Llei d'Infància i Adolescència en la Comunitat Valenciana

Per què i per a què una consulta?

Per què i per a què una consulta?

Fa ja més de 8 anys que es va promulgar la Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, Llei 12/2008). La Llei ha patit modificacions a través de les lleis de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, aprovades en 2011, 2012, 2013, 2015 i 2016, però aquestes modificacions afecten només aspectes molt concrets.

L'any 2015 es va reformar l'ordenament estatal en matèria d'infància mitjançant la Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, i la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència. Aquestes lleis responen a importants canvis socials que incideixen en la situació de xiquets, xiquetes i adolescents i que requerien una millora dels instruments de protecció jurídica. Amb la reforma s'ha pretés, segons es fa constar en el preàmbul, continuar garantint una protecció uniforme en tot el territori de l'Estat i que constituïsca una referència per a les comunitats autònomes en el desenvolupament de la seua respectiva legislació. Per a fer possible aquest objectiu, lògicament, han de dictar-se noves normes autonòmiques o modificar-se les existents. En la nostra comunitat, aquest canvi pot afrontar-se com una simple adaptació formal de la Llei 12/2008 o pot escometre's la tasca amb major ambició, prenent aquesta necessitat com una oportunitat per a revisar l'enfocament legislatiu. Aquest és, doncs, el primer propòsit de la consulta, conéixer l'opinió de la ciutadania, incloent-hi, per descomptat, xiquets, xiquetes i adolescents sobre si és necessari un canvi profund de la legislació valenciana sobre infància i adolescència o n'hi ha prou amb l'adaptació de la Llei 12/2008 al nou marc normatiu estatal.

La Llei 12/2008 tenia entre els seus fins el desenvolupament dels drets bàsics de la infància, tal com declara expressament el seu preàmbul. Mitjançant aquesta consulta es podrà valorar si, segons l'opinió de la ciutadania, el desenvolupament dels drets de la infància en la norma autonòmica vigent és adequat i suficient i, si no és així, quines són les seues deficiències o llacunes. Es pot millorar la llei, perquè els drets que els tractats internacionals i les normes estatals reconeixen per a xiquetes, xiquets i adolescents siguen més efectius i es porten a la pràctica?. Per a algun dels drets les disposicions de la llei actual són massa genèriques o excessivament restrictives?. Hi ha fenòmens socials que incideixen en aquests drets i que la llei no regula?. Respecte d'això, tot i que encara no ha transcorregut ni tan sols una dècada des que la Llei 12/2008 va entrar en vigor, s'han produït en aquest temps transformacions en la nostra societat (per exemple, l'expansió de les xarxes socials o la facilitat d'accés i difusió de continguts a través d'internet) que és possible que requerisquen un tractament específic.

Una altra de les característiques de la Llei 12/2008 és que es tracta d'una norma transversal i integral, que pretén regular els drets de la infància en tots els sectors que hi incideixen i que tracta d'unificar davall objectius comuns, les mesures amb impacte potencial sobre la infància, que adopten els distints departaments de la Generalitat. Respon bé la norma vigent a aqueix propòsit?

D'altra banda, des del seu mateix títol, la Llei 12/2008, posa en primer pla la funció protectora que les administracions públiques i la societat en general han d'assumir respecte de xiquetes, xiquets i adolescents. Aquest èmfasi en la protecció pot conduir a una visió de la infància com un col·lectiu passiu, que únicament necessita tutela i atenció. No obstant això, aquesta visió no es correspon amb una concepció moderna de la infància. Tenint en compte tant les aportacions de la psicologia evolutiva, que ens presenten els xiquets i les xiquetes com a protagonistes actius del seu procés de desenvolupament, com les de la doctrina jurídica que, sobretot a partir de la Convenció sobre els Drets del Xiquet de 1989, considera xiquetes i xiquets com a subjectes de drets, hem d'avançar cap al reconeixement i l'impuls del paper actiu de xiquetes i xiquets en la seua vida personal i en la vida social. La minoria d'edat no pot entendre's com una frontera entre la impossibilitat de decidir i la plena capacitat de fer-ho. La condició d'adult i de ciutadà no s'adquireix de colp, sinó progressivament. Xiquets, xiquetes i adolescents van millorant, a mesura que creixen, les habilitats necessàries per a governar-se a ells mateixos i contribuir al bé comú, i les lleis han d'adequar-se a aquest procés. La consulta servirà per a demanar l'opinió de xiquetes, xiquets i adolescents, i també de la resta de la societat, sobre els canvis legislatius que poden afavorir la seua autonomia i la seua participació en els assumptes públics.

Amb l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la consulta prèvia a la ciutadania és un requisit per a la tramitació de qualsevol projecte de llei, però més enllà d'aquesta obligació formal, la consulta és una oportunitat per a determinar entre tots quines han de ser les línies mestres d'una nova llei valenciana d'infància i adolescència.

Aquesta consulta no és l'única oportunitat de participar en la revisió de la llei valenciana d'infància i adolescència. Una vegada s'haja determinat el sentit i l'abast que ha de tindre la revisió, s'elaborarà un esborrany i s'obrirà un nou procés de participació per a fer aportacions ja respecte al text en concret.