Discapacitat

  • Dirigit a aquelles persones que per la seua diversitat física, mental, intel·lectual o sensorial, previsiblement de caràcter permanent, en la interacció amb diverses barreres, puguen impedir la seua participació plena i efectiva en la societat en igualtat de condicions amb els altres.
  • L'accés als drets, prestacions i serveis associats al reconeixement de la discapacitat, requereix una valoració igual o superior al 33%.

gràfica percentatges

Una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% comporta el reconeiximent legal de persona amb discapacitat o persona amb diversitat funcional, i obri la possibilitat d'accedir a determinats avantatges i serveis.
La majoria dels drets associats a la discapacitat es garanteixen a tots des d'aquest grau de discapacitat (>=33%), però existeixen mesures d'acció positiva addicionals exclusives en funció del percentatge i de les condicions específiques de cada persona.

 

 

Diferències
Discapacitat Dependència
Terme que inclou les deficiències, les limitacions de l'activitat i les restriccions en la participació i la seua repercussió en el projecte vital de la persona. Limitacions de l'activitat que requereixen del suport imprescindible d'altres persones en les tasques més elementals.
Mesurada en percentatge de discapacitat igual o superior al 33% Mesurada en 3 graus:
  • Grau I. Moderada
  • Grau II. Severa
  • Grau III. Gran Dependència
326.623 persones discapacitades en la Comunitat Valenciana (31 Des 2023)

103.326 personas dependents en la Comunitat Valenciana (4 de Gen de 2021)

 

 

Els centres de valoració i orientació de la discapacitat es configuren com l'estructura física i funcional de caràcter públic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana destinada a la valoració i qualificació de la discapacitat, i determinació del seu tipus i grau, així com la determinació de la necessitat de concurs de tercera persona i de mobilitat reduïda.

 

Informació de contacte centres

mapa CV

Centre de valoració i orientació Castelló

Informació: cbase_castellon@gva.es

Cita prèvia: 964726200

 

Centre de valoració i orientació València

Informació: informacioncbase_valencia@gva.es

Cita prèvia: Sol·licitud de cita prèvia per a registre i informació en el Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat i informació telefònica en el Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat a la província de València.

 

Centre de valoració i orientació Alacant

Informació: centrobase_alicante@gva.es

Cita prèvia: 965938791

 

La valoració del grau de discapacitat es realitza mitjançant l'aplicació de criteris tècnics unificats fixats en els barems establits pel Reial Decret 888/2022, de 18 d'octubre, que regula el procediment per al reconeiximent, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

La direcció territorial competente en matèria de serveis socials de la província, dictarà resolució sobre el reconeixement de grau, així com la puntuació obtinguda en els barems per a determinar la necessitat de concurs d'una altra persona o dificultats de mobilitat o afectació visual, si escau. En tot cas es notificarà a la persona interessada i se li farà arribar la targeta acreditativa de grau de discapacitat quan aquest siga igual o superior al 33%.

 

Què necessites fer? Com es tramita Termini de resolució Silenci (1) Informació del tràmit
En línia Presencial
Sol·licitud valoració inicial grau de discapacitat

(Signatura digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 3 mesos NEGATIU
Sol·licitud de revisió de grau de discapacitat

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.)​​​​​​​ 3 mesos NEGATIU
Sol·licitud targeta acreditativa de persona amb discapacitat (≥33%) Sol·licitud general (2) En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 6 mesos - ​​​​
Sol·licitud Informe d'adequació al lloc de treball

​​​​​​​

(Firma digital)

Finalitza amb un informe. Termini d'emissió: 15 dies -
Sol·licitud Prestacions Econòmiques Individuals (PEI)- Per a Promoció Autonomia Personal

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 6 mesos NEGATIU
Sol·licitud Prestacions Econòmiques Individuals (PEI)- Per a Atenció Especialitzada Residencial

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 6 mesos NEGATIU

 

(1)

Silenci positiu: si l'Administració no respon expressament en termini, s'entén estimada la sol·licitud.

Silenci negatiu: si l'Administració no respon expressament en termini, s'entén desestimada la sol·licitud.

(2) Sol·licitud general 

Títol preguntes freqüents

 

Preguntes freqüents

L'Organització Mundial de la Salut es refereix a la discapacitat com un terme general que abasta les deficiències, les limitacions de l'activitat i les restriccions en la participació i la seua repercussió en el projecte vital de la persona. La discapacitat és un fenomen complex que reflecteix una interacció entre les característiques de la persona i les de la societat en la qual viu.

