Direcció General de Diversitat

Direcció General de Diversitat

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

  • a) Planificar, desenvolupar, fer el seguiment i avaluació de les polítiques públiques relacionades amb la diversitat sexual, de génere, ètnica, cultural, religiosa, de creença i origen.
  • b) Vetlar per l'aplicació del principi d'igualtat de tracte i no-discriminació en les polítiques públiques de la Generalitat, així com previndre i contribuir a eliminar els delictes d'odi per motiu de sexe, nacionalitat, origen racial o ètnic, edat, orientació sexual, identitat i expressió de gènere, desenvolupament sexual, religió o creença, idees polítiques, pobresa, llengua, cultura, malaltia, estètica o del cos.
  • c) Coordinar els serveis i programes d'atenció i suport a la diversitat, a la igualtat de tracte i no discriminació.
  • d) Gestionar les prestacions públiques i programes, serveis i centres d'atenció social del seu àmbit competencial i cooperar amb altres administacions a quest efecte.
  • e) Disseny del model d'intervenció social i residencial, tant dels centres com del concert social de la seua àrea funcional.
  • f) Gestionar, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, les competències atribuïdes a les comunitats autònomes en la legislació vigent en matèria de deures i llibertats de les persones estrangeres i refugiades en l'Estat espanyol.
  • g) Prestar assessorament en els centres i serveis, tant de caràcter públic como privat, que actuen en l'àmbit de les competències de la direcció general.
  • h) Gestionar els concerts de programes i serveis, en l'àmbit de les competències pròpies de la direcció general sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General de Gestió de Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials, així com les subvencions i altres prestacions econòmiques i de reconeixement de drets específics.
  • i) Dirigir i coordinar, tècnica i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèria de la seua competència.
  • j) Executar qualsevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit funcional.