ASSISTENT PERSONAL

ASSISTENT PERSONAL

La figura de l'assistència personal té com a finalitat la promoció de l'autonomia de les persones amb diversitat funcional en situació de dependència en qualsevol dels seus graus 3, 2 o 1, amb l'objectiu de facilitar a la persona beneficiària l'accés a l'educació o al treball i la seua inclusió i participació social en els termes previstos en la Convenció de Nacions Unides de Drets de les Persones amb Discapacitat.

 

Podem distingir dos tipus d'assistència personal en funció de l'edat:

1. Persona Professional d'Assistència Terapèutica Infantil (PATI) per a menors de 18 anys.
2. Persona Professional d'Assistència Personal (PAP) per a persones entre 18 i 64 anys.

 

REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Tindran dret a obtindre aquesta prestació econòmica d'assistència personal les persones en les quals concórreguen acumulativament aquests requisits:

 1. Que hagen sigut valorades en qualsevol dels graus de situació de dependència.
 2. Que tinguen complits els 3 anys d'edat i no hagen complits els 18 anys (PATI), o que tinguen complits els 18 anys d'edat i no hagen complit els 65 anys (PAP).
 3. Tindre un projecte de vida independent, en el cas de les persones beneficiàries menors, que reculla les necessitats de la persona menor d'edat, entenent-se com a tal el projecte d'intervenció orientat a fomentar la seua autonomia personal i la seua futura vida independent. Quan es tracte d'una persona major d'edat,  que per si mateixes o expressant a través de les mesures de suport que en el seu cas precise en l'exercici de la seua capacitat jurídica, manifesten la voluntat de tindre una vida independent i determinen les activitats que es requerisquen, exercisquen el seu control i impartisquen instruccions a la persona encarregada de l'assistència personal.
 4. El projecte de vida independent és un document unitari per a cada persona que sol·licita la prestació, amb independència del nombre d'assistents personals. És un document elaborat entre la persona en situació de dependència, en el seu cas els seus representants legals i la persona que realitza l'assistència personal, que contindrà les característiques i condicions del servei lliurement acordades per totes dues parts. El seu contingut específic es detallarà mitjançant normativa de desenvolupament de la Conselleria amb competències en matèria de serveis socials, promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i haurà d'aportar-se al costat de la sol·licitud.
 5. Que el PIA prescriga la idoneïtat d'aquesta prestació, d'acord amb els requisits fixats pel decret i subscrit en el corresponent informe social de l'entorn o informe social tècnic.
 6. Que formalitzen un contracte de treball amb la persona d'assistència personal o un contracte de prestació d'aquest servei amb entitat jurídica o persona professional prestadora del servei acreditada.

 

REQUISITS DE LA PERSONA PROFESSIONAL D'ASSISTÈNCIA PERSONAL (PAP) O PERSONA PROFESSIONAL D'ASSISTÈNCIA TERAPÈUTICA INFANTIL (PATI)

La persona encarregada de l'assistència personal haurà de reunir i acreditar acumulativament els següents requisits:

 1. Ser major d'edat en la data de signatura del contracte.
 2. Que reunisquen les condicions de capacitat i idoneïtat per a prestar l'assistència personal, que es valoraran directament per la persona usuària, o pels representants legals de la persona beneficiària en el cas de la PATI, tenint en compte la seua llibertat de contractació.
 3. Que disposen d'alguna de les titulacions que figuren en l'annex II del Decret 62/2017.
 4. Que no tinguen relació de parentiu amb la persona beneficiària, per consanguinitat o afinitat, fins al quart grau. Tampoc podran tindre relació conjugal o relació anàloga a la conjugal, ni ser persona acollidora de la persona beneficiària.
 5. Que estiguen en possessió del certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals.
 6. Si l'assistència personal es presta per persona física, haurà de presentar al costat de la sol·licitud, declaració responsable de la persona assistent personal.
 7. Que presten els serveis mitjançant contracte. Podent ser de les següents tipologies:

  - Contracte de treball, d'acord amb la legislació vigent en la matèria.

  - Contracte mercantil a través d'empresa o persona professional, que haurà d'estar acreditada per la Conselleria competent en matèria de serveis socials, promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Així mateix, haurà d'estar registrada com a titular d'activitats, serveis o centres de serveis socials en la Comunitat Valenciana. I estar al corrent de les seues obligacions d'afiliació, alta i cotització a la Seguretat Social, d'acord amb la legislació vigent en la matèria.

 8. En el cas de la PATI, que dispose de la competència lingüística suficient en les dues llengües oficials per a poder realitzar les funcions d'acompanyament, dins de l'horari lectiu del centre, d'acord amb el que s'establisca per part de la Conselleria en matèria d'educació.

Documents

LLISTAT D'EMPRESES ACREDITADES PVS ASSISTÈNCIA PERSONAL
PROJECTE DE VIDA INDEPENDENT
DECLARACION RESPONSABLE DE LA PERSONA ASSISTENT PERSONAL
ANNEX. NECESSITAT D'ACOMPANYAMENT DE L'ASSISTENT PERSONAL EN L'ÀMBIT EDUCATIU
INSTRUCCIONS OVARA ASSISTENT PERSONAL AUTÒNOM
MODEL COMPROMÍS NOMBRE MÀXIM D'USUARIS (EMPRESES)
MODEL DE COMPROMÍS PER A la SOL·LICITUD D'ACREDITACIÓ PER A ASSISTENTS PERSONALS AUTÒNOMS