Organismes

processos tancats

Institut de les Dones

Ves enrere TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL, DEL VISAT DE QUALITAT DE PLANS D'IGUALTAT DE LES ORGANITZACIONS LABORALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA I DE L'OBTENCIÓ DEL DRET A L'ÚS DEL SEGELL “FENT EMPRESA. IGUALS EN OPORTUNITATS”

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL, DEL VISAT DE QUALITAT DE PLANS D'IGUALTAT DE LES ORGANITZACIONS LABORALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA I DE L'OBTENCIÓ DEL DRET A L'ÚS DEL SEGELL “FENT EMPRESA. IGUALS EN OPORTUNITATS”

Amb data 26 de desembre de 2022 s'ha publicat en el DOGV la informació pública del projecte de Decret del Consell del visat de qualitat de plans d'igualtat de les organitzacions laborals de la Comunitat Valenciana i de l'obtenció del dret a l'ús del segell «Fent empresa. Iguals en Oportunitats».

En compliment del que s'estableix en l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en l'article 43.1.c) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, s'inicia l'obertura del període d'audiència i informació pública.

Les al·legacions, suggeriments o observacions hauran de realitzar-se a la direcció general de l'Institut Valencià de les Dones, mitjançant escrit subscrit por la persona o entitat que la realitze, i remetre's amb l'assumpte «Decret visat de qualitat de planes d'igualtat» a l'adreça de correu electrònic tramitacio_institutdelesdones@gva.es, sense perjudici del que es preveu en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per a l'adequada interpretació, valoració i, si es procedent, incorporació de les aportacions, s'haurà d'especificar l'article i l'apartat de la proposta al qual es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar una proposta de redacció alternativa.

Les al·legacions podran realitzar-se des del dia 27 de desembre de 2022 fins al dia 17 de gener de 2023 (tots dos inclusivament)

Projecte de Decret