Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat

Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • a) Planificar i executar els plans, programes i instruments relacionats amb la igualtat dels col·lectius de la diversitat, i fer-ne el seguiment.
 • b) Fomentar i desenvolupar el valor de la diversitat sexual, de gènere, familiar, ètnica, cultural, religiosa i de creença.
 • c) Vetlar per l'aplicació del principi d'igualtat de tracte i no-discriminació en les polítiques públiques de la Comunitat per motiu d'orientació sexual, identitat sexual i de gènere, ètnia, cultura, procedència, religió, creença, llengua, situació de pobresa o diversitat funcional.
 • d) Previndre i contribuir a eliminar els delictes d'odi per motiu d'orientació sexual, identitat sexual i de gènere, raça, ètnia, cultura, religió, creença, situació de pobresa o diversitat funcional. Coadjuvar en la tramitació de les denúncies que es formulen en tals situacions, informant, orientant i canalitzant-les cap a les institucions i organismes competents per a la resolució d'aquestes situacions; actuar contra els delictes d'odi amb accions per a la seua prevenció i sensibilització. Garantir a les persones víctimes de delictes d'odi el dret a l'assistència social integral.
 • e) Recuperar la memòria històrica de les persones víctimes de delictes d'odi.
 • f) Fomentar i desenvolupar una cultura de les famílies que tendisca a promoure el valor de la seua diversitat i benestar, elaborant programes a favor de les famílies, prestant especial atenció a les més vulnerables.
 • g) Impulsar actuacions dirigides a afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral a través de la coresponsabilitat i la racionalització dels usos del temps.
 • h) Dirigir, coordinar, realitzar el seguiment i avaluar els plans d'actuació que desenvolupe el Consell en matèries de la seua competència.
 • i) Prestar assistència tècnica als centres i serveis, tant de caràcter públic com privat, que actuen en l'àmbit de competències d'aquesta direcció general.
 • j) Establir totes les accions que siguen necessàries amb altres administracions per a aconseguir una coordinació eficaç en polítiques socials de la seua àrea funcional.
 • k) Gestionar els concerts, subvencions i altres prestacions econòmiques en matèria de la seua competència.
 • l) Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.
 • m) Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèria de la seua competència.
 • n) Executar qualssevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depèn jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.