Consell Infantil i Adolescent del Sistema de Protecció

Consell Infantil i Adolescent del Sistema de Protecció

Consell Infantil i Adolescent del Sistema de Protecció


La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència (d’ara en avant, Llei 26/2018) va crear el Consell Infantil i Adolescent del Sistema de Protecció, en l’article 96, la finalitat del qual és efectiu el dret de xiquets, xiquetes i adolescents sota la guarda o la tutela de Generalitat a ser escoltats col·lectivament respecte de l’acció protectora.

Les funcions d'aquest òrgan seran:

 • Proposar als òrgans de la Generalitat iniciatives per a millorar el sistema de protecció.
 • Participar en l’avaluació periòdica del sistema de protecció.
 • Recollir les inquietuds i els interessos de la infància i l’adolescència del sistema de protecció de la Comunitat Valenciana, i amb aquest objecte podrà desenvolupar espais i processos de participació i consulta.
 • Evacuar consultes respecte dels projectes normatius, plans i programes de la Generalitat que afecten la protecció pública de la infància i l’adolescència.
 • Fomentar i fer el seguiment dels diferents mecanismes de participació infantil i adolescent del sistema de protecció.
 • Impulsar la realització de campanyes, jornades i altres activitats que trenquen els estereotips sobre la infància i adolescència que forma part del sistema de protecció.
 • Traslladar al Consell d’Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana les propostes, inquietuds i interessos d’infància i adolescència protegida, respecte d’aquelles qüestions que excedisquen l’àmbit de la protecció infantil i adolescent.
 • Valorar l’aplicació dels principis rectors recollits en la Llei 26/2018, especialment la perspectiva d’equitat, de gènere i d’igualtat de tracte i no-discriminació, en els assumptes en què siga consultat.
 • Qualsevol altra funció que li atribuïsca l’ordenament o que siga concorde amb la seua finalitat i naturalesa.

 

Composició

El Consell Infantil i Adolescent del Sistema de Protecció estarà format per:

 • Tres xiquetes i tres xiquets de fins a 12 anys i sis adolescents de fins a 18 anys distribuïts paritàriament, que residisquen en les llars i residències del sistema de protecció. 
 • Tres xiquetes i tres xiquets, fins a 12 anys i sis adolescents de fins a 18 anys distribuïts paritàriament, en representació de la infància i adolescència, que es troben en acolliment familiar o en guarda amb finalitats d’adopció.

 

Convocatòria 2022


Al tràmit per a presentar i esmenar les candidatures amb la informació completa de la convocatòria es pot accedir pressionant sobre la imatge del marge.

 

 

Sorteig candidatures

Seguint amb el procediment establit en la Resolució de Resolució de 13 de maig de 2022, de la directora general d’Infància i Adolescència, per la qual es convoca l’elecció de les persones integrants del Consell Infantil i Adolescent del Sistema de Protecció per a la seua constitució, es realitzà el 25 de juliol l'ACTE PÚBLIC DE CELEBRACIÓ DEL SORTEIG DE CANDIDATURES AL CONSELL INFANTIL I ADOLESCENT DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ.

 

A continuació es pot veure el vídeo del sorteig:

 

Consellers /es