Prestacions vinculades als serveis

Prestacions vinculades als serveis


 

 

DEFINICIÓ I OBJECTE

Les prestacions d'atenció a la dependència podran tindre la naturalesa de Serveis i de Prestacions Econòmiques i aniran destinades, d'una banda, a la promoció de l'autonomia personal i, per una altra, a atendre les necessitats de les persones amb dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària.

Els serveis tindran caràcter prioritari i es prestaran a través de l'oferta pública, de no ser possible l'atenció mitjançant algun d'aquests serveis es resoldrà la prestació econòmica vinculada.

Aquesta prestació econòmica de caràcter personal estarà, en tot cas, vinculada a un servei concret i té per objecte contribuir al finançament del cost, el qual vindrà establit en el programa individual d'atenció (PIA) de cada persona beneficiària, en funció del seu grau de dependència.

La prestació econòmica estarà vinculada per als següents serveis:

a)Ajuda a domicili

b)Prevenció i promoció de l'autonomia personal

c)Centre de dia

d)Atenció residencial

 

A QUI VA DIRIGIT

  • Prestació vinculada al SERVEI D'AJUDA A domicili

Dirigit a persones valorades en qualsevol dels graus de situació de dependència amb prescripció d'idoneïtat en la seua PIA i ho contracten amb una empresa acreditada per la Conselleria.

La persona en situació de dependència haurà d'acreditar que almenys rep el nombre mínim d'hores establit en la seua *PIA.

  • Prestació vinculada als:    

   SERVEIS DE PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE L' AUTONOMIA PERSONAL

SERVEI DE CENTRE DE DIA

SERVEI D'ATENCIÓ RESIDENCIAL

Dirigit a persones valorades en qualsevol dels graus de situació de dependència amb prescripció d'idoneïtat en el seu PIA i que reben el servei de forma continuada (sense interrupció que supere els 2 mesos durant l'any natural) per part d'una empresa acreditada per la Conselleria .

 

COM SE SOL·LICITA

Dirigit a persones valorades en qualsevol dels graus de situació de dependència amb prescripció d'idoneïtat en la seua PIA i que reben el servei de forma continuada (sense interrupció que supere els 2 mesos durant l'any natural) per part d'una empresa acreditada per la Conselleria 

 

 

COMPATIBILITAT

Pot consultar la compatibilitat amb altres recursos de dependència en aquest ENLLAÇ

 

IMPORTS MÀXIMS I MÍNIMS DE LES PRESTACIONS

Pot consultar-los en aquest ENLLAÇ

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

1.     Quan se sol·licita el servei amb la sol·licitud inicial del reconeixement de la situació de dependència:

Model de sol·licitud inicial indicant la preferència del servei o prestació.

2.     Quan se sol·licita un canvi o ampliació de recurs:

Model de sol·licitud de noves preferències, ampliació o revisió del PIA.

 

Per a accedir als documents normalitzats ha de clicar en aquest ENLLAÇ.

 

LLISTAT EMPRESES/ENTITATS ACREDITADES

 

  • ​​​​​Empreses serveis prevenció i promoció de l'autonomía personal acreditades:

Diversitat Funcional

Majors

 

  • Empreses centres de dia acreditades:

Centres de dia. Persones amb discapacitat

Centres d'atenció diürna.Persones amb discapacitat

Centres de dia .Malaltia Mental

Majors

 

  • Centres residencials acreditats:

MAJORS

Centres residencials

 

PERSONES AMB DISCAPACITAT

Residències

Centres d'atenció residencial

Habitatges tutelats assistits

Habitatges tutelats supervisats

 

PERSONES AMB PROBLEMES GREUS DE SALUT MENTAL

Centres d'atenció residencial

CEEM (Centres específics per a persones amb malaltia mental crònica)

Habitatges tutelats assistits

Habitatges tutelats supervisats