Funciones

Funciones

Corresponen a la Direcció General d'Inclusió Social les competències següents:

 1. Planificar, fer el seguiment i executar el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social.

 2. Planificar, fer el seguiment i executar programes de desenvolupament comunitari, acció social i xarxes de solidaritat.

 3. Gestionar i impulsar les prestacions socials, en cooperació amb les administracions locals, destinades a la inclusió social, el trencament generacional de l'empobriment i la redistribució de la riquesa.

 4. Dirigir i coordinar les polítiques d'atenció i inclusió a persones migrants des del respecte a la interculturalitat.

 5. Gestionar les competències atribuïdes a les comunitats autònomes en la legislació vigent en matèria de drets i llibertats de les persones estrangeres a l'Estat espanyol i la seua inclusió social.

 6. Establir i desenvolupar les mesures estratègiques específiques destinades a evitar o pal·liar les desigualtats patides per col·lectius vulnerables o en situació d'exclusió social.

 7. Coordinar, fer el seguiment i l'avaluació de les prestacions no contributives d'invalidesa i jubilació (PNC), les prestacions del Fons d'Assistència Social (FAS) i les previstes a la disposició transitòria única del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seua inclusió social.

 8. Coordinar i dur el seguiment dels programes estatals i europeus d'inclusió social, especialment, vinculats a la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables i en situació d'exclusió social.

 9. Informar sobre l'oportunitat de projectes normatius, avantprojectes de pressupostos, de programes, ajudes i subvencions que versen sobre matèries de la seua competència.

 10. Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.

 11. Fomentar les accions de convivència social o voluntariat social a través de les entitats i associacions per mitjà de les quals s'organitzen socialment.

 12. Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.

 13. Executar qualsevol altres funcions que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèria del seu àmbit d'actuació funcional.