Formulari declaració responsable

Formulari declaració responsable

Model d'autorització i declaració responsable

En compliment de l'article 13, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions respecte dels prohibicions per obtenir la condició de persona beneficiària i en virtut de l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic és aporta el següent model de Declaració responsable i Autorització de consulta telemàtica de dades.