Directrius, instruccions, acords i circulars - Persones Majors

Directrius, instruccions, acords i circulars - Persones Majors


PROCEDIMENTS I PROTOCOLS

 

RESOLUCIONS

 

INSTRUCCIONS

 

PREGUNTES FREQÜENTS

Amb la derogació de la Resolució de 30 de març de 2022 es pretén normalitzar la vida de les persones usuàries de centres de persones majors, assemblant-la a la de les persones majors que viuen a les seues cases; tot això sense oblidar que el virus SARS-CoV-2, que causa la malaltia per coronavirus (COVID-19), no ha desaparegut ni és innocu, i que les persones residents en centres de serveis socials de caràcter residencial i aquelles usuàries de centres de persones majors, continuen sent persones vulnerables davant la infecció per COVID-19.

En aquest sentit, continua sent recomanable mantindre aquelles actuacions i mesures de prevenció, higiene i control de la infecció que hui dia han demostrat la seua eficàcia, com pot ser l'administració de dosi de reforç a persones vulnerables, la vacunació del personal que treballa amb elles o altres mesures no farmacològiques conegudes.

L'interés comú de les administracions públiques, els centres de serveis socials de persones majors, les famílies i entorn afectiu de les persones majors, i tota la societat, continua sent procurar que els centres estiguen lliures de COVID-19, que les persones majors estiguen protegides i amb el major nivell de salut possible, i que la vida quotidiana en els centres permeta que gaudisquen de la major qualitat de vida.

PREGUNTES FREQÜENTS:

 1. Després de la derogació de la Resolució de 30 de març de 2022, es mantenen les restriccions per a les visites, eixides i ingressos en els centres de persones majors?
 2. Les persones visitants dels centres de majors, han de disposar de la pauta de vacunació completa?
 3. Quan es considera persona amb vacunació completa?
 4. Com es pot justificar l'estat vacunal d'una persona?
 5. On podran desenvolupar-se les visites a persones residents?
 6. Estan permeses les visites per a la ingesta a un familiar o persona propera?
 7. Quan es considera centre residencial amb vacunació completa?
 8. Quan es considera centre residencial amb alta cobertura de vacunació?
 9. Què és una unitat de convivència estable?
 10. En les residències de persones majors es permetran les activitats grupals i l'ús de les zones comunes?
 11. S'ha de mantindre la distància de seguretat en activitats comunes?
 12. En els centres de dia, durant el servei de transport és obligatori l'ús de mascareta per les persones usuàries?
 13. Els Plans de Contingència dels centres de persones majors han de mantindre's i ser actualitzats?

 

 1. Després de la derogació de la Resolució de 30 de març de 2022, es mantenen les restriccions per a les visites, eixides i ingressos en els centres de persones majors?

En centres sense brot, el règim de visites, eixides i ingressos dels residents es mantindrà amb NORMALITAT aplicant les mesures generals de protecció establides en el document "Actuacions per a la prevenció i control enfront de la COVID-19 en centres de serveis socials de caràcter residencial" actualitzat en data 27 de febrer de 2023.

 1. Les persones visitants dels centres de majors, han de disposar de la pauta de vacunació completa?

Si bé no és necessari que les persones visitants dels centres de majors disposen de la pauta de vacunació completa, per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la vacunació es recomana a tota la població excepte les persones en les quals estiga contraindicada.

Durant les visites de persones amb vacunació completa (i que no siguen contactes estrets) a residents vacunats, i que es troben en espais oberts o en espais tancats no compartits amb altres persones, només serà necessari l'ús de màscares i les mesures higièniques generals, però no serà necessària la distància de seguretat.

A les persones visitants sense vacunació completa se'ls recomana mantindre la distància de seguretat amb les persones residents, a més de les mesures generals en qualsevol visita (mascareta, ventilació, higiene de mans).

En cap cas es permetrà l'entrada al centre a persones amb símptomes respiratoris o febre.

 1. Quan es considera persona amb vacunació completa?

Es considera amb vacunació completa o pauta completa de primovacunació a la persona:

- que ha rebut 2 dosis de vacuna separades entre sí un mínim de 19 dies si la primera va ser de Comirnaty®- Pfizer/BioNTech, de 21 dies per a Vaxzevria®-AstraZeneca o de 25 dies per a Spikevax®-Moderna, i que haja transcorregut un període mínim des de l'última dosi de 7 dies si l'última dosi va ser amb Comirnaty®, o de 14 dies si va ser amb Vaxzevria® o Moderna;

- en la pauta heteròloga amb AstraZeneca en primera dosi i vacunes de ARNm en segona, es considerarà completament vacunat després de 7 dies de la segona dosi amb Comirnaty®, o després de 14 dies amb Moderna;

- que hagen rebut una dosi de vacuna de Janssen fa més de 14 dies; o

- aquelles de 65 i menys anys que havent passat la malaltia han rebut una dosi de qualsevol de les vacunes, passat el període mínim de 14 dies, o 7 si és Comirnaty.

No s'inclouen les dosis de record (tercera o quarta dosi).

 1. Com es pot justificar l'estat vacunal d'una persona?

L'estat vacunal d'una persona es pot justificar mitjançant el justificant vacunal de la Comunitat Valenciana o el certificat Covid19. Tots dos es poden obtindre en la web de la www.san.gva.es i en l'App “GVASalut”.

