Contracte Programa

Contracte Programa

El contracte programa és un conveni pluriennal que se signa entre la Generalitat i els ens locals (ajuntaments i mancomunitats), i pel qual l'Administració autonòmica finança la contractació dels equips de servicis socials municipals.

A través del contracte programa, és financen els servicis de l'atenció primària de caràcter bàsic, en concret el Servici 3.5 - Servici d'acció comunitària de la línia d'atenció primària bàsica que inclou la matèria d'igualtat de tracte i no discriminació com una dels competències de la Direcció General de Diversitat.

En l'actualitat està vigent el Contracte-programa 2021-2024.  

Objectius

Fixar els condicions de col·laboració interadministrativa i financera en matèria de servicis socials, així com els característiques de prestació i finançament dels servicis i programes en matèria d'igualtat que s'incloguen en este, de manera que permeten una major eficàcia i eficiència en la gestió d'estos servicis i programa.

Instruccions

A l'inici de cada contracte-programa pluriennal és realitzarà una descripció dels necessitats que tenen els Entitats Locals respecte d'un servici social, un diagnòstic, els objectius generals i específics a aconseguir, un resum dels activitats a desenvolupar, òrgan responsable de la seua execució i termini i dels mesures i recursos dels quals és disposa tant, materials, personals, econòmics i d'infraestructures.

Per cada any vençut, cada entitat local realitzarà i presentarà una memòria i avaluació de compliment del contracte-programa per a seguir amb el seu finançament.

MEMÒRIES DE CONSECUCIÓ D'OBJECTIUS DEL CONTRACTE PROGRAMA

INSTRUCCIONS MEMÒRIA CONTRACTE PROGRAMA 2023

Model Adenda