Servei d'Igualtat de Tracte, Famílies i Polítiques de Temps

Servei d'Igualtat de Tracte, Famílies i Polítiques de Temps

Servei d'Igualtat de Tracte, Famílies i Polítiques de Temps, al qual li corresponen les funcions següents:

 • Preparar, tramitar i gestionar els programes destinats a fomentar la protecció de les famílies i de posada en valor de la diversitat familiar, especialment d'aquelles en situació de vulnerabilitat social.
 • Preparar, tramitar i gestionar els programes destinats a afavorir la coresponsabilitat i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i afavorir una millor qualitat de vida de les persones i les famílies a través de noves polítiques de gestió del temps.
 • Gestionar, en el marc de les iniciatives europees, projectes encaminats a afavorir la promoció i la implantació de mesures de foment de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • Realitzar totes aquelles accions encaminades a l'eliminació de tota situació de violència, directa o indirecta, sobre els col·lectius de la diversitat.
 • Preparar, tramitar, gestionar i portar el seguiment de subvencions i ajudes destinades a posar en marxa programes de suport a les víctimes de delictes d'odi, així com coadjuvar en la tramitació de les denúncies que es formulen.
 • Coordinar l'actuació dels diferents organismes i entitats de la Generalitat amb l'objectiu de l'eradicació del racisme, la xenofòbia, el feixisme, l'homofòbia, i qualsevol altra forma d'intolerància cap a col· lectius per raó de la seua diversitat sexual, ètnica, personal, social, etc.
 • Realitzar i promoure estudis sobre la situació dels delictes d'odi a la Comunitat Valenciana.
 • Fomentar l'eradicació de conductes socials discriminatòries cap als col·lectius de la diversitat a través de campanyes de sensibilització, jornades i tallers, per tal de previndre aquesta violència.
 • Gestionar, en el marc de les iniciatives europees, projectes encaminats a la denúncia, prevenció i estudis dels delictes d'odi.
 • Participar, en representació de la Generalitat, en les xarxes d'igualtat de tracte i no-discriminació, així com en els òrgans en què es requerisca.
 • Recuperar la memòria de les persones víctimes de delictes d'odi.
 • Col·laborar amb altres administracions públiques i amb les fiscalies especialitzades en delictes d'odi.
 • Aquelles que en el marc del seu àmbit funcional li encomane la Direcció General.