Visualització de contingut web

Funciones

Corresponen a la Direcció General d'Inclusió Social les competències següents:

 • a) Planificar, fer el seguiment i executar el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social.

 • b) Planificar, fer el seguiment i executar programes de desenvolupament comunitari, acció social i xarxes de solidaritat.

 • c) Gestionar i impulsar les prestacions socials, en cooperació amb les administracions locals, destinades a la inclusió social, el trencament generacional de l'empobriment i la redistribució de la riquesa.

 • d) Dirigir i coordinar les polítiques d'atenció i inclusió a persones migrants des del respecte a la interculturalitat.

 • e) Gestionar les competències atribuïdes a les comunitats autònomes en la legislació vigent en matèria de drets i llibertats de les persones estrangeres a l'Estat espanyol i la seua inclusió social.

 • f) Establir i desenvolupar les mesures estratègiques específiques destinades a evitar o pal·liar les desigualtats patides per col·lectius vulnerables o en situació d'exclusió social.

 • g) Coordinar, fer el seguiment i l'avaluació de les prestacions no contributives d'invalidesa i jubilació (PNC), les prestacions del Fons d'Assistència Social (FAS) i les previstes a la disposició transitòria única del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seua inclusió social.

 • h) Coordinar i dur el seguiment dels programes estatals i europeus d'inclusió social, especialment, vinculats a la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables i en situació d'exclusió social.

 • i) Informar sobre l'oportunitat de projectes normatius, avantprojectes de pressupostos, de programes, ajudes i subvencions que versen sobre matèries de la seua competència.

 • j) Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.

 • k) Fomentar les accions de convivència social o voluntariat social a través de les entitats i associacions per mitjà de les quals s'organitzen socialment.

 • l) Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.

 • m) Executar qualsevol altres funcions que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèria del seu àmbit d'actuació funcional.