Prestació per a cura a l’entorn familiar i suport a cuidadors no professionals

Prestació per a cura a l’entorn familiar i suport a cuidadors no professionals

La prestació econòmica compleix la finalitat social de recolzar econòmicament la labor que la persona cuidadora desenrotlla en l'entorn familiar i d'aconseguir la permanència de les persones en situació de dependència en el seu nucli convivencial d'origen, quan així ho desitge la persona beneficiària i es considere idònia l'atenció en el PIA.

Esta prestació és nominativa i la rep la persona en situació de dependència per a suportar els gastos derivats de la seua atenció.

REQUISITS PER A LA PERCEPCIÓ DE LA PRESTACIÓ

Per a percebre la quantia de l'esmentada prestació, el seu PIA haurà de declarar que la persona beneficiària ha acreditat per qualsevol mitjà vàlid en dret, des de l'inici del procediment de reconeixement de la situació de dependència i accés a les prestacions del sistema:

a) Estar sent atesa mitjançant cures en l'entorn familiar per una persona cuidadora que complisca els requisits que s'estableixen en el present article.

b) El seu habitatge compleix els requisits d'habitabilitat que la fan apta per a la seua utilització en funció del seu grau de dependència.

c) Reunir les condicions adequades de convivència de conformitat amb l'article 14.4 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

REQUISITS DELS CUIDADORS NO PROFESSIONALS

Podran assumir la condició de persones cuidadores en l'entorn familiar d'una persona en situació de dependència:

a) Persones cuidadores familiars: cònjuge o persona amb relació anàloga a la conjugal, fill o filla, pare o mare, així com pares i mares d'acollida i parents per consanguinitat o afinitat fins al quart grau.

Excepcionalment, podran ser cuidadores familiars les persones acostades a una persona en situació de dependència quan així ho acredite el preceptiu informe social d'entorn.

b) Cuidadors no familiars: Aquelles persones acreditades com a idònies en el corresponent informe social d'entorn. Als efectes corresponents, s'haurà de formalitzar el corresponent contracte laboral d'acord amb la legislació vigent en cada moment.

A més de complir el requisit que estableix l'apartat anterior, la persona cuidadora ha de reunir els requisits següents:

a) Ser major d'edat.

b) No tenir reconeguda ni haver sol·licitat el reconeixement de la situació de dependència en qualsevol dels seus graus, ni estar en situació de gran invalidesa.

c) Tenir acreditada en l'informe social d'entorn la capacitat física, mental i intel·lectual suficient per a desenvolupar adequadament per si mateixa les funcions d'atenció i cura.

d) Residir legalment a la Comunitat Valenciana, estant empadronada a una distància del domicili de la persona beneficiària que permeta el normal desenvolupament de les cures, i que en cap cas no superarà els 20 km.

e) Estar en disposició de prestar l'atenció personalitzat a la persona en situació de dependència durant un termini, almenys, almenys d'un any continuat. Aquest requisit s'acreditarà mitjançant compromís formal davant l'òrgan encarregat de la tramitació del PIA.

f) No estar vinculada a un servei d'atenció professionalitzat.

g) Acreditar una formació específica en matèria de cures a persones dependents, o bé comprometre's a realitzar-la.

h) Assumir formalment davant l'Administració els compromisos necessaris per a l'atenció i atenció de la persona en situació de dependència.

i) No atendre de forma simultània:

  • Més de dues persones en situació de gran dependència o dependència severa, sempre que convisquen en el mateix domicili i que compte amb el pronunciament favorable en l'informe social d'entorn.
  • Més de dues persones en situació de dependència moderada sempre que visquen en el mateix municipi o que la distància dels seus domicilis no supere els 10 km, i que compte amb el pronunciament favorable en l'informe social d'entorn.

En el cas d'atenció simultània a persones amb diferents graus de dependència, caldrà ajustar-se al que informen els serveis socials generals i, en tot cas, mai no se superarà l'atenció simultània a dues persones.

j) No exercir cap activitat laboral en aquells supòsits en què estiga atenent el màxim de persones en situació de dependència, segons la corresponent resolució PIA, establida en l'apartat anterior.

k) No haver sigut condemnada per sentència ferma per delicte d'agressions, de maltractaments, violència de gènere, delictes sexuals o contra la integritat i la llibertat de les persones, en qualsevol de les modalitats arreplegues en el Codi Penal.

Per al reconeixement de la prestació econòmica, l'habitatge de la persona beneficiària haurà de complir les condicions d'habitabilitat que el facen apte per al seu ús per part d'aquella. A aquests efectes, la proposta de PIA valorarà:

a) La tipologia de l'habitatge, el qual comptarà amb els metres suficients per a ser considerat idoni.

b) La seua distribució interior i l'existència o no d'elements que constituïsquen barreres arquitectòniques que impedisquen la mobilitat de la persona en situació de dependència, així com la possibilitat d'ocupació d'ajudes tècniques en el seu interior.

c) La ubicació de l'habitatge, proximitat a serveis bàsics i accessibilitat a aquell.