Prestacions socials i econòmiques (LISMI)

Prestacions socials i econòmiques (LISMI)

Definició

Són un conjunt de prestacions econòmiques destinades a la protecció de les persones discapacitades que per no desenvolupar activitat laboral no estan compreses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social, la finalitat de la qual és garantir la prevenció, les cures mèdiques i psicològiques, la rehabilitació adequada i els recursos econòmics per a facilitar una major realització personal i integració laboral i social als discapacitats físics, psíquics o sensorials, proporcionant la tutela necessària a les persones que ho necessiten.

Aquestes prestacions van quedar suprimides per la Disposició Transitòria Onzena del Reial decret legislatiu 1/1994, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, mantenint el dret els beneficiaris que els tenien reconeguts, en els termes i condicions previstos en la legislació específica que els regula.

Normativa bàsica