Renda Garantida de Ciutadanía

Renda Garantida de Ciutadanía

1r. FORMA I PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ

Les entitats col·laboradores justificaran els pagaments efectuats en concepte de renda garantida de ciutadania amb la documentació següent:
 
1.1. Certificat anual d'obligació contreta o reconeguda o de pagaments ordenats (100%) als titulars de les prestacions.
 
1.2. Llistat de titulars de la prestació respecte dels quals hi haja obligació contreta o reconeguda o pagaments ordenats en l'exercici que es tracte, indicació del nom, cognoms, període, quantia individual de cada titular i el total de totes les prestacions.
 
1.3. Certificat firmat per l'alcalde, president o representant de l'entitat, on s'especifique que tots els destinataris de la prestació han complit els requisits de concessió.
 
1.4. El termini per a presentar els justificants finalitzarà el 28 de febrer del 2015.

2n. MODELS DE JUSTIFICACIÓ

  • Renda garantida de ciutadania. Certificat d'obligacions contretes, reconegudes i/o pagaments ordenats.
  • Renda garantida de ciutadania. Certificat compliment requisits beneficiaris (este certificat inclou la llista de titulars de la prestació).