Visualització de contingut web

ASSISTENT PERSONAL

La figura de l'assistència personal té com a finalitat la promoció de l'autonomia de les persones amb diversitat funcional en situació de dependència en qualsevol dels seus graus 3, 2 o 1, amb l'objectiu de facilitar a la persona beneficiària l'accés a l'educació o al treball i la seua inclusió i participació social en els termes previstos en la Convenció de Nacions Unides de Drets de les Persones amb Discapacitat

 

Podem distingir dos tipus d'assistència personal en funció de l'edat:

1. Persona d'Assistència Terapèutica Infantil (PATI) per a menors de 18 anys.

2. Persona d'Assistència per a persones entre 18 i 64 anys.

 

REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Tindran dret a obtindre aquesta prestació econòmica d'assistència personal les persones en les quals concórreguen acumulativament aquests requisits:

 1. Que hagen sigut valorades en qualsevol dels graus de situació de dependència.
 2. Que tinguen complits els 3 anys d'edat i no hagen complits els 65 anys.
 3. Tindre un projecte de vida independent. En el cas de les persones beneficiàries menors d'edat , que reculla les necessitats del/la xiquet/a, entenent-se com a tal el projecte d'intervenció orientat a fomentar la seua autonomia personal i la seua futura vida independent. Quan es tracte d'una persona major d'edat, tindre un projecte de vida independent a través de l'accés a l'educació i/o al treball i la inclusió i participació en la comunitat. Que la persona tinga capacitat per si mateixa, per a autogovernar-se, controlar la seua vida i prendre decisions
 4. El projecte de vida independent és un document unitari per a cada persona que sol·licita la prestació, amb independència del nombre d'assistents personals. En ell es determinen les característiques i condicions del servei lliurement acordades per totes dues parts, així com les tasques a desenvolupar per la persona assistent personal o per cadascuna de les persones d'assistència personal, si fóra així el cas.  
 5. Que el PIA prescriga la idoneïtat d'aquesta prestació, d'acord amb els requisits fixats en aquest apartat i subscrit en el corresponent informe social de l'entorn (ISE).
 6. Que formalitzen un contracte laboral amb la persona d'assistència personal o un contracte de prestació d'aquest servei amb entitat jurídica o persona professional autònoma, prestadora del servei acreditada.

 

REQUISITS DE LA PERSONA ASSISTENT PERSONAL

La persona encarregada de l'assistència personal haurà de reunir i acreditar els següents requisits:

 1. Ser major d'edat en la data de signatura del contracte.
 2. Estar empadronada en la Comunitat Valenciana.
 3. Que reunisquen les condicions de capacitat i idoneïtat per a prestar l'assistència personal, que es valoraran directament per la persona usuària, tenint en compte la seua llibertat de contractació.
 4. Que disposen d'alguna de les titulacions que figuren en l'Annex II de la Instrucció.
 5. Que no tinguen relació de parentiu amb la persona beneficiària, per consanguinitat o afinitat, fins al quart grau. Tampoc podran tindre relació conjugal o relació anàloga a la conjugal, ni ser persona acollidora de la persona beneficiària.
 6. En el cas de PATI, que estiguen en possessió del certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals, de conformitat amb el que es disposa en l'article 88.2 e) de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l'adolescència.
 7. Que presten els serveis mitjançant contracte. Podent ser de les següents tipologies:

- Contracte laboral pel qual la persona física encarregada de l'assistència personal haurà d'estar donada d'alta en la Seguretat Social, d'acord amb la legislació vigent en la matèria.

- Contracte mercantil a través d'empresa, entitat o persona professional autònoma, que haurà d'estar acreditada per la Conselleria competent en matèria de promoció de l'autonomia i atenció a persones en situació de dependència. Així mateix, haurà d'estar registrada com a titular d'activitats, serveis o centres de serveis socials en la Comunitat Valenciana i estar al corrent de les seues obligacions d'afiliació, alta i cotització a la Seguretat Social, d'acord amb la legislació vigent en la matèria.