Famílies Monoparentals

Famílies Monoparentals

 Concepte de família monoparental i en situació de monoparentalitat

 

Es considera descendència d'una persona al seu fill, la seua filla, els seus fills o les seues filles, les persones menors d'edat en situació d'acolliment superior a un any i les persones majors d'edat que hagen estat en situació d'acolliment i continuen vivint amb la família acollidora. Totes elles tindran consideració de persones descendents. Així mateix, es considera persona progenitora a la mare, el pare, el tutor o la tutora legal, o la persona acollidora.

 

1. Es considera família monoparental si està conformada d'alguna de les següents maneres: 

a) Aquella formada per una persona i la seua descendència, que estiga inscrita al Registre Civil només amb ella com a progenitora.

 

b) Aquella formada per una persona viuda o en situació equiparada i la descendència que tinguera amb la parella desapareguda.

c) Aquella formada per una persona i les persones menors d'edat que tinga en acolliment per temps igual o superior a un any, i les majors d'edat que hagen estat en acolliment permanent; o aquella formada per una persona que tinga la consideració de família acollidora d'urgència-diagnòstic.

 

d) Aquella formada per una persona i la seua descendència sobre la qual tinga en exclusiva la pàtria potestat.

 

2. Es considera família en situació de monoparentalitat si està conformada d'alguna de les següents maneres: 

a) Aquella formada per una persona i la seua descendència sobre la qual té la guarda i custòdia exclusiva i els ingressos anuals de la unitat familiar, incloses les pensions d'aliments, dividit pel nombre d'unitats de consum és inferior al 150 per cent de l'IPREM vigent calculat en dotze mensualitats.

 

b) Aquella formada per una dona que ha patit violència de gènere, d'acord amb la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, per part del progenitor, i la descendència sobre la qual té la guarda i custòdia.

 

c) Aquella formada per una parella i la seua descendència, en la qual una de les persones progenitores estiga en situació de ingrés a la presó o d'hospitalització en un centre hospitalari, per un període ininterromput durant un període igual o superior a un any, i els ingressos anuals de la unitat familiar, incloses les pensions d'aliments, dividit pel nombre d'unitats de consum és inferior al 150 per cent de l'IPREM vigent calculat en dotze mensualitats.

 

d) Aquella formada per una parella convivent i la seua descendència, on una de les persones progenitores tinga reconegut un grau 3 de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa i els ingressos anuals de la unitat familiar, incloses les pensions d'aliments, dividit pel nombre d'unitats de consum és inferior al 150 per cent de l'IPREM vigent calculat en dotze mensualitats.

Fullet informatiu sobre el reconeixement de famílies monoparentals

Listado documentos

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DIRECTES A FAMÍLIES MONOPARENTALS, PER A COMPENSAR DESPESES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT EN 2020.

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DIRECTES A FAMÍLIES MONOPARENTALS, PER A COMPENSAR DESPESES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT EN 2020.