ATLAS

Atlas

L'Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026 té com a objectiu 2.1 garantir a les persones migrants l'accés normalitzat als serveis i prestacions públiques. Per a la seua consecució s'estableixen, entre altres, les actuacions 2.1.7 de gestió d'itineraris d'acompanyament, formació i assessorament a persones migrants i sol·licitants de protecció internacional i 2.1.8 de prestació d'assessorament jurídic especialitzat sobre nacionalitat, asil i estrangeria. Amb aquesta finalitat, la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat posa en marxa el servei Atlas.


Què és Atlas?

Atlas és un servei públic d'informació bàsica i atenció especialitzada en matèria de migració i refugi.

Són destinatàries del servei les persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional que resideixen a la Comunitat Valenciana, així com el personal professional de les serveis públics o dels entitats del tercer sector que atenen a aquest col·lectiu.

El servei és presta des de tres oficines provincials, situades a Alacant, Castelló i Sueca (València), als quals és pot accedir directament per mitjans telefònics i telemàtics, o mitjançant derivació des dels serveis públics o les entitats del tercer sector especialitzades en l'atenció a persones migrants i refugiades.


Prestacions

El servei Atlas compta amb equips professionals multidisciplinaris, amb experiència i formació en migració i refugi, que ofereixen les següents prestacions de manera gratuïta:

  • Informació bàsica a les persones usuàries sobre els recursos públics i socials existents.
  • Derivació de les persones usuàries als recursos públics o privats més adequats per a l'atenció dels seues necessitats específiques.
  • Formació i assessorament jurídic especialitzat sobre els tràmits administratius relacionats amb els procediments de nacionalitat, estrangeria i asil a les persones usuàries i al personal professional d'administracions públiques o d'entitats del tercer sector.
  • Mediació intercultural i traducció especialitzada, en casos derivats.
  • Elaboració d'informes i materials didàctics o formatius en relació amb la migració i el refugi.

 

Com contactar amb Atlas

Telèfon gratuït: 900 404 403

Correu electrònic:

Horari d'atenció (dies laborables):

  • De dilluns a divendres, de 09h a 14h.
  • Dimarts i dimecres, de 15h a 19h.

 

* El servei Atlas és presta a través de la modalitat d'acords d'acció concertada amb entitats privades d'iniciativa social. En aquest cas les entitats gestors són Fundació CEPAIM (Alacant), ACCEM (Castelló) i CEAR (València).