 1. On podran desenvolupar-se les visites a persones residents?

Es recomana, si el centre disposa d'espais a l'aire lliure, que la visita s'efectue preferentment en aquests espais, procurant que siguen d'ús privatiu i sempre que la meteorologia ho permeta, podent-se disposar estufes exteriors per a millorar el confort de les persones residents durant la visita.

Si no es disposa d'espais a l'aire lliure, han de realitzar-se en dependències àmplies i ben ventilades; si és possible, reservades únicament per a visites. 

La possibilitat de realitzar les visites a les habitacions dels residents dependrà del que estipulen els reglaments de règim interior i altres normes d'organització i funcionament de cadascun dels centres, ja que no existeix cap recomanació sanitària que restringisca l'accés a aquestes.

 1. Estan permeses les visites per a la ingesta a un familiar o persona propera?

En aquest moment, no existeix cap recomanació sanitària per a requerir autorització d'accés de visites per a la ingesta, per la qual cosa es permetrà l'accés de visites per a la ingesta a un únic familiar, amb mascareta i guants, però no acudirà al centre si és cas sospitós o confirmat o contacte estret de COVID-19.

No obstant això, l'ajuda a la ingesta no està sempre recomanada per a totes i cadascuna de les persones residents en la mateixa mesura, per la qual cosa aquesta haurà de sotmetre's a les instruccions del centre relacionades amb la protecció de la salut de la persona resident.

 1. Quan es considera centre residencial amb vacunació completa?

Es considera un centre residencial en el qual s'ha completat la vacunació quan:

- les persones residents i treballadores han rebut una pauta de vacunació completa, encara que hi haja fins a un 5% de persones entre residents i treballadors en els qui la vacuna estiga contraindicada, l'han rebutjada explícitament o estan completant la seua vacunació i, a més,

- el 90% dels qui tenen pauta completa són “persones vacunades” o han tingut infecció per SARS-CoV2 en els últims 150 dies.

Per davall d'això, es considera un centre amb vacunació incompleta.

Es consideren “persones vacunades”, a l'efecte d'aquestes recomanacions i de la definició de centre residencial amb vacunació completa o alta cobertura:

- persones residents que han rebut la primovacunació i l'última dosi de record recomanada

- persones treballadores que han rebut la primovacunaci i almenys una dosi de record

 1. Quan es considera centre residencial amb alta cobertura de vacunació?

Es considera un centre residencial amb alta cobertura de vacunació quan:

-més del 80% de les persones residents i treballadores han rebut una pauta de vacunació completa (l'o les dosis necessàries, més el temps indicat segons la vacuna rebuda) i, a més,

-el 80% dels qui tenen pauta completa són “persones vacunades” o han tingut infecció per SARS-CoV2 en els últims 150 dies.

Per davall d'això, és un centre amb baixa cobertura de vacunació.

Es consideren “persones vacunades”, a l'efecte d'aquestes recomanacions i de la definició de centre residencial amb vacunació completa o alta cobertura:

- persones residents que han rebut la primovacunació i l'última dosi de record recomanada

- persones treballadores que han rebut la primovacunació i almenys una dosi de record

 1. Què és una unitat de convivència estable?

Les unitats de convivència estable o grups bambolla són organitzacions internes de la residència que es recomana mantindre formant part del seu funcionament habitual.

 1. En les residències de persones majors es permetran les activitats grupals i l'ús de les zones comunes?

En les residències amb alta cobertura de vacunació o vacunació completa es permeten les activitats grupals i l'ús de les zones comunes, mantenint les mesures de prevenció i vigilància.

En aquelles residències amb baixa cobertura de vacunació no és recomanable realitzar activitats grupals ni l'ús de zones comunes.

En qualsevol cas, es recomana mantindre les unitats de convivència estables.

 1. S'ha de mantindre la distància de seguretat en activitats comunes?

Es recomana mantindre la distància de seguretat en activitats comunes, excepte en unitats de convivència estables.

 1. En els centres de dia, durant el servei de transport és obligatori l'ús de mascareta per les persones usuàries?

No, ja que el Reial decret 65/2023, de 7 de febrer, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 elimina l'obligatorietat de l'ús de mascaretes en el transport públic.

En tot cas, es recomana per a totes les persones amb una major vulnerabilitat davant la infecció per COVID-19 que es mantinga l'ús de mascareta en qualsevol situació en la qual es tinga contacte prolongat amb persones a distància menor d'1.5 metres.

 1. Els Plans de Contingència dels centres de persones majors han de mantindre's i ser actualitzats?

Respecte als Plans de Contingència dels centres de persones majors, encara que la Resolució de 30 de març de 2022 està derogada, continua vigent la Llei 2/2021 de 29 de març de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que en el seu article 10.3 estableix respecte als plans de contingència el següent: “Els titulars dels centres han de presentar a l'autoritat sanitària que la comunitat autònoma determine en virtut de les seues competències, un Pla de Contingència COVID-19 orientat a la identificació precoç de possibles casos entre residents i treballadors i els seus contactes, activant si escau els procediments de coordinació amb l'estructura del servei de salut que corresponga”.

Per tant, els centres tenen l'obligació de tindre un Pla de Contingència i aquest ha d'estar actualitzat conforme a la normativa i actuacions vigents.