Les situacions de discapacitat es qualifiquen en graus segons l'abast d'aquestes. Aquesta valoració del grau de discapacitat s'expressa en forma de percentatge mitjançant l'aplicació de criteris tècnics unificats fixats en el barem establit per Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre , que regula el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat. El reconeixement d'un grau de discapacitat en percentatge igual o superior al 33% acredita i habilita per a l'exercici dels drets que les persones amb discapacitat tenen reconeguts, així com el seu accés als diferents serveis, beneficis i prestacions a les quals es tinga dret.

El Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, estableix que:
1. Són persones amb discapacitat aquelles que presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials, previsiblement permanents que, en interactuar amb diverses barreres, puguen impedir la seua participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb els altres.
2. A més del que s'estableix en l'apartat anterior, a l'efecte d'aquesta llei, tindran la consideració de persones amb discapacitat aquelles als qui se'ls haja reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
Sense perjudici de l'anterior, a l'efecte de la secció 1a del capítol V i del capítol VIII del títol I, així com del títol II, es considerarà que presenten una discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent les persones pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i les persones pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

El procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat s'iniciarà en qualsevol moment, a instàncies de la persona interessada, del seu representant legal, o el seu guardador de fet.

La sol·licitud juntament amb els informes mèdics, psicològics i/o socials que acrediten les deficiències al·legades, i la resta de documentació preceptiva i complementària, en el seu cas, podrà presentar-se de la següent forma:

En Espanya no existeix la obligatorietat de posseir el document nacional d'identitat per als menors de 14 anys, però si és molt recomanable proveir-los de DNI propi. Cal tindre en compte que aquest document públic és personal i intransferible que ens servirà per a acreditar la identitat i les dades personals del menor, facilitant qualsevol tipus de tràmit davant les administracions públiques. Un exemple d'això és que la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacidad ha de mostrar-se juntament amb el seu propi document d'identificació (DNI, NIE) perquè siga vàlida.

Es tracta d'un document normalitzat elaborat per el/la treballador/a social del Sistema Valencià de Salut, o del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials corresponents al lloc de residència, de la persona interessada que reflecteix la situació dels factors contextuals de les persones, centrant-se en aspectes relacionats amb productes i tecnologia, entorn natural i activitat humana, suport i relacions, actituds, sistemes, serveis i polítiques.

La informació que conté aquest informe, s'aplica en el barem de factors contextuals ambientals (BFCA), que forma part de l'avaluació de la discapacitat.

En el cas de presentar patologia auditiva, és necessari informe mèdic (preferentment de l'especialista) actualitzat on s'indique, com a mínim: DIAGNÒSTIC i AUDIOMETRIA GRÀFICA en les freqüències conversacionals (500, 1000, 2000 i 3000 Hz). Únicament, seran objecte de valoració els trastorns permanents de l'audició.

En cas de presentar patologia visual és necessari aportar INFORME OFTALMOLÒGIC actualitzat on s' indique, como a mínim: DIAGNÒSTIC, AGUDESA VISUAL MILLOR CORREGIDA dels dos ulls i CAMP VISUAL dels dos ulls, indicant si és normal o patològic.

Significa que en el moment de valoració no era previsible una millora en un termini aproximat. En conseqüència, el reconeixement del grau de discapacitat no se subjecta a un termini de vigència a partir del qual ha de revisar-se o perdre la seua eficàcia.
Això no significa que siga invariable, la persona interessada podrà sol·licitar la revisió per agreujament o millora una vegada transcorregut un mínim de dos anys des de la data en què es va dictar la resolució, llevat que s'acredite prou un error de diagnòstic o que s'hagen produït canvis substancials en les circumstàncies, i en aquest cas no caldrà esgotar el termini mínim.

El grau de discapacitat serà objecte de revisió sempre que es preveja una modificació de les circumstàncies que van donar lloc al seu reconeixement, és a dir, que es preveja una evolució de la situació de salut i per això s'estima necessari tornar a valorar la situació de discapacitat.

Quan el grau de discapacitat estiga reconegut amb una data prevista de revisió, el Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat, iniciarà d'ofici la revisió. La persona interessada rebrà una comunicació en la qual el CVOD l'informarà de l'inici d'aquesta revisió i se li donarà un termini perquè aporte la documentació pertinent.

Quan el Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat no haja revisat el grau de discapacitat en termini, per causes alienes a la persona interessada, es mantindrà el grau de discapacitat fins que hi haja una nova resolució.

La persona interessada podrà sol·licitar la revisió a partir de la data prevista de revisió quan el Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat, no haja iniciat d'ofici la revisió.

— 10 articles per pàgina
Mostrant 1 - 10 de 16 resultats