ASSISTÈNCIA PERSONAL

ASSISTÈNCIA PERSONAL


 

 

DEFINICIÓ I OBJECTE

La prestació econòmica d'assistència personal és aquella que té com a finalitat finançar les despeses destinades a la promoció de l'autonomia de les persones en situació de dependència en qualsevol dels seus graus per raó de la seua diversitat funcional.

 El seu objectiu és facilitar a la persona beneficiària l'accés a l'educació i al treball, o bé possibilitar una major autonomia en l'exercici de les activitats bàsiques de la vida diària, la seua inclusió i participació en la comunitat en els termes previstos en la Convenció de Nacions Unides de Drets de les Persones amb Discapacitat.Se distinguen dos tipologías en función de la edad:

1. Persona Professional d'Assistència Personal (PAP), per a persones entre 18 i 64 anys.

Té com a finalitat la materialització d'un projecte de vida independent a través de l'accés a l'educació i/o al treball i la inclusió i participació en la comunitat.

2. Persona Professional d'Assistència Terapèutica Infantil (PATI), per a menors de 18 anys.

Té un caràcter rehabilitador, terapèutic i d'acompanyament, la seua finalitat és potenciar al màxim l'autonomia i la capacitat d'autodeterminació de la xiqueta, xiquet o adolescent i contribuir a fer efectiu el seu dret al desenvolupament integral i el principi d'inclusió social en tots els àmbits de la seua vida, enfortint el seu projecte vital sota un prisma centrat en la persona.

 

A QUI VA DIRIGIT

Està destinada a atendre persones que, per la seua situació de dependència, precisen el suport d'aquesta figura per a dur a terme el seu projecte de vida independent, que li permeta desenvolupar les activitats personals, laborals, formatives, culturals, esportives i socials en condicions d'igualtat.

 

COM SE SOL·LICITA

Es pot sol·licitar en qualsevol moment, indicant-lo sempre en les preferències de la sol·licitud inicial de reconeixement de la situació de dependència o si és un moment posterior, en la sol·licitud de petició de noves preferències de serveis o prestacions.

1.Persona Professional d'Assistència Personal (PAP)

Requisits de les persones beneficiàries:

1r Que hagen sigut valorades en qualsevol dels graus de situació de dependència.

2n Que tinguen complits els 18 anys d'edat i no hagen complit els 65 anys. (1*)

3r Que manifesten la voluntat de tindre una vida independent.

4t Que realitzen un projecte de vida independent.

5é Que el Programa Individual d'Atenció (PIA) prescriga la idoneïtat d'aquesta prestació.

6é Que formalitzen un contracte de treball amb la persona d'assistència personal o un contracte de prestació d'aquest servei amb entitat jurídica o persona professional autònoma prestadora del servei acreditada.

(1*)podrà ser sol·licitada per persones majors de 65 anys, que per patiment d'una malaltia sobrevinguda no derivada de l'edat necessiten del servei per a continuar amb el seu projecte de vida independent.

2.Persona Professional d'Assistència Terapèutica Infantil (PATI)

1r Que hagen sigut valorades en qualsevol dels graus de situació de dependència.

2n Que tinguen complits els 3 anys d'edat i no hagen complit els 18 anys.

Podrà mantindre's amb caràcter excepcional fins a l'edat de 21 anys, quan es complisquen els següents requisits:

i. Que no es complisquen els requisits d'accés al PAP.

ii. Que continuen romanent en el sistema educatiu.

iii. Que es prescriga la seua necessitat en informe favorable motivat dels serveis socials d'atenció primària.

3r Que realicen un proyecto de vida independente

4t Que el Programa Individual d'Atenció (PIA) prescriga la idoneïtat d'aquesta prestació.

5é Que formalitzen un contracte de treball amb la persona PATI o un contracte de prestació d'aquest servei amb entitat jurídica o persona professional autònoma prestadora del servei

 

IMPORTE PRESTACIÓ ECONÒMICA

Pot consultar-los en aquest ENLLAÇ

 

COMPATIBILITAT

Pot consultar la compatibilitat amb altres recursos de dependència en aquest ENLLAÇ

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

1. “Sol·licitud inicial de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema”, indicant la preferència d'aquest recurs.

2.   Projecte de vida independent (PVI)

3.   Domiciliació bancària

4.   Per al supòsit en el qual es formalitze contracte de treball amb persona física:

  • Declaració responsable de la persona assistent personal
  • Certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals (només si s'oposa a la consulta per part de l'Administració en la declaració responsable de la persona assistent personal)
  • Titulació de la persona assistent personal (només si no autoritza la consulta en la declaració responsable)

5.   Quan la PATI realitzarà funcions d'acompanyament dins del centre escolar:

  • Annex d'acompanyament de la persona assistent personal en l'àmbit educatiu

 

Per a accedir als documents normalitzats ha de clicar en aquest ENLLAÇ.

 

INSTRUCCIONS

INSTRUCCIONS PROJECTE DE VIDA INDEPENDENT. PAP. (per a majors d'edat)

INSTRUCCIONS PROJECTE DE VIDA INDEPENDENT. PATI. (per a menors d'edat)

INSTRUCCIONS OVARA ASSISTENT PERSONAL AUTÒNOM

 

ACREDITACIÓ PROVISIONAL A ENTITATS/EMPRESES I A PROFESSIONALS AUTÒNOMS:

 

EMPRESES ACREDITADES

Llistat d'empreses acreditades Assistència Personal