Discapacitat

  • Dirigit a aquelles persones que per la seua diversitat física, mental, intel·lectual o sensorial, previsiblement de caràcter permanent, en la interacció amb diverses barreres, puguen impedir la seua participació plena i efectiva en la societat en igualtat de condicions amb els altres.
  • L'accés als drets, prestacions i serveis associats al reconeixement de la discapacitat, requereix una valoració igual o superior al 33%.

gràfica percentatges

Una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% comporta el reconeiximent legal de persona amb discapacitat o persona amb diversitat funcional, i obri la possibilitat d'accedir a determinats avantatges i serveis.
La majoria dels drets associats a la discapacitat es garanteixen a tots des d'aquest grau de discapacitat (>=33%), però existeixen mesures d'acció positiva addicionals exclusives en funció del percentatge i de les condicions específiques de cada persona.

 

 

Diferències
Discapacitat Dependència
Terme que inclou les deficiències, les limitacions de l'activitat i les restriccions en la participació i la seua repercussió en el projecte vital de la persona. Limitacions de l'activitat que requereixen del suport imprescindible d'altres persones en les tasques més elementals.
Mesurada en percentatge de discapacitat igual o superior al 33% Mesurada en 3 graus:
  • Grau I. Moderada
  • Grau II. Severa
  • Grau III. Gran Dependència
331.650 persones discapacitades en la Comunitat Valenciana (5 Gen 2021)

103.326 personas dependents en la Comunitat Valenciana (4 de Gen de 2021)

 

 

Els centres de valoració i orientació de la discapacitat es configuren com l'estructura física i funcional de caràcter públic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana destinada a la valoració i qualificació de la discapacitat, i determinació del seu tipus i grau, així com la determinació de la necessitat de concurs de tercera persona i de mobilitat reduïda.

 

Informació de contacte centres​​​​​​​

mapa CV​​​​​​​​​​​​​​

Centre de valoració i orientació Castelló

Informació: cbase_castellon@gva.es

Cita prèvia: 964726200

 

Centre de valoració i orientació València

Informació: informacioncbase_valencia@gva.es

Cita prèvia: Sol·licitud de cita prèvia per a registre i informació en el Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat i informació telefònica en el Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat a la província de València.

 

Centre de valoració i orientació Alacant

Informació: centrobase_alicante@gva.es

Cita prèvia: 965938791

 

La valoració del grau de discapacitat es realitza mitjançant l'aplicació de criteris tècnics unificats fixats en el barem establit pel Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, que regula el procediment per al reconeiximent, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

La direcció territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província, dictarà resolució sobre el reconeixement de grau, així com la puntuació obtinguda en els barems per a determinar la necessitat de concurs d'una altra persona o dificultats de mobilitat o afectació visual, si escau. En tot cas es notificarà a la persona interessada i se li farà arribar la targeta acreditativa de grau de discapacitat quan aquest siga igual o superior al 33%.

 

Què necessites fer? Com es tramita Termini de resolució Silenci (1) Informació del tràmit
En línia Presencial
Sol·licitud valoració inicial grau de discapacitat

(Signatura digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 3 mesos NEGATIU
Sol·licitud de revisió de grau de discapacitat

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.)​​​​​​​ 3 mesos NEGATIU
Sol·licitud targeta acreditativa de persona amb discapacitat (≥33%) Sol·licitud general (2) En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 6 mesos - ​​​​
Sol·licitud Informe d'adequació al lloc de treball

​​​​​​​

(Firma digital)

Finalitza amb un informe. Termini d'emissió: 15 dies -
Sol·licitud Prestacions Econòmiques Individuals (PEI)- Per a Promoció Autonomia Personal

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 6 mesos NEGATIU
Sol·licitud Prestacions Econòmiques Individuals (PEI)- Per a Atenció Especialitzada Residencial

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 6 mesos NEGATIU

 

(1)

Silenci positiu: si l'Administració no respon expressament en termini, s'entén estimada la sol·licitud.

Silenci negatiu: si l'Administració no respon expressament en termini, s'entén desestimada la sol·licitud.

(2) Sol·licitud general 

Títol preguntes freqüents

 

Preguntes freqüents

La dependència és la situació permanent en la qual es troben les persones que per diverses causes (edat, malaltia, discapacitat, etc.…) han perdut part o tota la seua autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial i necessiten de l'ajuda d'una altra persona per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, o d'altres suports per a la seua autonomia personal.

La sol·licitud de la concessió de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda es realitzarà a l'Ajuntament on estiga empadronada la persona interessada.

Les persones titulars de targetes d'estacionament podran utilitzar-la en tot el territori de la Unió Europea, amb els mateixos drets i obligacions, d'acord amb la normativa aplicable.

Poden obtindre-la les persones físiques que tinguen reconeguda la condició de persona amb discapacitat, que es troben en les següents situacions:

  • Que presenten mobilitat reduïda, dictaminada pels equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat dels Centres de Valoració.
  • Que mostren en el millor ull una agudesa visual igual o inferior al 0,1 amb correcció, o un camp visual reduït a 10 graus o menys, dictaminada pels equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat dels centres de Valoració.
  • Amb caràcter excepcional i provisional, per raons humanitàries, les persones físiques que presenten mobilitat reduïda, encara que aquesta no haja sigut dictada oficialment, per causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat que supose fefaentment una reducció substancial de l'esperança de vida que es considera normal per a la seua edat i que no permeta tramitar en temps la sol·licitud ordinària de la targeta d'estacionament. Per a aquest cas, és necessari un informe del metge especialista dels serveis públics de salut, que acredite la malaltia o patologia d'extrema gravetat, les mancances de mobilitat i la reducció substancial de l'esperança de vida, que haurà de ser verificat i validat per la inspecció sanitària. En aquesta situació, la targeta provisional que expedirà l'Ajuntament tindrà una duració màxima d'un any.

Podran així mateix obtindre la targeta d'estacionament les persones físiques o jurídiques titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat que presten serveis socials de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència a què es refereix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, així com els serveis socials als quals es refereix el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

Es tracta d'un document públic, únic, personal i intransferible que expedeix l'Ajuntament on estiga empadronada la persona titular dels drets.

Serveix per a ser utilitzada quan el seu titular siga transportat en el vehicle o aquest siga conduït per la persona amb discapacitat titular d'aquella i que habilita per a fer ús de les facilitats d'estacionament vigents en el lloc on es trobe. L'ús de la targeta està subordinada al fet que el seu titular mantinga els requisits exigits per al seu atorgament i condicions d'ús establides.

— 10 articles per pàgina
Mostrant 11 - 15 de 15 resultats