Prestació per a cura a l’entorn familiar

Prestació per a cura a l’entorn familiar


 

DEFINICIÓ I OBJECTE

Constitueixen cures en l'entorn familiar l'atenció prestada a les persones en situació de dependència en el seu domicili per persones cuidadores amb relació familiar o afins, o per persones cuidadores amb habilitats laborals per a la seua cura.

La prestació econòmica compleix la finalitat social de secundar econòmicament la labor que la persona cuidadora desenvolupa en l'entorn familiar i d'aconseguir la permanència de les persones en situació de dependència en el seu nucli convivencial d'origen, quan així ho trie la persona beneficiària i es considere idònia l'atenció en el PIA (Programa Individual d'Atenció).

Es tracta d'una prestació nominativa que perceben les persones en situació de dependència.

Podran assumir la condició de persones cuidadores en l'entorn familiar d'una persona en situació de dependència:

a)Persones cuidadores amb relació familiar: Cònjuge o persona amb relació anàloga a la conjugal, fill o filla, pare o mare, així com pares i mares d'acolliment i parents per consanguinitat o afinitat fins al quart grau.

Podran ser cuidadores amb relació familiar les persones reunides a una persona en situació de dependència quan així ho acredite el preceptiu informe social d'entorn.

(Sempre que estiga degudament justificat en el corresponent informe social, la persona en situació de dependència podrà ser atesa per dues persones cuidadores amb relació familiar, entenent-se que la dedicació de cadascuna serà al 50%).

b)Persones cuidadores amb relació laboral: Aquelles persones idònies d'acord amb el que s'estableix en el corresponent informe social d'entorn. Als efectes corresponents, s'haurà de formalitzar l'oportú contracte de treball d'acord amb la legislació vigent a cada moment.

REQUISITS DE LA PERSONA CUIDADORA NO PROFESSIONAL

a)  Ser major d'edat.

b)  No tindre reconeguda (ni haver sol·licitat) situació de dependència en qualsevol dels seus graus, ni estar en situació de gran invalidesa.

c)  Tindre acreditada, en l'informe social d'entorn, la capacitat física, mental i intel·lectual suficient per a desenvolupar adequadament per si mateixa les funcions d'atenció i cura.

d)  Estar empadronada a una distància del domicili de la persona beneficiària que permeta el desenvolupament de les cures.

e)  Compromís formal d'estar en disposició de prestar la cura, almenys, un any continuat.

f)   No estar vinculada la persona cuidadora a una empresa o entitat acreditada per a la prestació de serveis d'atenció domiciliària.

g)  Acreditar una formació específica en matèria de cures a persones en situació de dependència, o bé comprometre's a realitzar-la.

h)  Compromís formal per a assumir l'atenció i cura de la persona en situació de dependència.

i)   Atendre de manera exclusiva a una persona dependent.

De manera excepcional es podrà atendre de manera simultània a dues persones en situació de dependència en els casos legalment establits.

j)   No haver sigut condemnada per sentència ferma per delicte de lesions, de maltractaments, violència de gènere, delictes sexuals o contra la integritat i la llibertat de les persones, llevat que s'haja extingit la seua responsabilitat penal.

REQUISITS DE L'HABITATGE DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA

L'habitatge de la persona beneficiària haurà de complir les condicions d'habitabilitat, salubritat, conservació, equipament, higiene i accessibilitat que la facen apta per al seu ús per part d'aquesta.

A aquest efecte, l'informe social valorarà:

a)La tipologia de l'habitatge, la qual comptarà amb els metres suficients per a ser considerada idònia.

b)La seua distribució interior i l'existència o no d'elements que constituïsquen barreres arquitectòniques que impedisquen la mobilitat de la persona en situació de dependència.

c)La ubicació de l'habitatge, proximitat a serveis bàsics i accessibilitat a aquesta.

A QUI VA DIRIGIT

Dirigit a les persones en situació de dependència.

 

COM SE SOL·LICITA

1r) El procediment s'inicia a instàncies de la persona interessada dirigida als serveis socials d'atenció primària de l'Ajuntament on es trobe empadronada.

2n) La persona beneficiària ha d'acreditar, per qualsevol mig vàlid en dret, que des de l'inici del procediment de reconeixement de la situació de dependència i accés a les prestacions del sistema:

a)Està sent atesa mitjançant cures en l'entorn familiar per una persona cuidadora que complisca els requisits.

b)Que el seu habitatge compleix els requisits que la fan apta per a la seua utilització en funció del seu grau de dependència.

c)Que reuneix les condicions adequades en el seu habitatge de conformitat amb l'article 14.4 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les Persones en Situació de Dependència.

 

IMPORTS MÀXIMS I MÍNIMS DE LA PRESTACIÓ

Pot consultar-los en aquest ENLLAÇ

COMPATIBILITAT

Pot consultar la compatibilitat amb altres recursos de dependència en aquest ENLLAÇ

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

1.- Quan se sol·licita la prestació amb la sol·licitud inicial de dependència:

  • Sol·licitud inicial de reconeixement de la situació dependència i dret a les prestacions del sistema.
  • Compromís de permanència i formació de la persona cuidadora.
  • Model de domiciliació bancària

2.- Quan se sol·licita un canvi o ampliació de recurs:

  • Sol·licitud de noves preferències de serveis o prestacions, ampliació o revisió del PIA.
  • Compromís de permanència i formació de la persona cuidadora.
  • Model de domiciliació bancària.

3.- Quan se sol·licita un canvi de la persona/s que exerceix/n les cures en l'entorn familiar

  • Sol·licitud de canvi de la persona/s que exerceix/n les cures en l'entorn familiar.

 

Per a accedir als documents normalitzats ha de clicar en aquest ENLLAÇ.