Actualitat

Ves enrere INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES CREA L'OBSERVATORI VALENCIÀ PER A LA IGUALTAT DE TRACTE, LA NO DISCRIMINACIÓ I LA PREVENCIÓ DELS DELICTES D'ODI

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES CREA L'OBSERVATORI VALENCIÀ PER A LA IGUALTAT DE TRACTE, LA NO DISCRIMINACIÓ I LA PREVENCIÓ DELS DELICTES D'ODI

Amb data 1 de juliol de 2021 s'ha publicat en el DOGV la informació pública del Projecte de Decret del Consell pel qual es crea  l'Observatori Valencià per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi.

De conformitat amb el que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'inicia l'obertura d'un període d'audiència i informació públiques amb l'objecte de donar audiència a les persones potencialment afectades i demanar totes les aportacions addicionals que puguen fer-se per altres persones o entitats.

Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses, perquè siguen considerades, a la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat, per correu electrònic a diversitat_participacio@gva.es amb l'assumpte «Aportacions al projecte de decret de l'Observatori per a la Igualtat de Tracte».

Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, aquestes hauran d'especificar l'article i l'apartat del projecte a què es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar-hi una proposta de redacció alternativa.

El termini de presentació finalitza el 22 de juliol de 2021.