Visualització de contingut web

Fons Social Europeu

Què són els fons estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per capita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Social Europeu?

El Fons Social Europeu és el principal instrument de la Unió Europea per al desenvolupament dels recursos humans i la millora del funcionament del mercat de treball en la Unió.

Objectius del FSE

  • Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació
    (EIX PRIORITARI 2-OBJECTIU TEMÀTIC 9)

Prioritats del FSE

  • La inclusió activa, també amb vista a promoure la igualtat d'oportunitats, la participació activa i la millora de l'ocupabilitat.

Documentació per a la gestió i justificació de les actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu

Subvencions

 

 

 
 
 
 

Normativa europea

La legislació que defineix el nou marc i les noves prioritats del Fons Social Europeu per al periode 2014-2020, esta emmarcada en els següents documents.

  • Reglament (UE) N.º 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de Desembre de 2013, pel que s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agricola de Desenvolupament Rural i al fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel que s'estableixen disposicions generals relatives al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell (Diari Oficial de la Unió Europea de 20.12.2013).
  • Reglament (UE) N.º 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de Desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es reroga el Reglament (CE) n.º 1081/2006 del Consell (Diari Oficial de la Unió Europea de 20.12.2013) i REGLAMENT (UE) nº2015/779 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 20 de Maig de 2015, pel qual es modifica el Reglament (UE) nº1304/2013 en lo que es refereix al import de la pre-financiació inicial adicional abonada pels programes operatius recolzats per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (Diari Oficial de la Unió Europea de 21-05-2015).
  • Reglament d'execució (UE) N.º 821/2014 de la Comissió de 28 de Juliol de 2014 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) nº 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell en lo que es refereix a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades (Diari Oficial de la Unió Europea 29.07.2014).

Normativa estatal

Normativa autonómica

Enllaços d'interés

Nivell europeu

Nivell estatal

Nivell autonòmic

Altres enllaços d'interés

Comunicació 2014-20

MESURES ANTIFRAU

Comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afecten a fons europeus