Subdirecció General d'Igualtat en la Diversitat

Subdirecció General d'Igualtat en la Diversitat

De la Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat depèn la Subdirecció General d'Igualtat en la Diversitat, la comesa de la qual és la coordinació, la gestió i l'execució de les polítiques establides per la Direcció General, servint-se de les unitats administratives que d'ella depenen. Igualment exercirà les facultats que li delegue o encomane expressament la Direcció General.

La Subdirecció General s'estructura en els serveis següents: