Punts de trobada familiar

Punts de trobada familiar

Punts de Trobada Familiar (PTFs)

El punt de trobada familiar és un servei específic que presta temporalment atenció professional especialitzada per a facilitar que els xiquets, les xiquetes i els adolescents puguen mantenir relacions amb els seus familiars o persones acostades durant els processos i les situacions de separació, divorci, protecció d'infància i adolescència o altres supòsits d'interrupció de la convivència familiar (art. 54de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l'adolescència (DOGV núm. 8450 de 24 de desembre de 2018)).

La Generalitat ha de facilitar, mitjançant una xarxa suficient de punts de trobada familiar que compte amb els recursos adequats, l'exercici del dret de xiquetes, xiquets i adolescents a mantenir relació amb els seus familiars o persones acostades en aquestes situacions, de conformitat amb el que disposen el procediment administratiu o les causes civils o penals que les regulen.

La xarxa de punts de trobada familiar és un recurs social, universal i específic per a la infància i l'adolescència, que atendrà encuentant els casos derivats d'un òrgan judicial com els d'un òrgan administratiu.

L'actuació del punt de trobada familiar ha d'estar determinada per les dificultats per a desenvolupar les estades, vistes o comunicacions de forma autònoma o per la necessitat de prevenir riscos i l'objectiu ha de ser promoure les condicions perquè les relacions de la persona menor d'edat amb els seus familiars o persones acostades puguen desenvolupar- se de forma beneficiosa per a ella sense necessitat d'una intervenció externa, llevat que el seu interès aconselle una altra cosa.

Els punts de trobada familiar han de tenir com a principis rectors d'actuació els següents:

  • L'interès superior del xiquet, la xiqueta o l'adolescent, que ha de prevaldre respecte de qualsevol altre concurrent, donant prioritat al seu benestar i seguretat.
  • La neutralitat. La intervenció s'ha de fonamentar en elements objectius i ha de respectar la igualtat de les parts.
  • La confidencialitat de les dades de caràcter personal, llevat d'aquelles que s'han de comunicar a l'òrgan derivant.
  • La subsidiarietat, intervenint només quan siga l'únic mitjà possible per a facilitar les relacions entre el xiquet, la xiqueta i l'adolescent i la seua família.
  • La responsabilitat parental. Les actuacions han de donar suport, però no han de substituir la responsabilitat de les persones progenitores, o altres membres de la família, perquè les relacions objecte d'intervenció es desenvolupen de forma beneficiosa per al xiquet, la xiqueta o l'adolescent.
  • La interdisciplinarietat, basada en l'activitat complementària i conjunta de professionals de disciplines diferents.
  • L'eficàcia i l'eficiència, duent a terme les intervencions més adequades per a la consecució del seu objectiu amb el menor nombre de recursos possibles.
  • La qualitat, complint els estàndards que s'establisquen per a garantir-la.
  • Tots els punts de trobada familiar han de ser accessibles tant per als xiquets i les xiquetes que patisquen alguna diversitat com per als seus familiars; per a això s'han de basar en les normatives d'accessibilitat universal.

 

Persones beneficiàries i usuàries del punt de trobada familiar


Les persones beneficiàries dels punts de trobada familiar són les xiquetes, els xiquets o els adolescents, com també les persones majors d'edat amb capacitat judicialment modificada subjectes a la pàtria potestat prorrogada, les relacions familiars de les quals s'hagen de facilitar mitjançant aquest recurs, d'acord amb una resolució judicial o administrativa.

Les persones usuàries són les persones familiars i afins que tinguen establert l'exercici del règim de visites en un punt de trobada familiar.

Procediment de coordinació d'actuacions entre la Generalitat i les entitats que participen amb la Generalitat en la Xarxa de punts de trobada familiar de la Comunitat Valenciana.

 

Tipologia

En la Comunitat Valenciana, hi ha dos tipus de PTFs segons la seua forma d'accés: els derivats d'un òrgan administratiu o els derivats d'un òrgan judicial.

  • Per a casos derivats d'un òrgan administratiu, es disposen els següents PTF situats en:

 

ADREÇA

TELÈFON

VALÈNCIA
C/ Doctor Waksman, 19- baix
46006 València

96 350 92 96

ALACANT
Av. de Dénia, 57, Local 5
03013 Alacant

96 591 70 70

CASTELLÓ
C/ María Rosa Molas, 21
12004 Castelló de la Plana

96 427 01 27

 

PEF

Listado documentos