XARXA D'OFICINES PANGEA

XARXA D'OFICINES PANGEA

  • Definició:
 La Xarxa Pangea és un instrument de coordinació de les polítiques d'atenció a les persones migrants amb les entitats locals de la Comunitat Valenciana que disposen d'oficines. Estan situades en les dependències dels ajuntaments i mancomunitats. Proporcionen atenció a les persones migrants que es troben en situació de necessitat social mitjançant actuacions d'informació, primer acolliment, mediació i acompanyament als serveis necessaris per a la seua autonomia i inclusió social. També desenvolupen projectes de promoció de la convivència i interculturalitat.
 
 A través del Contracte Programa, la Generalitat finança la contractació dels equips de serveis socials municipals de manera pluriennal. Dins dels serveis de l'atenció primària de caràcter bàsic es troba el d'Acció Comunitària, que inclou les oficines d'atenció en persones migrants: Pangea.
 

Enguany cal atindre's a les indicacions que estableix l'article 45 de la Llei 8/2021, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022 al punt 2, que «El deslliurament dels transferències corrents destinades al pagament dels convenis interadministratius pluriennals subscrits per a la gestió de l'execució dels prestacions en matèria de serveis socials amb els entitats locals en l'àmbit competencial de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, regulats pel Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis socials, anticiparen un 100 per cent de l'import total després de la concessió de la mateixa en la primera anualitat, així com, en cada anualitat següent durant la vigència del conveni».

El segon paràgraf de l'esmentat article disposa que «Durant el mes de gener de l'exercici següent, hauran de justificar la totalitat dels despeses objecte de la transferència que hagen sigut finançats amb els imports realment percebuts, moment a partir del qual és procedirà a la liquidació d'aquesta, de la qual podrà derivar-s'unisca regularització respecte de l'anualitat de l'any següent o bé, l'exigència del reintegrament dels imports indegudament percebuts, cas que la justificació fora insuficient»

Ja es poden consultar els instruccions i models per a la justificació econòmica en aquest enllaç directe
 
El termini per a presentar la memòria econòmica és des de l'1 al 31 de gener de 2024.
 
Qualsevol dubte que excedisca al funcionament de l'oficina Pangea, dirigir-se a contratoprograma@gva.es

 

  • Instruccions justificació tècnica 2023

               .- Instruccions memòries estadística i tècnica Pangea 2023

               .- Plantilla memòria estadística 2023

 

        Enllaç per a aportació

El número d'expedient que l'entitat local té assignat ve a peu de pàgina del Contracte Programa signat (CPROG/2021/ núm. expte/codi província). Per a les oficines Pangea que estan incloses en el Contracte Programa d'Atenció Primària Bàsica, els números són els mateixos, només canvien les lletres inicials (CPBAS/2021/núm. expte/codi província).

 

El termini per a presentar les memòries estadística i tècnica és des de l'1 de gener fins al 29 de febrer de 2024.

 
  • Memòries

Memòria 2019

Memòria 2020

  • Informes d'Estrangeria

.- Informe d'arrelament

.- Informe d'habitatge

.- Informe d'esforç d'integració