Familia - Normativa

Familia - Normativa

Normativa Autonòmica

Normativa Estatal de Familia

  • Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses (BOE 277, de 19 de novembre).
  • Llei 62/2003, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social (disposició addicional tretze) (BOE núm. 313, de 31 de desembre).
  • Reial Decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les Famílies Nombroses.
  • Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de seguretat social (disposició addicional tretze), (BOE núm. 291 de 5 de desembre de 2007). (Famílies Nombroses).

Normativa Internacional general

Normativa Internacional referent a família