GRAU I DEPENDÈNCIA MODERADA

La persona necessita ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària almenys una vegada al dia o té necessitats de suport intermitent o limitat per a la seua autonomia personal

GRAU II DEPENDÈNCIA SEVERA

La persona necessita ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques dues o tres vegades al dia però no requereix el suport permanent d'un cuidador

GRAU III. GRAN DEPENDÈNCIA

La persona necessita ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques diverses vegades al dia i, per la seua pèrdua total d'autonomia necessita el suport continu d'una altra persona

 

La persona necessita ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques diverses vegades al dia i, per la seua pèrdua total d'autonomia necessita el suport continu d'una altra persona

El dret es configura com un dret subjectiu de ciutadania i seran titulars les persones que residisquen a la Comunitat Valenciana i complisquen els següents requisits:

 1. Trobar-se en situació de dependència en algun dels graus establits.
 2. Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys el període de residència s'exigirà a qui exercisca la seua guarda i custòdia.

Les persones que, reunint els requisits anteriors, manquen de nacionalitat espanyola es regiran pel que s'estableix en la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, en els tractats internacionals i en els convenis que s'establisquen amb el país d'origen. Atur els menors s'estarà al que es disposa en les Lleis del Menor.

CATÀLEG DEL SAAD PER GRAU DE DEPENDÈNCIA

Grau III i Grau II

        Grau I

SERVEIS:

SERVEIS:

 PRESTACIONES ECONÓMICAS:

PRESTACIONES ECONÓMICAS:

 

Nota: Les prestacions vinculades al Servei residencial, centre de dia, Servei Ajuda a Domicili (SAD) i Prevenció i Promoció, requerixen que s'acredite la contractació d'un servei privat acreditat.

 • El procediment per al reconeixement inicial de la situació de dependència s'iniciarà a instància de la persona interessada, el seu representant legal o el seu guardador o guardadora de fet, davant l'Ajuntament de la Comunitat Valenciana on es trobe empadronada.
 • Una vegada presentada la sol·licitud, els professionals dels serveis socials d'atenció primària bàsica establiran una cita per a la valoració del grau de dependència i l'elaboració de l'informe social d'entorn en el qual es recullen les necessitats socials de la persona sol·licitant, que seran realitzats pels serveis socials en el domicili de la persona interessada, excepte excepció motivada. Finalment, l'informe social i les conclusions de la valoració es concreten en el dictamen tècnic, on l'òrgan avaluador establirà el grau de dependència proposat i els serveis i prestacions entre els quals l'interessat podrà optar. La resolució de grau del procediment serà realitzada per la Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal a partir d'aquest dictamen tècnic.
 • Després d'obtindre el reconeixement d'un dels tres graus de dependència, es procedirà a desenvolupar en un termini de 3 mesos des de la resolució el Programa Individual d'Atenció (PIA), que definirà les actuacions a realitzar per a garantir l'atenció a la dependència i promoció de l'Autonomia personal de la persona dependent.

Els documents per a cada tràmit associat a la dependència són específics, per la qual cosa recomanem seleccionar en la taula inferior el tràmit que t'interessa per a conéixer-los amb exactitud.

Per a qualsevol canvi o ampliació o sol·licitud de nous drets caldrà fer ús del tràmit de revisió o sol·licitud de noves preferències.

Per al reconeixement inicial de la dependència i altres tràmits d'accés al Sistema Públic de Serveis i Prestacions Econòmiques es necessiten els següents documents-

Reconeixement, revisió i PIA

 • Sol·licitud inicial de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema
 • Model de domiciliació bancària
 • Autorització d'accés a dades en el marc de la legislació sobre dependència
 • Sol·licitud de revisió de grau de dependència
 • Model per a sol·licitar noves preferències de serveis o prestacions, ampliació o revisió del pia
 • Sol·licitud de trasllat d'expedient de dependència des de la comunitat valenciana a una altra comunitat autònoma

Què necessites fer? En línia Presencial Termini Silenci
Sol·licitud reconeixement inicial grau de dependència document PDF 6 mesos  positiu
Sol·licitud servei de teleassistència document PDF N.A. N.A.
Sol·licitud necessitat d'acompanyament de l'assistent personal en l'àmbit educatiu? document PDF N.A. N.A.
Compromís de permanència i formació de la PersonaCuidadora no professional document PDF N.A. N.A.
Sol.licitud de canvi de persona cuidadora no professional   (per a persones amb resolució PIA notificada) document PDF N.A. N.A.
Canvi dades bancàries document PDF N.A. N.A.
Declaració responsable Assistent personal document PDF N.A. N.A.
Declaració persona guardadora de fet document PDF N.A. N.A.
Sol·licitud revisió grau de dependència document PDF 6 mesos  positiu
Sol·licitud noves preferències de serveis o prestacions, ampliació o revisió del PIA document PDF 6 mesos  positiu
Sol·licitud servei de teleassistència document PDF N.A. N.A.
Sol·licitud necessitat d'acompanyament de l'assistent personal en l'àmbit educatiu? document PDF N.A. N.A.
Compromís de permanència i formació de la Persona Cuidadora no professional document PDF N.A. N.A.
Sol.licitud de canvi de persona cuidadora no professional (per a persones amb resolució PIA notificada) document PDF N.A. N.A.
Canvi dades bancàries document PDF N.A. N.A.
Declaració responsable Assistent personal document PDF N.A. N.A.
Declaració persona guardadora de fet document PDF N.A. N.A.
Sol·licitud d'augment de l'import de la prestació vinculada al servei d'ajuda a domicili document PDF N.A. N.A.
Sol·licitud de trasllat d'expedient de dependència de la Comunitat Valenciana a un altra comunitat autònoma document PDF N.A. N.A.
Declaració Responsable Assistent Personal document PDF N.A. N.A.
Declaració de persona guardadora de fet document PDF N.A. N.A.
Model domiciliació bancària document PDF N.A. N.A.
Sol·licitud d'inscripció en el cens de persones cuidadores document PDF N.A. N.A.
Autorització d'accés a dades en el marc de la legislació sobre dependència document PDF N.A. N.A.