PROGRAMA KUMPANIA.

 

Què és Kumpania?

 

És el nom que rep el projecte d'acció concertada entre l'administració i el tercer sector, per a la creació d'un servei social especialitzat i individualitzat dirigit a la infància i adolescència gitana, el seu entorn social i familiar, per a millorar la seua situació socioeducativa, amb l'objectiu de graduar en l'Educació Secundària Obligatòria i afavorir la continuació en estudis postobligatoris.

 

Com sorgeix la idea de Kumpania?

 

Sorgeix com una eina per a donar resposta, entre altres accions, a les xifres sobre graduació en Educació Secundària Obligatòria de l'alumnat gitano. Segons l'informe de la Fundación Secretariado Gitano "El alumnado gitano en Secundaria. Un estudio comparado" (2013) <https://bit.ly/1RZjUsP>, editat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, la taxa de fracàs escolar de l'alumnat gitano és del 64% enfront del 13% del conjunt de la població. És a dir, cinc vegades més. El mateix informe reflecteix unes bones xifres, comparades amb dècades anteriors, sobre escolarització de l'alumnat gitano, ja que a 12 anys no existeix pràcticament diferència (99,2% per al conjunt i 98,6% per a l'alumnat gitano), i sí que es veu que la diferència augmenta ja als 15 i 16 anys. La situació d'exclusió i persecució històrica que ha viscut la comunitat gitana és el factor principal d'aquesta situació, que ha millorat respecte a èpoques anteriors, però que està lluny de ser acceptable per a una administració pública que treballa en la igualtat d'oportunitats per a tota la població valenciana.

Durant anys, moltes entitats socials han posat en marxa projectes educatius específics subvencionats per diferents administracions públiques que, junt amb l'esforç de l'administració educativa, han anat aconseguint resultats importants, de manera que hui en dia podem veure a persones gitanes (encara poques) referents en diferents professions: magisteri, cuina, integració social, periodisme, promoció d'igualtat, infermeria, entre d'altres.

Així, aquestes iniciatives ens han mostrat un camí possible: si dediquem recursos a intervindre amb xiquetes, xiquets i adolescents gitanos, amb les seues famílies i el seu entorn educatiu i social, és molt probable que acaben la seua etapa formativa amb un títol mitjà o superior, millor preparats per al món laboral, i anirem sumant referents. Aquest és l'exemple del qual naix Kumpania.

 

Com es plasma?

 

Per a dur a terme aquesta tasca hem dissenyat un programa que es pot consultar a bastament en la convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 15 de gener de 2019, que estableix un concurs a través de la fórmula de l'acció concertada en l'àmbit social: <https://dogv.gva.es/datos/2019/01/15/pdf/2019_272.pdf>. S'oferien 275 places que podien organitzar-se en programes de 25 o 12 persones en uns municipis i barris concrets. Per a definir els barris i municipis d'implantació del programa, es van tindre en compte els resultats del «Estudio-mapa sobre vivienda y población gitana 2015» de la Fundació Secretariado Gitano i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. L'objectiu del programa ha sigut en tot moment abastar els barris i municipis amb més necessitats, a més de cobrir les tres províncies de la Comunitat Valenciana i el major nombre de municipis possible.

 

Quin és l'objectiu del programa i quins serveis ofereix?

 

L'objectiu principal del programa és promoure la graduació de la població gitana en l'Educació Secundària Obligatòria i afavorir la continuació en estudis postobligatoris. Aquest objectiu està acompanyat, a més, per una sèrie d'objectius secundaris que busquen reforçar-lo. De fet, el disseny del programa s'arrela en la necessitat de ser, més que una simple eina conjuntural, el punt de partida per a canvis estructurals fonamentals en la relació entre la població gitana i el nostre sistema educatiu. Per aquesta raó, inclou entre les seues finalitats la implicació de les famílies i tot l'entorn social de l'alumnat en la seua educació, però també la col·laboració constant de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i els municipis on s'implanta, com una manera de reconéixer la necessària implicació de totes aquestes institucions en l'èxit educatiu de la població gitana. A més, la participació del tercer sector en la gestió del programa permet a l'administració comptar amb la seua experiència d'intervenció amb la població gitana i promou la col·laboració i participació d'aquest en les polítiques públiques que desenvolupa l'administració de la Generalitat.

 

Per a aconseguir tots aquests objectius, el programa ofereix diferents prestacions:

  • Orientació a les xiquetes i xiquets mitjançant itineraris personalitzats.

  • Mediació amb les famílies, els centres educatius i en l'àmbit comunitari.

  • Formació en igualtat de gènere, diversitat i interculturalitat.

  • Educació en hàbits saludables.

