Estructura i funcions

Estructura i funcions

La Direcció General de les persones amb discapacitat  és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica de Familia i Serveis Socials que exerceix les competències establides en matèria de programes d´atenció, foment de l´autonomia personal i reconeixement de drets a les persones amb discapacitat.

Té la seua seu en Ciutat Administrativa 9 d'octubre. Torre 3. Planta: - 1 (Semisoterrani)

A nivell administratiu s'estructura en una Subdirecció General i tres Serveis.

1. La Subdirecció General de les Persones amb Diversitat Funcional i Salut Mental (subdirectora General: Marian Villanova Fernández)

E-mail del servei: sd_discapacidad@gva.es

1.1. Servei de Centres d'Atenció a les Persones amb Diversitat Funcional i Promoció dels seus Drets (Cap de Servei: Vacant)

E-mail del servei: sgestion_centrosrecursos@gva.es

Realitza el seguiment del model d'intervenció social i residencial, dels centres d'atenció primària específica i atenció secundària de l'àrea de discapacitat i salut mental, sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials.

Assisteix tècnicament a les entitats locals i organitzacions d'iniciativa privada o social en la creació de centres i coadjuvar a la seua millora permanent, sense perjudici de les competències i en col·laboració amb la Direcció General d'Infraestructures Sociosanitaries.

Implementa i participa, amb altres departaments, els procediments de tramitació dels recursos i ingrés en centres, especialment per a gestionar la demanda i coordinar l'accés de les persones amb discapacitat als recursos.

Coordina i supervisa el procediment relatiu a l'aplicació de les taxes per la prestació del servei d'atenció social a persones amb discapacitat.

1.2. Servei de Promoció de l'Autonomia de les Persones amb Diversitat Funcional (cap de Servei: Irene Herrero Davó)

E-mail del servei: atencionsocial@gva.es

Promou la convocatòria de subvencions dirigides a entitats sense ànim de lucre, per a la realització de programes i serveis per a la millora de l'autonomia personal i la vida independent de les persones amb diversitat funcional:

  1. Programes de convivència, promoció d'oci i temps lliure
  2. Programes de cooperació social
  3. Programes i serveis d'intervenció per a la prevenció i inserció social
  4. Programes i serveis de respir familiar
  5. Programes d'ocupació amb suport
  6. Programes de foment de la vida independent
  7. Programes de dinamització d'entitats tutelars
  8. Programes d'activitats formatives
  9. Campanyes de sensibilització
  10. Activitats d'investigació

Promou i gestiona la convocatòria de subvencions per a projectes de vida independent a través d'itineraris individualitzats.

Promou i gestiona les subvencions dirigides a promoure l'accessibilitat universal.

Promou i gestiona la convocatòria de subvencions per a la realització d'estades vacacionals de persones amb diversitat funcional.

Promou la convocatòria de les prestacions econòmiques per a la promoció de l'autonomia personal (ajudes tècniques o productes de suport i d'eliminació de barreres a l'interior d'habitatges) i les ajudes personals d'atenció residencial (que concedeixen les persones titulars de les Direccions territorials).

Gestiona el registre autonòmic de targetes d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (l'expedició de la qual és de competència municipal).

Tramita les sol·licituds de reconeixement i acreditació de gossos d'assistència per a persones amb diversitat funcional.

1.3. Servei de Prevenció, Avaluació de la Diversitat Funcional i de Salut Mental (cap de Servei: Natividad Rosado Malo)

E-mail del servei: coordinacion_tts@gva.es

Coordina les actuacions dels centres de valoració i orientació de la discapacitat.

Promou i coordina el model d'atenció primerenca de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb els altres àmbits (sanitat i educació) competents en la matèria.

Promou mesures per a l'atenció social, rehabilitació psicosocial, autonomia personal, participació i inclusió social de les persones amb problemes greus de salut mental.

Dissenya el model, fa el seguiment i avaluació dels serveis específics que es desenvolupen en els municipis que compten amb finançament a través del contracte programa (programa d'atenció i seguiment de les persones amb dificultats associades a la salut mental - SASEM)