ESCOLES D'ACOLLIDA

ESCOLES D'ACOLLIDA

 
• Podran sol·licitar autorització per a ser Escola d'Acolliment els agents socials, entitats locals, associacions d'entitats locals, col·legis professionals i universitats que reunisquen els requisits establits en aquesta Ordre. 

Informació sobre els requisits i procediment de sol·licitud d'autorització per a impartir el Programa Voluntari de Comprensió de la Societat valenciana d'Escola d'Acolliment.

• Les Escoles d'Acolliment són el recurs que duu a terme el Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana. Les persones migrants que voluntàriament s'inscriuen en elles reben una formació bàsica que els garanteix el coneixement dels valors i regles de convivència democràtica en la nostra societat, dels seus drets i deures, l'estructura política i la cultura i idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Els continguts s'estructuren en quatre àrees:
 
ENTITATS QUE IMPARTEIXEN EL PROGRAMA ACTUALMENT
INFORME D'ESFORÇ D'INTEGRACIÓ
MEMÒRIES