Novetats

Residències per a persones majors

Definició

Conjunt d'espais i serveis configurats com a agrupació d'unitats de convivència (mòduls) destinats a l'atenció integral i continuada de persones majors, promovent la seua autonomia i potenciant les seues capacitats.

Prestaran serveis d'allotjament, manutenció i atenció a les necessitats bàsiques de les persones residents, i atendran, a més, les necessitats particulars derivades de la seua situació personal i social, des d'un enfocament de vivència de la vida quotidiana.

 

 

 

Persones usuàries

 • Persones d'edat igual o superior a 60 anys
 • Que hagen cessat la seua activitat laboral,
 • Que presenten limitació de la seua autonomia
 • Que requerisquen una alternativa al seu domicili habitual o que necessiten atenció sociosanitària especialitzada, supervisió mèdica, cures d'infermeria o altres que no puguen ser prestades en el seu domicili.

Excepcionalment, les persones usuàries podran tindre menys de 60 anys quan la seua situació de dependència funcional, psíquica, neurològica o social així ho requerisca i no siga possible atendre'ls en un altre tipus de recursos socials o sanitaris.

 

Capacitat

 • 120 places com a màxim, amb caràcter general.
 • 75 places residencials quan estiguen situades en zones rurals o zones escassament poblades.
 •  90 places residencials si estan situades en localitats o zones de densitat intermèdia.
 • Estaran organitzades amb caràcter general en unitats de convivència amb un màxim de 15 persones residents.

 

Serveis

Les residències de persones majors prestaran una assistència segons les necessitats i el nivell de dependència dels residents,  que amb caràcter obligatori contemplarà almenys els següents serveis:

 • Serveis Bàsics:
  • Allotjament
  • Restauració
  • Bugaderia
  • Atenció sanitària
   • Cures bàsiques
   • Atenció mèdica
   • Atenció d'infermeria. Dirigida a la prestació de les cures d'infermeria com ara preparació i administració de medicaments, cures, sondatges i altres.
   • Activitats de rehabilitació.
   • Assistència farmacèutica.
  • Atenció preventiva i rehabilitació
   • Activitats de teràpia ocupacional.
   • Prevenció i promoció de la salut.
   • Fisioteràpia.
  • Atenció psicològica
  • Atenció social.
   • Animació sociocultural.
   • Atenció social individual, grupal i comunitària.
   • Atenció social familiar.
 • Serveis opcionals:
  • Perruqueria.
  • Podologia.
  • Cafeteria.

Tipologia

Les residències per a persones majors dependents venen regulades en el Decret 27/2023, de 19 de març, del Consell, pel qual es regulen la tipologia i el funcionament dels centres, serveis i programes de serveis socials, i la seua ordenació dins de l'estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Atenent la seua titularitat i tipus de gestió, podem observar les següents modalitats:


 

Les Residències de Persones Majors de la Comunitat Valenciana, comptaran amb places del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials en els següents casos

 • Centres de titularitat de la Generalitat Valenciana, mitjançant gestió directa de la Generalitat Valenciana o Gestió indirecta a través d'un contracte de serveis.
 • Centres de titularitat de les entitats locals, acollits a un contracte programa.
 • Centres de titularitat privada d'iniciativa social, mitjançant acords d'acció concertada.
 • Centres de titularitat privada, mitjançant contracte establit d'acord conforme a la normativa sobre contractes del sector públic.

 

 

Mapa de centres de persones majors