  • Desenvolupament d'activitats recreatives que traslladen el valor de l'educació més enllà de l'aprenentatge al voltant del currículum escolar.

A més a més, les famílies també seran un element d'atenció prioritària mitjançant, per exemple, activitats formatives en l'àmbit de la parentalitat positiva.

 

Qui pot beneficiar-se del programa i com es procedeix a la seua selecció?

 

És l'entitat l'encarregada de buscar possibles candidats al programa, d'entre els xiquets, xiquetes i adolescents gitanos i gitanes, d'entre 6 i 18 anys, que estiguen cursant l'Educació Primària o l'Educació Secundària Obligatòria. I ho fan en contacte i amb la col·laboració amb els serveis socials municipals i el centres escolar de la seua zona.

Poden ser candidats al programa aquells que no tinguen més de 2 anys de desfasament curricular i que hagen faltat menys del 20% de manera no justificada en el semestre anterior.

A més han de tindre per objectiu finalitzar els estudis corresponents a cada etapa educativa i comprometre's amb el contingut del programa; ha d'existir conformitat de la família i aquesta ha d'acceptar col·laborar-hi mitjançant un compromís. També cal que residisquen o estiguen matriculades en centres educatius en els municipis d'implantació dels programes i que s'accepten les condicions d'accés i manteniment en el programa.

D'entre totes les persones candidates proposades per les entitats, una comissió de valoració específica procedeix a seleccionar les persones usuàries que participaran en el programa i també aquelles que reuneixen requisits per formar-hi part i que queden en llista d'espera ordenada.

La citada comissió és un òrgan col·legiat amb representants dels programes, representants de les distintes direccions territorials de les Conselleries d'Igualtat i Polítiques Inclusives i d'Educació, Cultura i Esport així com representant dels municipis on s'implanta. La participació, col·laboració i coordinació entre tots ells és part fonamental del programa.

 

Quina durada té el programa?

 

Inicialment previstos fins al 31 de desembre de 2020, els acords són prorrogats, primer fins al 31 d'agost (R. 11/12/20, DOGV Núm. 8982) i després fins al 31 d'octubre (R. 12/08/21. DOGV Núm. 9154).

 

Amb quin equip humà compta el programa?

 

Per dur a terme el programa, es preveu una plantilla ben qualificada per al compliment de les seues funcions, amb la titulació requerida per a cada categoria professional, que facilite la millora de les competències educatives de l'alumnat gitano que l'integra, que incidisca en la importància de l'educació en tots els aspectes de la vida de les persones i que siga capaç d'incentivar a les persones usuàries a continuar formant-se en l'etapa postobligatòria i a actuar, així mateix, com a referents positius per a altres xiquets i xiquetes gitanes del seu entorn més proper. També s'ha procurat primar la integració en aquestes plantilles de persones pròximes a la realitat social en la qual s'incideix: persones gitanes degudament qualificades i residents en els barris on es du a terme la intervenció.

Les plantilles estan integrades per una persona supervisora de l'àmbit de la psicologia, una persona coordinadora de l'àmbit social o de la pedagogia, professorat de suport de diferents matèries, des de magisteri a titulacions específiques, així com persones amb titulacions de formació professional en diferents àrees d'intervenció social, amb la finalitat de ser molt més que un programa de reforç educatiu.

Sobre la manera en què han quedat conformades les plantilles a l'inici del programa, es poden consultar les dades en el següent enllaç: https://ivaj.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=820624. Convé destacar que més d'un 40% de la plantilla està formada per persones gitanes.

 

Quins programes s'han posat en marxa?

 

Al procés s'han presentat diverses entitats i el resultat final es pot consultar en la Resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 4 de juny de 2019:

 

<https://dogv.gva.es/datos/2019/06/04/pdf/2019_5761.pdf>.

 

En l'actualitat ja estan en marxa els següents programes Kumpania:

 

Municipi-Barri

Entitat

Places

Castelló – Sant Llorenç

Fundación Secretariado Gitano

25

Castelló – Sant Llorenç

Fundación Amigó

25

Paterna – La Coma

Fundación Secretariado Gitano

25

Paterna – La Coma

Jovesolides

25

Paterna – La Coma

Jovesolides

12

València – Poblats Oest

Fundación Secretariado Gitano

25

València – Poblats Marítims i Camins al Grau

Fundación Secretariado Gitano

25

Elx – Palmerals

Asociación Gitana Ilicitana de Carrús

25

Elx – Palmerals-Carrús

Fundación Secretariado Gitano

25

Alacant – Verge del Carme

Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana FAGA

25

Alacant – Verge del Carme i 400 Vivendes

Fundación Secretariado Gitano

25

Alacant – Barri Cementeri

Fundación Secretariado Gitano

12

 

Total de places adjudicades

274