Servei de Promoció de la Igualtat en la Diversitat

Servei de Promoció de la Igualtat en la Diversitat

Servei de Promoció de la Igualtat en la Diversitat, al qual li corresponen les funcions següents:

 • Estudiar i proposar programes, mesures i normes que tinguen per objecte promoure l'exercici efectiu del dret constitucional d'igualtat per als col·lectius de la diversitat: sexual i de gènere (LGTBI), ètnica (especialment poble gitano), cultural i religiosa.
 • Coordinar l'actuació dels diferents organismes i entitats de la Generalitat amb la finalitat de promoure la igualtat dels col·lectius de la diversitat.
 • Posar en marxa polítiques d'igualtat per als col·lectius de la diversitat, en col·laboració amb la resta de les administracions públiques.
 • Preparar, tramitar, gestionar i portar el seguiment de subvencions i ajudes destinades a posar en marxa programes d'igualtat per als collectius de la diversitat i de sensibilització en els valors de la diversitat.
 • Promoure l'elaboració d'estudis i investigacions sobre la situació dels col·lectius de la diversitat a la Comunitat Valenciana.
 • Impulsar i fomentar l'elaboració i implantació de plans de diversitat en les empreses i altres entitats per mitjà de l'assessorament i la formació d'aquestes.
 • Participar, en representació de la Generalitat, en aquells òrgans de coordinació relacionats amb les polítiques d'igualtat dels col·lectius de la diversitat.
 • Gestionar, en el marc de les iniciatives europees, projectes encaminats a afavorir la promoció i la implantació de polítiques d'igualtat per als col·lectius de la diversitat.
 • Prestar suport tècnic als diferents òrgans consultius en matèria de diversitat dependents de la Generalitat Valenciana.
 • Impulsar i gestionar els fons bibliogràfic especialitzats en diversitat titularitat de la Direcció General.
 • Aquelles que en el marc del seu àmbit funcional li encomane la Direcció General.